Tagarchief: Garenmarkt

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Geotechnische expertise voorkomt omgevingsschade

Foto-1-CRUX-kopiëren
Lees het gehele artikel

Als tweedelijns toetser van omgevingsinvloeden en -risico’s is CRUX Engineering nauw betrokken bij de realisatie van het project Garenmarkt in Leiden. Zo verzorgde het geotechnisch adviesbureau in opdracht van bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX tijdens de ontwerpfase een inhoudelijke toetsing van de eindige elementenberekeningen en de vertaling hiervan naar schaderisico’s voor de belendende panden. Maar ook verderop in het bouwproces tonen de specialisten van CRUX hun uitgebreide expertise….

CRUX Engineering BVAfbeelding 1: Oriëntatie van de injectielansen.

Nadat CRUX Engineering in de ontwerpfase de aanwezige kennis en kunde al in de praktijk had gebracht, focuste het na de projectstart op verschillende uitdagende geotechnische vraagstukken die tijdens de werkzaamheden ontstonden. “Door de geotechnische risico’s vóóraf te kwantificeren en deze per bouwfase te vertalen naar monitoringswaarden kunnen we tijdens het bouwproces effectief inspringen op de situatie en waar nodig bijsturen”, zegt senior adviseur geotechniek Korneel de Jong. “Het voorkomen van schade aan de omliggende gebouwen staat daarbij nadrukkelijk centraal.”

Maatregelen
Zo vertoonde één van de monumentale belendingen tijdens het ontgraven van de bouwkuip afwijkend gedrag ten opzichte van de voorspellingen. Daar echter nog wél werd voldaan aan de in het contract gedefinieerde grenswaarden, was ingrijpen op dat moment nog niet noodzakelijk. “Maar het vroeg wel de volste aandacht in relatie tot de verdere bouwfasen”, vervolgt De Jong. “Om een mogelijke overschrijding later in het proces te voorkomen, hebben we een mitigerende maatregel met compensation grouting uitgewerkt (zie afbeelding 1). Het doel van deze techniek was om, indien de monitoring hiertoe aanleiding zou geven, via de onder het pand ingeboorde lansen onder hoge druk grout te injecteren, waardoor het pand weer omhoog gedrukt kan worden. Door dit plan in samenwerking met High 5 Solutions tot in detail uit te werken, kon er direct actie worden ondernomen wanneer de verplaatsingen verder zouden toenemen dan werd verwacht. Uiteindelijk bleek dat allemaal niet nodig. Het gaf ons echter op dat moment, in combinatie met de uitgebreide monitoring, voldoende zekerheid om de schaderisico’s in de omgeving afdoende te beheersen.”

CRUX Engineering BVAfbeelding 2: Schematisering methode der grensrekken voor zettingen.

Maatwerkoplossing
Een andere situatie waarin CRUX haar expertise toonde, betrof een moderner pand aan de andere zijde van de bouwkuip. “Naast de invloed door de ontgraving van de diepwandkuip had dit pand te maken met een invloed vanuit de toerit die hier binnen een damwandkuip werd gerealiseerd”, aldus De Jong. “Omdat het gebouw als gevolg van ondergrondse obstakels zeer sterk reageerde op het indrukken van de damwanden en begon te zetten, is in overleg met de gemeente, de bouwcombinatie, bouw en woningtoezicht en de verzekeraar besloten om voor dit pand een maatwerkoplossing uit te werken en zodoende de schaderisico’s te beheersen.” Door de invloed van de werkzaamheden middels een eindige elementenanalyse in detail te analyseren, kon met een geoptimaliseerde schadepredictie op basis van de ‘methode der grensrekken’ (zie afbeelding 2) worden aangetoond dat ondanks de grotere verplaatsingen en toename van relatieve rekken het risicoprofiel nog steeds acceptabel bleef. “Nadat met de betrokken partijen overeenstemming was bereikt over deze aanpak konden de werkzaamheden binnen de bestaande omgevingsvergunning en, nog belangrijker, met een acceptabel risicoprofiel worden voortgezet.” 

Tekst | Chris Elbers   Beeld | CRUX Engineering BV
Uitgelichte afbeelding: 
Nat ontgraven van de diepwandkuip.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Onafhankelijke kwaliteitsborging: een ‘must’ binnen de moderne bouw

Foto-1-bouAd-kopiëren
Lees het gehele artikel

Tijdens de realisatie van de parkeergarage aan de Garenmarkt in Leiden werkt de bouwcombinatie Dura Vermeer/BESIX intensief samen met bouAd adviesgroep. Het in Katwijk aan Zee gevestigde bureau verzorgt de eerste- en tweedelijns kwaliteitscontrole en biedt tijdens de uitvoering een solide ondersteuning.

BouAd AdviesgroepOog voor het detailniveau is een ‘must’.

De samenwerking tussen Dura Vermeer en bouAd is niet nieuw. Enkele jaren geleden al sloegen de bedrijven de handen ineen rondom de bouw van een aantal parkeergarages en kelders in Amsterdam. “Tijdens die projecten stelde Dura Vermeer zich al verantwoordelijk op en liet het zijn werken, los van een op handen zijnde regelgeving voor kwaliteitsborging, keuren door een onafhankelijke specialist. En dat waren wij”, aldus Henk Prijs, tweedelijns kwaliteitscontroleur binnen bouAd.

