Tagarchief: Chroom 6

Chroom-6 onderzoek: De kracht van de combinatie

verfmonstername-kopieren
Lees het gehele artikel

Chroom is een zwaar metaal en komt voor als chroom-0, chroom-3 en chroom-6. In tegenstelling tot chroom-6 zijn de eerste twee onschadelijk voor de volksgezondheid. Zodra je echter objecten met chroom-6 houdende coating erin gaat bewerken (schuren, slijpen, snijden, branden, lassen of zagen) kan stof of rook met chroom-6 vrijkomen. Het is dus van groot belang om te weten of in de coating van het te bewerken object chroom-6 voorkomt, zodat indien nodig de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Nebest Adviesgroep ontwikkelde een (inmiddels gevalideerde) methodiek om dat met grote zekerheid te bepalen.

Laat de applicator een paarse verkleuring zien, dan betekent dit dat er chroom-6 aanwezig is en hoeft er geen verder onderzoek uitgevoerd te worden.

 

Chroom-6 is schadelijk bij inademen of inslikken, zo is algemeen bekend. “Wat veel mensen niet weten, is dat het ook je lichaam kan binnendringen via vocht, zweet of speeksel”, zegt Astrid Elzas van Nebest Adviesgroep in Vianen. “Zo gauw het op je lichaam komt, heb je een probleem. Het is dus belangrijk om te weten of er chroom-6 aanwezig is in de coating van het object dat je gaat bewerken. Dat zal je moeten testen. Er zijn meerdere methoden om een coating te onderzoeken op de aanwezigheid van chroom-6. Niet één van die methoden geeft 100% zekerheid. Om zoveel mogelijk zekerheid te verkrijgen, is het van belang een slimme combinatie van proeven te doorlopen.”

De methodiek van Nebest gaat uit van meerdere soorten proeven, waarbij de slimme combinatie zekerheid geeft.

 

Chroom-6 is schadelijk bij inademen of inslikken. Wat veel mensen niet weten, is dat het ook je lichaam kan binnendringen via vocht, zweet of speeksel.

 

Paarse verkleuring

Het chroom-6 onderzoek van Nebest bestaat uit een aantal stappen. Mark Lodema van Nebest Adviesgroep geeft tekst en uitleg: “We beginnen altijd met een visuele inspectie en een relatief eenvoudige proef ter plaatse, de in-situ sneltest. Er wordt op bepaalde locaties een inkeping in de verf gemaakt, een v-vormige snede, zodat alle verflagen komen bloot te liggen, tot aan de ondergrond. Vervolgens gaan we met een applicator door de snede, zodat alle verflagen worden geraakt. Laat de applicator een paarse verkleuring zien, dan betekent dit dat er chroom-6 aanwezig is en hoeft er geen verder onderzoek uitgevoerd te worden. Vervolgstappen zijn er natuurlijk wel wat betreft voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud aan de conservering of het object. Verkleurt de applicator niet, dan wil dat niet zeggen dat er geen chroom-6 aanwezig is. Er zijn diverse factoren die deze in-situ sneltest kunnen beïnvloeden. Het gaat hier om verstorende elementen in de coating (niet te verwarren met het metaal van de ondergrond) die voor de omzetting van chroom-6 naar chroom-3 tijdens de test kunnen zorgen. Daarom is er altijd vervolgonderzoek nodig. Hiervoor wordt een verfmonster genomen van plusminus 5 bij 5 centimeter dat voor nader onderzoek wordt aangeboden in ons laboratorium in Vianen.”

Bij de in-situ sneltest wordt een inkeping in de verf gemaakt, een v-vormige snede, zodat alle verflagen komen bloot te liggen, tot aan de ondergrond.

 

Laboratoriumtesten

In het laboratorium wordt door Nebest een XRF-meting uitgevoerd op het verpoederd verfmonster. “Met deze test meten we de aanwezigheid van elementen die een verstorend effect kunnen veroorzaken op de testen, alsmede de aanwezigheid van chroom totaal”, legt Lodema uit. “Zekerheidshalve wordt in ons laboratorium ook de indicatortest uitgevoerd, die sterk lijkt op de in-situ test maar onder geconditioneerde omstandigheden wordt uitgevoerd. Daarmee is het een geoptimaliseerde proef. Wordt er nog steeds geen chroom-6 gevonden, dan volgt een nat-chemische analyse.” Elzas vult aan: “Het verpoederd verfmonster wordt verwarmd in een extractievloeistof. In de alkalische oplossing vindt extractie plaats van chroom-6 uit het monster. Na toevoegen van een indicator treedt een verkleuring op indien chroom-6 aanwezig is. Met behulp van een UV/VIS-spectrophotometer wordt de verkleuring gekwantificeerd en kan de concentratie chroom-6 in het monster worden bepaald.” Lodema: “De aanwezigheid van storende elementen kan het resultaat beïnvloeden. Daarom wordt naast de test op het verfmonster een tweede test uitgevoerd waarbij een bekende hoeveelheid chroom-6 wordt toegevoegd. Als we deze hoeveelheid grotendeels of geheel terugvinden, is de test betrouwbaar. Zo niet en is er wel chroom-totaal aanwezig én zijn er verstorende elementen aangetroffen met de XRF-meting, dan wordt de uitspraak:
vermoedelijk chroom-6 aanwezig.”  

