Tagarchief: betonconstructies

‘Het rekenen aan betonconstructies wordt simpel en eenvoudig’

Fig.-1-D-regions
Lees het gehele artikel

Elke betonconstructie kent wel details die de continuïteit onderbreken. Denk daarbij aan consoles, balken, muren met openingen, verankeringen en dergelijke. Ondanks het feit dat deze discontinuïteit vaak aanwezig is, bestaat er geen standaard oplossing voor de constructie van muren of bijvoorbeeld verdiepingsvloeren. Er is echter specialistische software beschikbaar (vaak in de vorm van Excel-bestanden), die kan helpen bij het bepalen van het krachtenspel bij constructies in beton rondom de openingen en andere onregelmatigheden. Ook kan wetenschappelijk onderbouwde software worden gebruikt, maar dan bestaat er geen koppeling met specifieke nationaal geldende normen en regelgeving. Bovendien worden het ontwerp en de optimalisatie van wapening daarin niet meegenomen. Deze methode leidt of tot overversimpeling of, aan de andere kant van het spectrum, tot een gecompliceerde poging om de werkelijkheid te simuleren. 

Figuur 2: basis aannames in de CSFM-methode: (a) hoofdspanning in beton; (b) spanningen in de richting van de wapening (c) spanningsrekdiagram van beton in vergelijking tot maximum belastbaarheid, rekening houdend met compressieverzwakking (voor ε1>0 en ε3<0); (d) spanningsrekdiagram van wapening in termen van spanningen rondom scheuren en gemiddelde rek; (e) wet van de compressieverzwakking; (f) schuifspanning relatie voor verankering lengteverificaties (Mata-Falcón et al. 2018).

Er is nu een nieuwe methode en softwaretool beschikbaar die ingenieurs in staat stelt om op een efficiënte manier de juiste betonafmetingen te bepalen, wat tevens geldt voor de locatie en hoeveelheid van de wapening. Hiermee worden veilige en economische ontwerpen verkregen op basis van geldende normen. Het programma is gebaseerd op een computerondersteunde implementatie van het spanningsveldmodel. Er wordt gewerkt met vereenvoudigde aannames die vergelijkbaar zijn met de veronderstellingen die worden gebruikt bij handmatige berekeningen, maar dan in een verbeterde versie om op die manier vervormbaarheid en SLS-verificaties mogelijk te maken (gebaseerd op materiaaleigenschappen). Spanningsvelden kunnen worden beschouwd als een driehoeks krachtenspelberekening waarin onderdelen of componenten als spanningen in plaats van krachtenresultaten worden beschouwd. De verificatie van dit softwarepakket is uitgevoerd met behulp van onafhankelijke toepassingen en met bestaande regelgeving en materiaaleigenschappen. 

Figuur 3: drukspanning in een betonnen muur met openingen, geanalyseerd met de CSFM-methode.

Compatible Stress Field Methode (CFSM)

Het belang van constructeurs om op een betrouwbare en snelle manier betonconstructies te ontwerpen en daaraan te rekenen, heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw berekeningsmodel: de Compatible Stress Field Methode (hierna aangeduid als CSFM). Dit is een methode waarbij met behulp van software spanninsgvelden worden berekend en daarmee kan men automatisch betonconstructies ontwerpen en doorrekenen. Constructieve elementen, denk aan balken, muren en diverse andere onregelmatige elementen, kunnen dan virtueel onderworpen worden aan belastingen en spanningen. Hierbij worden ook zaken als onregelmatigheden van het toegepaste materiaal, compressieverzwakking en betonwapening meegenomen. Deze geavanceerde rekenmethode is geschikt om te controleren op bouwvoorschriften, maximale overspanningslengte, spanningsbeperkingen en om korte- en langetermijngevolgen te bepalen. 

