Tagarchief: Duurzamer beton

Gebruikt beton en gewenst beton bij elkaar brengen

Prefab_3825
Lees het gehele artikel

Op weg naar duurzamer beton

De helft van onze bouwmaterialen bestaat uit beton, voornamelijk omdat dit een breed inzetbaar materiaal is met een bewezen lange levensduur. De productie van beton vereist echter grote hoeveelheden grondstoffen en draagt voor bijna 3% bij aan de Nederlandse CO2-uitstoot. Tegelijkertijd staat Nederland voor de opgave om juist die CO2-uitstoot te verminderen en de materialenschaarste het hoofd te bieden. Reden voor TNO om verdere stappen te zetten naar duurzamer beton. 

In haar zoektocht naar oplossingen legt TNO de focus op het hergebruik van beton. Siska Valcke, senior scientific integrator van TNO, licht deze keuze toe. “Op dit moment komt er per jaar zo’n 22 miljoen ton beton en metselwerk vrij, waarvan nog slechts 1,5 miljoen ton beton zijn weg vindt naar nieuw beton. En dat terwijl we jaarlijks 33 miljoen ton produceren. Deze getallen maken onmiddellijk duidelijk dat met hergebruikt beton veel winst te behalen valt.”

Bij het recyclen wordt het beton gebroken en gemalen, waardoor granulaat en fijne poeders ontstaan.

Recycling en hergebruik

Bij het recyclen van beton wordt het beton gebroken en gemalen waardoor granulaat en fijne poeders ontstaan. Ook hergebruik van gehele elementen is mogelijk. Bij optimale inzet van oud beton kan flink op primaire materialen worden bespaard en zelfs op een deel cement. Dit laatste helpt tevens bij de reductie van de CO2-uitstoot. “Technisch is dit mogelijk”, vertelt Valcke. “De uitdaging zit in het opschalen en de koppeling van het lokale aanbod en de lokale wens. Tel daarbij op het groeiend aantal eisen aan constructies – niet enkel veilig, maar ook milieuvriendelijk en betaalbaar – en hergebruik blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt.”

Resource based engineering met MIMO

Om de data en gegevens van (bestaande) materialen met modellen te koppelen aan de ontwerpvragen en de verschillende eisen van de gewenste toepassing, ontwikkelt TNO de Materiaal gedreven Multi-criteria Ontwerp-optimalisatie, kortweg ‘MIMO’. “Je zou deze software kunnen vergelijken met Google Maps”, verduidelijkt Valcke. “In dit navigatieprogramma geef je aan wat je hebt en hoe je van A naar B wilt. Je hebt een auto en wilt uitsluitend gebruikmaken van B-wegen. Vervolgens geeft Google Maps aan welke opties binnen dit wensenpakket vallen. Zo werkt het ook bij MIMO. De gebruiker geeft zijn doelen aan en de beschikbare materialen; MIMO geeft aan welke ontwerpoplossingen resulteren in een zo optimaal mogelijke balans tussen doelen als constructieve veiligheid, milieu, circulariteit en kosten. Zo helpt MIMO bij het maken van optimale keuzes voor meerdere partijen: opdrachtgevers, bouwbedrijven, aannemers, sloopbedrijven en recyclingbedrijven.”

Van de 22 miljoen ton gebruikt beton vindt nog slechts 1,5 miljoen zijn weg naar nieuw beton.

Transparantie en samenwerking

TNO heeft het concept van de tool naar buiten gebracht met uitgewerkte voorbeelden. Tegelijkertijd staat MIMO nog in de kinderschoenen; modellen moeten verder ontwikkeld en gevalideerd worden en na consensus ingevoerd worden in de software. Ondertussen wordt de praktische inzetbaarheid onderzocht voor meerdere doelgroepen. Hiertoe worden partnerschappen gesloten met bedrijven. Naast hergebruik worden er andere initiatieven ontplooid in de sector, zoals de ontwikkeling van betonsoorten met minder cement, de toepassing van ultra-hogesterktebeton voor slankere constructies of demontabel bouwen.

Valcke: “Met MIMO kunnen partijen verschillende strategieën voor verduurzaming en circulariteit tegen elkaar afwegen en optimaal combineren. De aanpak brengt transparantie en inzicht om samenwerking in de hele keten te bevorderen, van bedrijven en overheden tot kennisinstellingen. Zo kan MIMO mede een enabler zijn in de ketenbrede transitie naar duurzamer beton.”   