Met behulp van een UV/VIS-spectrophotometer wordt de verkleuring gekwantificeerd en kan de concentratie chroom-6 in het monster bepaald worden.

 

De methodiek van Nebest gaat dus uit van meerdere soorten proeven, waarbij de slimme combinatie zekerheid geeft. “Het is zaak om het chroom-6 onderzoek met kennis van zaken te beoordelen om het resultaat te kunnen interpreteren”, zegt Elzas. “De doorlooptijd van ons onderzoek is maximaal twee weken. Met een spoedopdracht kan het binnen een paar dagen.” Nebest verricht het chroom-6 onderzoek voor partijen als ProRail, Rijkswaterstaat en energiebedrijven, maar ook voor aannemers in de bouw en industrie. Overigens worden in veel gevallen ook andere zware metalen (o.a. Pb, Zn, Al, Ni, Cu, Co) en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in coating gemeten.  

Vier-stappenprotocol detecteert Chroom 6

shutterstock_1069670051-kopieren
Lees het gehele artikel

In 2017 verschenen de eerste alarmberichten. De aanwezigheid van Chroom 6 in coatings is uiterst schadelijk voor onze gezondheid. Maar de kennis ontbrak. Waar en hoe moesten organisaties beginnen met het onderzoek naar deze risicovolle stof? Nu – twee jaar later – beschikken we over een vier-stappenprotocol, waarmee de aanwezigheid van Chroom 6 haarzuiver kan worden opgespoord.

Sinds 2017 zijn er meerdere methoden ontwikkeld om Chroom 6 te traceren; elk met zijn eigen voor- en nadelen. De methode die leidt tot de meest betrouwbare uitspraak, is die van SGS. Deze methode stelt namelijk in vier stappen vast of Chroom 6 aanwezig is, inclusief de hoeveelheid en het gehalte waarin de stof is toegepast.

Risico’s bij direct contact

“Chroom 6 is overal om ons heen”, weet Wil Klarenaar, materiaalonderzoeker bij SGS. “Ook als je het niet verwacht. Het kan in de afwerklagen zitten van stoepranden, hekwerken, bruggen, vaar- en voertuigen. Gelukkig is het meestal niet gevaarlijk. Zo lang er geen direct contact plaatsvindt, is er niets aan de hand. De vervelende effecten kunnen ontstaan als de coating bewerkt wordt, bijvoorbeeld door slijpen of schuren.”

Vier-stappenprotocol detecteert Chroom 6 | SGS Intron

Stap 1 van het SGS-onderzoeksprotocol.

 

Lastig te onderzoeken

Toen de risico’s van Chroom 6 bekend waren, was er grote behoefte aan een methode waarmee de aanwezigheid van Chroom 6 kon worden vastgesteld, voordat met de materialen aan de slag werd gegaan. Maar dat bleek een lastige klus. Klarenaar: “Chroom 6 is toegepast met een reden. Het geeft bijvoorbeeld een uitstekende hechting. Dat maakt het moeilijk te verwijderen. Bovendien is het reactief. Zodra Chroom 6 in contact komt met een andere stof, kan het zomaar veranderen in Chroom 3.”

Vier-stappenprotocol

Het vier-stappenprotocol van SGS ondervangt deze problemen. In stap 1 wordt met een draagbaar meetinstrument gescand of chroom op de inspectielocatie is toegepast. In stap 2 wordt ter plaatse onderscheid gemaakt tussen Chroom 6 en andere chroomsoorten. Tijdens stap 3 wordt in het laboratorium vastgesteld in welk gehalte de stof aanwezig is en tijdens de laatste stap wordt met de elektronenmicroscoop bekeken waar in de verf het Chroom 6 is toegepast. “Deze vier stappen leiden gegarandeerd tot een betrouwbare uitspraak”, verzekert Klarenaar.   