Bij het ontwerp en de analyse van betonnen constructie-elementen wordt vaak vanuit een doorsnede (1D-element) of punt (2D-element) gekeken. Deze werkwijze is beschreven in alle standaarden voor structureel ontwerp (EN 1992-1-1, ACI) en wordt dagelijks door vele constructeurs toegepast. Echter, deze methode kent zijn beperkingen, en is eigenlijk alleen toe te passen in gebieden waar Bernoulli’s hypothese van spanningsvlakken en spanningsverdelingen van toepassing is (ook wel B-gebieden genoemd). De elementen waar deze hypothese niet kan worden toegepast, worden D-gebieden genoemd. Dit zijn elementen met discontinuïteit. Voorbeelden van B- en D-gebieden zijn te zien in figuur 1. Dit zijn bijvoorbeeld gebieden waar sprake is van onregelmatige belastingen of waar doorsnedes onderbroken worden (of als er sprake is van andere vormen van openingen). 

Figuur 4: een model van een betonnen gebouw dat ontworpen is in SCIA Engineer en geëxporteerd is naar IDEA StatiCa. Ontwerp en voorschriftcontrole van een eindbalk met een opening (D-gebied) door middel van CSFM.

Uitermate geschikt voor het engineeren en ontwerpen van betonconstructies

De Compatible Stress Field Methode is een continue FE-gebaseerde spanningsveldanalyse waar klassieke spanningsveldoplossingen worden gecombineerd met kinematische aspecten. De mate van spanning in het beton wordt voor de hele constructie doorgerekend. Het gevolg hiervan is dat de effectieve compressiesterkte van beton automatisch kan worden berekend op basis van de staat van de transversale spanning zoals ook de compressieveldanalyse wordt gebruikt voor de compressieverzwakking (Vecchio en Collins 1986; Kaufmann en Marti 1998) en de EPSF-methode (Fernández Ruiz en Muttoni 2007). Daar bovenop neem de CSFM-methode zaken mee als spanningsstijfheid, waardoor realistische stijfheden van constructieve elementen worden weergegeven. Hierdoor voldoet men aan de ontwerpvoorschriften, inclusief de vervormingscapaciteit, die bij eerdere rekenmethodes niet werden gedaan. Het CSFM-model gebruikt constructiewetten die voorgeschreven zijn in ontwerpstandaarden voor beton- en wapeningsconstructies. Deze factoren zijn al bekend in het ontwerpstadium waardoor de gedeeltelijke veiligheidsfactormethode kan worden toegepast. Daardoor hoeven constructeurs geen additionele en vaak bediscussieerde materiaaleigenschappen te communiceren die nodig zijn voor de FE-analyse. Daardoor is deze CFSM-methode uitermate geschikt voor het engineeren en ontwerpen van betonconstructies. (Kaufmann en Mata-Falcón 2017; Mata-Falcón et al. 2018).

Figuur 5: de totale doorbuiging van een balk met openingen gecalculeerd met de CSFM-methode.

De CSFM doet aannames op het gebied van denkbeeldige, draaiende, spanningsvrije scheuren die open gaan zonder glijden (figuur 2) en beschouwt tevens het evenwicht ter hoogte van de scheuren samen met het gemiddelde rekken van de wapening. Daardoor neemt het model zaken mee als maximum betonsterkte (σc3r) en wapeningsspanningen (σsr) bij barsten terwijl de betontreksterkte (σc1r = 0) kan worden verwaarloosd. Dit laatste wordt alleen meegenomen in de stijfheidsberekeningen van de wapening. Het feit dat tension stiffening wordt meegenomen, heeft tot gevolg dat de gemiddelde wapeningsrek (εm) wordt gesimuleerd.

Praktische voorbeelden:

Ontwerp en voorschriftencontrole van betonnen muren (figuur 3), balken met openingen (figuur 4 en 5), berekeningen aan constructieverbindingen, beugels, gaten en andere betondetails met behulp van de innovatieve en veilige CSFM-methode, zoals toegepast in de IDEA StatiCa applicatie.   