TNO ontwikkelt nieuwe aanpak op weg naar duurzamer beton

Naamloos-2
Lees het gehele artikel

Nederland staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en tegelijk materialen-schaarste het hoofd te bieden. De bouw speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de klimaatdoelen. De sector verbruikt namelijk de helft van alle grondstoffen in ons land, is goed voor 40 procent van het energieverbruik en een derde van de totale CO2-uitstoot. Omdat de helft van al het bouwmateriaal beton is, valt veel winst te boeken door dat te verduurzamen. TNO heeft hiervoor een nieuwe aanpak en tool ontwikkeld, die zich met name richt op de inzet van duurzamere betonsoorten en hergebruik van secundaire grondstoffen. Tot nu toe worden deze materialen nog niet grootschalig ingezet, met name doordat toepassing in betonconstructies complex is: aan de ene kant is er verandering gaande in het beton dat we altijd al kenden, en aan de andere kant komen er steeds meer eisen, een constructie moet niet alleen veilig en betaalbaar zijn, maar ook duurzaam en circulair.

Resource based engineering met MIMO

De nieuwe aanpak, voluit Materiaal gedreven Multi-criteria Ontwerp-optimalisatie (MIMO), is een ontwerp aanpak voor duurzamer beton die helpt bij het maken van optimale keuzes voor meerdere betrokken partijen: opdrachtgevers, bouwbedrijven, aannemers, sloopbedrijven, recyclingbedrijven. De MIMO-aanpak vormt een knooppunt tussen data, modellen en slimme optimalisatie-software. Informatie over lokaal beschikbare grondstoffen staat centraal: ‘resource based engineering’. Bijvoorbeeld, van elementen of korrels uit betonpuin worden de materiaaleigenschappen bepaald, de data. Daarnaast worden gelijktijdig alle eisen meegegeven, zoals minimaliseren van milieu-impact en kosten maar ook het maximaliseren van veiligheid, we willen immers veilige betonconstructies. MIMO verwerkt de data vervolgens met behulp van rekenmodellen tot ontwerp-scenario’s die optimaal en meetbaar voldoen aan de verschillende eisen tegelijk. De gebruiker kan nu eenvoudig afwegen wat het beste scenario is op basis van wensen en planning.

Aanzienlijke CO2-reductie door optimale inzet secundaire materialen

Elk jaar komt er zo’n 22 miljoen ton steenachtig afval vrij door sloop. Op dit moment wordt daarvan slechts 2 miljoen ton hergebruikt en dat terwijl we jaarlijks 33 miljoen nieuw beton produceren. De inschatting van TNO is dat MIMO kan ondersteunen in het afwegen en optimaal inzetten van hergebruik en recycling uit bouw- en sloopafval. ‘Deze stroom is goed voor meer dan de helft van de huidige betonproductie!’, vertelt Siska Valcke van TNO, expert op het gebied van circulair beton. ‘Bij het optimaliseren van hergebruik, ook voor CO2 reductie, komen dankzij MIMO algauw twee belangrijke strategieën in beeld: volledig hergebruik van elementen uit bestaande betonconstructies en inzet van gemalen metselwerkpuin zouden naar schatting 0,75 tot wel 1,25 miljoen ton CO2 reduceren per jaar’, licht Valcke toe.

Meer informatie optimaal inzetten voor de sector

MIMO sluit aan op initiatieven die de sector nu al ontwikkelt, zoals nieuwe betonsoorten met minder cement, slanker construeren en demontabel bouwen. Partijen kunnen verschillende strategieën voor verduurzaming en circulariteit tegen elkaar afwegen en optimaal combineren. De nieuwe aanpak wordt inmiddels op beperkte schaal als tool beproefd. Daaruit blijkt welke voordelen de aanpak biedt voor de betrokken partijen als deze op verschillende stadia in besluitvorming en ontwerp wordt ingezet. Constructeurs kunnen in een vroeg stadium de mogelijkheden en data van leveranciers, sloopbedrijven en recyclers betrekken in hun ontwerp om tot een optimale oplossing te komen. Opdrachtgevers krijgen inzicht in oplossingen die meetbaar voldoen aan hun eisen en die ze transparant met elkaar kunnen vergelijken. Aannemers en sloopbedrijven krijgen meetbaar inzicht in de kosten en baten van slim demonteren en de opslag van materialen.

Basis gelegd

MIMO is zo opgezet dat nieuwe ontwerpvragen, eisen, data en modellen kunnen worden toegevoegd en gekoppeld zodat het stap voor stap breder kan worden ingezet. Siska Valcke: ‘Onze aanpak levert de meeste waarde als de samenwerking in de betonsector gaat groeien: bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dan kan de MIMO een enabler zijn in de ketenbrede transitie naar duurzamer beton. De basis is gelegd en van hieruit kunnen we samen met de sector aan de slag om de transitie te maken naar grootschalige resource based engineering op weg naar duurzamer beton.’

TNO zal 14 juni 2022 op de Betondag de aanpak presenteren.