Tagarchief: cement

Met ecoplanet zero staat 2022 voor holcimin het teken van een koolstofneutrale toekomst

Lees het gehele artikel

Een volledig CO2-neutraal cement, even performant of zelfs nog performanter voor het merendeel van de toepassingen: dat is ECOPlanet ZERO, een revolutionaire cementzak gelanceerd door Holcim. Een primeur in België bij de start van 2022.

Producenten, aannemers, bouwmeesters, beleidsmakers, aanbestedende overheden, eindgebruikers enz. We zijn allemaal stakeholders in een sector die meer en meer wil inzetten op duurzame oplossingen om verantwoord te bouwen. Met zijn ECOPact ZERO- en ECOPact ZERO+-beton was Holcim eerder al met succes de juiste weg ingeslagen. In het verlengde van zijn engagement focust de onderneming zich nu ook op zijn cementproducten: met ECOPlanet ZERO zet Holcim vandaag een gigantische stap vooruit.

0% CO2: EEN PRIMEUR

ECOPlanet ZERO is het eerste volledig CO2-neutrale cement in zakken dat op de Belgische markt wordt aangeboden. Die koolstofneutraliteit wordt bereikt door de selectie van materialen met lage milieuvoetafdruk en de optimalisatie van het productieproces, maar ook door de volledige compensatie van de onsamendrukbare CO2-neutrale cement in zakken dat op de Belgische markt wordt aangeboden. Die koolstofneutraliteit worduitstoot. Hoe compenseert Holcim die CO2-neutrale cement in zakken dat op de Belgische markt wordt aangeboden. Die koolstofneutraliteit word-uitstoot? Door te investeren in gecertificeerde duurzame ontwikkelingsprojecten in samenwerking met het bedrijf CO2Logic en de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij. Dankzij onze samenwerking met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij kunnen we in België het project ‘Treesforfuture’ (het vroegere Arboretums-project) ondersteunen. Door het ontwikkelen van nieuwe boomsoorten bereidt dit project de Belgische bossen van morgen voor op de klimaatverandering. 

TOPKWALITEIT

Voor Holcim gaat duurzaam bouwen hand in hand met uitzonderlijke kwaliteit. Want als we echt willen dat de bouwsector zich inzet voor een duurzame toekomst, dan is het van essentieel belang dat onze baanbrekende producten zo ruim mogelijk worden ingezet. Daarom werd ECOPlanet ZERO uitgerust met eersteklas eigenschappen, o.a. op het vlak van verwerkbaarheid en sterkteontwikkeling. Dit hoogperformante cement is dus perfect geschikt voor de meeste toepassingen.

Wenst u meer informatie te ontvangen over ECOPlanet ZERO? Aarzel niet om ons te contacteren.

Cement & Beton Roadmap 2050

image-home
Lees het gehele artikel

Met de Green Deal verbindt Europa zich ertoe tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Het gaat ook om de overgang naar een meer circulaire economie, waarin groei wordt losgekoppeld van het gebruik van grondstoffen. Deze doelstellingen moeten van de Europese Unie een moderne, duurzame en inclusieve economie maken. 

Zoals bekend vormt de bouwsector een bijzonder doeltreffende hefboom voor het ondernemen van actie. De milieueffecten van gebouwen zijn namelijk aanzienlijk, zowel in de productiefase van materialen en technische voorzieningen als in de gebruiksfase. Op Europees niveau zijn zij naar schatting goed voor 40 % van het energieverbruik en 36 % van de klimaatvoetafdruk. 

Tegen deze achtergrond heeft FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, haar ‘Cement & Beton Roadmap 2050’ ontwikkeld. Centraal staat beton, een essentieel materiaal voor infrastructuurwerken en gebouwen in een duurzame samenleving. In de Roadmap wordt beschreven hoe cement, via de productie en toepassingen van beton, bijdraagt aan een circulaire en klimaatneutrale bouw. Het beeld van een Roadmap symboliseert de weg naar de doelstellingen voor 2050. Het is opgebouwd rond vijf actieterreinen, afgekort tot ‘5 C’s’: Clinker (klinker, het actieve bestanddeel in cement), Cement, Concrete (beton), Constructie en (her) Carbonatatie. 

De ”5 C’s” naar een circulaire en klimaatneutrale bouw

Deze Roadmap betekent een grondige transformatie van de bouwwaardeketen en vereist de inzet van elk van de stakeholders: bouwheren, architecten, materiaalproducenten, aannemers, overheidsinstanties … Evenzo moet een project in elk stadium worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de milieuvoetafdruk en van de circulaire economie, van ontwerpfase tot recycling of hergebruik, via de bouw- en de gebruiksfase. 