Onderzoek naar Chroom 6 in verf in volle gang

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-staal-kopieren
Lees het gehele artikel

Hoe meet je of er Chroom 6 in verf zit? En hoe kun je verf die Chroom 6 bevat risicoloos verwijderen? Bjond Innovation is samen met Rijkswaterstaat en diverse marktpartijen bezig om dit te onderzoeken. Doel is om zo snel mogelijk tot zorgvuldige oplossingen te komen.

Verf met Chroom 6 is vaak toegepast op objecten van staal en beton in een natte buitenomgeving, zoals op spoorbruggen, sluisdeuren, waterkeringen en viaducten. Doorgaans in felle kleuren. Chroom 6 zorgt namelijk voor een uitstekende kleurstabiliteit en is tegelijk een goede zuurstofvanger die de corrosiebescherming van de coating versterkt. Op zich vormt Chroom 6 in verf geen probleem. Maar dat wordt het wel zodra je de verf verwijdert en er stof vrijkomt, bijvoorbeeld door schuren of stralen. Dit kan net als asbest gezondheidsproblemen geven. Door de affaire bij Defensie waar mensen aan te hoge hoeveelheden zijn blootgesteld, is de wet aangescherpt. De wettelijke blootstellingsgrens aan Chroom 6 in verf is intussen miniem: 1 microgram/m³ ofwel 0,001 milligram/m³ (als TGG-8 uur).

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-beton-kopieren

Meerdere lagen verf met daarin Chroom 6 op beton.

 

Onderzoekstraject

Bjond Innovation, een advies- en onderzoeksbureau uit Maaseik (België), is door Rijkswaterstaat gevraagd het onderzoekstraject ‘Chroom 6 meten in verf’ te coördineren. Bjond houdt zich bezig met vraagstukken over het beschermen van beton en staal in de breedste zin van het woord. De werkzaamheden, zoals het adviseren, inspecteren, innoveren en leveren van kennisintensieve diensten, hebben vooral betrekking op complexe problemen rondom corrosiebescherming. Het bureau werkt voor 80 tot 90 procent voor overheid en industrie in Nederland en België. Directeur Jo van Montfort noemt Chroom 6 in verf momenteel een hot item in de conserveringswereld. “Samen met verschillende marktpartijen evalueren we analysemethodieken om uit te zoeken hoe je betrouwbaar kunt vaststellen of er Chroom 6 in verf zit. Daarvoor hebben we monsters van conserveringssystemen op staal en beton genomen. Die zijn geanalyseerd door verschillende laboratoria om te kijken wat de beste methodiek daarvoor is. Met als uiteindelijke doel om te komen tot een nationale afspraak over hoe je dit moet meten en hoe je dit betrouwbaar en reproduceerbaar kunt vaststellen. Het is belangrijk een dergelijke overeenkomst snel maar vooral zorgvuldig te realiseren. Tegelijk onderzoeken we op welke manier je deze verf zo slim mogelijk kunt verwijderen. Welke middelen kun je daarvoor inzetten?”

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-beton-kopieren

Brug met vraag om onderhoud.

 

Testmethodieken

Inmiddels zijn diverse onderzoeken naar laboratorium-analysemethodieken gedaan waarvan de resultaten nu geëvalueerd worden. Eveneens worden referentiemonsters met bekende hoeveelheden Chroom 6 gemaakt die opnieuw in een ringonderzoek bestudeerd worden om te zien welke manier van meten de beste is. “Verf is een complex materiaal met veel componenten die storend kunnen werken op het analyseren ervan. Zeker bij meerdere lagen. We proberen daar nu grip op te krijgen om zo de betrouwbaarheid van de analyses te kunnen verbeteren”, aldus Van Montfort.

bjond-vliegroest-op-stalen-ondergrond-na-nat-stralen.-kopieren

Vliegroest op stalen ondergrond na nat-stralen.

Verf verwijderen

Voor het verwijderen van verf met Chroom 6 bestaan er methodes die nog niet goed geëvalueerd zijn, zoals natte straaltechnieken. Deze worden weinig toegepast vanwege de roestvorming die ze teweegbrengen. Alles wordt meestal droog gestraald. Maar als je nat straalt, komt er minder stof vrij. Dan mag er in de waterdruppels natuurlijk geen Chroom 6 zitten. Om dit tegen te gaan worden nu allerlei slimmigheden bedacht. Van Montfort: “Zelf zijn wij een primer aan het ontwikkelen die op licht geroest en nat staal aangebracht kan worden. De testen zien er veelbelovend uit!”