Maaseiker bedrijf verdubbelt de verwachte levensduur van betonconstructies

Bjond1-De-imposante-Zeelandbrug
Lees het gehele artikel

Van constructies in beton en staal kan de firma zo de veiligheid vaststellen, zelfs opdrijven, en de levensduur drastisch verlengen. We denken hierbij aan kunstwerken en utilitaire bouwwerken of een combinatie van beiden, zoals de Zeelandbrug. Maar ook tunnels en kantoor- of woontorens behoren tot het werkgebied.

Niet-destructief onderzoek van betonstaal met betonradar en Ferroscan. (Bron: Boosten Betonadvies)

Nadruk op innovatie

De hele aanpak van Bjond Innovation is gesteund op innovatie en out-of-the-box denken. Zo ontwikkelde de firma, zelf of samen met externe specialisten, eigen onderhouds- en herstelstrategieën, eigen meet- en monitoringapparatuur en nieuwe anti-corrosieconcepten tot en met compleet nieuwe bouwmaterialen en superbeschermende tolerante coatings.

Kop van de sensor.

De Zeelandbrug, een echt huzarenstukje

Enige tijd geleden werd Bjond Innovation aangezocht om de Zeelandbrug, de langste brug van Nederland en tevens geklasseerd als monument, te inspecteren. Het onderzoek betrof de (rest)levensduur van de 25 jaar oude beschermende coatings op de pijlers. Dit onderzoek was gebaseerd op monsternames en metingen in situ. Het is echter een moeizame, tijdrovende en dure operatie om mensen daar ter plekke te brengen voor een dergelijk onderzoek. Bovendien betreft het hier momentopnames die niet steeds betrouwbaar genoeg zijn voor het maken van langtermijnprognoses omtrent het toekomstig gedrag van de bouwmaterialen.

Corrosiesensor ingebouwd in de Zeelandbrug voor monitoring conditie reparaties.

Permanent en betrouwbaar meten vanop afstand

Om bovenvermelde tekortkomingen te verhelpen, werkte Bjond Innovation de hard- en software uit voor continue metingen op afstand. Hiervoor ontwikkelde ze kleine sensoren met een zender, die permanent kunnen worden uitgelezen zonder dat nog iemand ter plaatse moet gaan. De units, met de grootte van een smartphone, zullen op strategische plaatsen in de pijlers worden aangebracht en toelaten om realtime vast te stellen hoe de materialen zich ‘voelen’ of gedragen en welke beschermende interventies desgewenst nodig zijn. Het betreft hier de doorontwikkeling voor de bouwsector van een monitoringssysteem dat afkomstig is uit de olie- en gasindustrie. Bjond Innovation verbeterde het procedé en spitste het toe op de betonsector waardoor makkelijke, veilige en genormeerde metingen op afstand mogelijk werden. De doorgedreven miniaturisatie van de meetapparatuur en hun behuizing hebben hier geleid tot een betaalbaar systeem dat geen menselijke interventie meer vergt bij het bouwwerk zelf.

Halfcelpotentiaalmetingen aan wapeningsstaal in beton.

De verwachte levensduur van beton verdubbeld

In samenwerking met een externe partner ontwikkelde Bjond Innovation ook een nieuw materiaal om beton beter te beschermen tegen zuren. Het gaat om een ‘koude keramiek’, een mortelachtige substantie, gemaakt uit schone grondstoffen zoals klei, graniet en silicaten. Het aanbrengen van deze materie, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, valt tot 20% kostenefficiënter uit dan andere, vergelijkbare systemen. De techniek maakt het mogelijk om de verwachte levensduur van beton te verdubbelen van 20 naar 40 jaar. Het brengt tevens een enorme besparing met zich mee op het vlak van latere reparatie- en onderhoudskosten. Bovendien zorgt het voor een sterk verhoogde veiligheidsfactor. Ook op vlak van duurzaamheid, met name de langere levenscyclus van de gebruikte materialen, is het onbetwistbaar een zegen voor mens en milieu.