De cementnijverheid wil een voortrekkersrol spelen bij deze omschakeling. Daarom worden in de Roadmap benchmarks voorgesteld om de koolstofintensiteit van cement (kg CO2 per ton cement) te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990, om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Er moet worden onderstreept dat een deel van het traject vandaag al is afgelegd en dat de klimaatvoetafdruk van cement reeds met bijna 30 % is verkleind. Hoewel er nog veel onbekende factoren zijn, wordt in de Roadmap beschreven hoe de vermindering van de ‘resterende 70 %’ wordt aangepakt en hoe wordt bijgedragen tot de tussentijdse Europese doelstelling voor 2030, namelijk een vermindering van broeikasgasemissies met 55 %. 

Hefbomen voor klimaatneutraal cement

Als centrale speler in de industriële symbiose zal de cementnijverheid de samenwerking met andere sectoren verder moeten intensiveren, met name op het gebied van neutrale elektriciteit, waterstof en CO2-transport en -gebruik. 

Tenslotte mogen we niet vergeten dat deze diepgaande transformatie kolossale investeringen vergt. De financiële middelen die de Europese Unie via diverse steunmechanismen ter beschikking stelt, zijn niet voldoende. Wil de sector investeren in nieuwe processen en nieuwe installaties, dan is de rol van de overheid van essentieel belang om rechtszekerheid te garanderen en mechanismen in het leven te roepen om ‘carbon leakage’ te voorkomen. 

De ‘Cement & Beton Roadmap 2050’ heeft betrekking op de hele bouwwaardeketen en omvat een breed spectrum van thema’s. Elk thema vereist meer dan een korte uitleg. FEBELCEM verbindt zich er dan ook toe deze de komende weken en maanden verder te ontwikkelen en verslag uit te brengen over de vorderingen op weg naar een circulaire en klimaatneutrale bouw. 

GEZOCHT: 10 Locaties voor uitrol revolutionaire betonverwerkingstechnologie

Marieke-Odekerken—LR—Michel-Baars-06
Lees het gehele artikel

Specialist in urban mining New Horizon is op zoek naar een tiental strategische locaties in Nederland waar het bedrijf zélf wil investeren in zogenaamde urban mines. Op deze locaties is het mogelijk om – met behulp van de Smart Liberator technologie – beton uit de regio terug te brengen naar de oorspronkelijke bestandsdelen zand, cement en grind. Na de herwinning zijn de oorspronkelijke grondstoffen volledig te verwerken tot nieuw beton. Dit leidt tot een aanzienlijke CO2-reductie van minimaal 60% en verlaagt de milieulast substantieel. Op deze manier wil het bedrijf bijdragen aan de duurzame ambities en de gigantische bouwopgave van lokale en regionale overheden. CEO van New Horizon Michel Baars: “Daarom doen we nu de oproep: ‘Overheden, pitch je ambitie en wij selecteren daaruit de tien meest kansrijke voor het ontwikkelen van een urban mine in jouw regio.”

In nauwe samenwerking met partner De Rutte Groep is de gepatenteerde technologie met de naam Smart Liberator – een uitvinding van Koos Schenk – in 2018 geïntroduceerd. Kortgeleden is de tweede generatie Smart Liberator gelanceerd. Deze is 35% goedkoper en 35% effectiever dan de eerste versie. Baars: “Daardoor kan veel meer worden opgeschaald en hebben we een concrete oplossing om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatakkoorden. Zeker als je bedenkt dat wereldwijd 5 miljard ton CO2 vrijkomt bij het maken van beton, dat is 9% van de totale CO2-uitstoot! Onze ambitie is om de urban mine-technologie uiteindelijk ook internationaal uit te rollen. Om die stap te zetten, is het noodzakelijk om meer data te verzamelen voor de lokale inzet en effectiviteit van deze technologie. Om die reden investeren wij samen met Rutte Groep in deze urban mines.”

Mondiale uitrol in 2024

“Veel regio’s en steden hebben ambitieuze bouwplannen en staan voor een ingewikkelde opgave”, aldus Baars. “Wij willen helpen om die op een circulaire wijze te realiseren. We zijn op zoek naar locaties die goed – via water – bereikbaar zijn. Met de regio’s of steden die zich melden, maken we een analyse of er bijvoorbeeld genoeg potentie is om oud beton te ‘oogsten’ en nieuw circulair beton toe te passen voor te realiseren bouwplannen.” Met het grote volume data afkomstig van de tien locaties verwacht New Horizon uiteindelijk medio 2024 genoeg inzichten te hebben voor een verdere, mondiale uitrol van de urban mine-technologie. Die mondiale potentie is door uitvinder Koos Schenk altijd uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de technologie die meer dan 10 jaar in beslag heeft genomen. Baars: “Schenk is echt een visionair die zijn tijd ver vooruit was. Het is voor ons een geweldige eer om die potentie tot wasdom te laten komen.”