Sluitend stuk
Het bewaken en vastleggen van de kwaliteit is primair een taak van de bouwer. Zo ook binnen de Leidse projectkaders. Vanuit het ontwerptraject tekent Dura Vermeer/BESIX zélf voor de eerstelijnscontrole. bouAd adviesgroep verzorgt als onafhankelijk inspecteur de eerste- en tweedelijnscontrole. Aansluitend wordt de onderaanneming middels een derdelijnscontrole bewaakt. “In de traditionele bouw liep de opzichter vroeger zelf zijn controleronden, nu wordt dat gedaan door een eerste-/tweedelijnsinspecteur”, zegt Prijs. “Alle te controleren onderdelen worden zorgvuldig digitaal omschreven, vastgelegd en bewaakt in Gappless. Natuurlijk maken we nog wel eens gebruik van papieren tekeningen. Maar voor het uitvoeren van inspecties on site is een digitaal apparaat als een iPad onmisbaar. Alles wordt digitaal gefotografeerd en direct gekoppeld aan het betreffende formulier, locatie en tekening. Het systeem zorgt ervoor dat een vervolghandeling niet kan plaatsvinden vóórdat een eventueel gebrek is opgelost en afgevinkt. Zo controleren we elkaar en hebben we een sluitend stuk waarin de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen zijn vastgelegd. En dat is erg belangrijk. Zeker wanneer er, zoals in dit geval, sprake is van een complexe betonconstructie.”

BouAd AdviesgroepDe iPad is onmisbaar bij opnamen.

Speerpunten
Kennis vergaren en kennis delen zijn voor ‘rot in het vak’ Henk Prijs belangrijke speerpunten. “Na een half jaar meelopen beheersen we het proces en het project volledig”, zo zegt hij. “De door ons opgedane ruwbouwkennis wordt dan ook meegenomen tijdens de afbouw. Een fase waaraan ik, naast het verzorgen van de projectleiding, ook qua uitvoering een behoorlijk steentje zal bijdragen.”  

Tekst | Chris Elbers  Beeld | bouAd adviesgroep
Uitgelichte afbeelding: 
De man in zijn werkomgeving.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Wapeningsstaal en betonmortel voor Leidse parkeergarage

Foto-1-Cementbouw-kopiëren
Lees het gehele artikel

Als leverancier van betonmortel in West-Nederland levert Cementbouw Betonmortel een substantiële bijdrage aan de realisatie van de parkeergarage aan de Leidse Garenmarkt. Het project, uitgevoerd door bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX, vormt het vervolg op de bouw van de parkeerfaciliteit aan de Lammermarkt, met 24 meter de diepste parkeergarage van ons land.

Cementbouw BVStort van het onderwaterbeton.

De leveringen door Cementbouw vinden plaats vanuit Zoeterwoude-Rijndijk, één van de productielocaties van de betonmortelspecialist. “Het feit dat de garage in de grond wordt gebouwd en niet, zoals vaak, bovengronds, vergt het nodige van mensen om het werk tot een goed einde te brengen”, zegt Henk ten Hulscher, bouw- en betontechnologisch adviseur namens Cementbouw. “Het project is voor ons een echte uitdaging, omdat van meet af aan van elke stap de consequenties nauwgezet in kaart moeten worden gebracht. Het is zaak om de vloer op circa 20 meter diepte, zowel tijdens de bouw als na de ingebruikname van de parkeergarage, droog te houden. Dat alles vraagt om een speciale aanpak, waarbij de begrippen druk- en trekkracht centraal staan. Daar beton wél drukkracht maar geen trekkracht kan opnemen, vullen wapeningsstaal en beton – materialen met dezelfde uitzettingscoëfficiënt – elkaar op een positieve wijze aan en kan het beton door toepassing van wapening óók de vereiste trekkracht opnemen.”

Cementbouw BVLevering van het onderwaterbeton.

Wanden
Om tot een deugdelijk eindresultaat te komen, wordt op de locatie allereerst een uit wanden en vloeren bestaand geraamte gemaakt. “Vanaf de begane grond worden tot op een diepte van ongeveer 26 meter wanden gegraven”, legt Ten Hulscher uit. “Deze worden vervolgens voorzien van een wapeningsnet van dezelfde lengte. Daarna is het de beurt aan ons. We vullen het geheel met betonmortel, zodat er een volwaardige wand ontstaat. Daarbij volgen we de vorm van de garage. Vervolgens wordt de grond binnen de wanden vervangen door water, zodat het mogelijk is om op de bodem ankers te plaatsen die de onderwater- en constructievloer na het aanbrengen ervan op hun plaats houden. Aansluitend wordt door de kern van deze, uit geprofileerd staal gefabriceerde ankers een cementmengsel gepompt. Hierdoor worden in de bodem grote proppen gevormd en ontstaat er een verankering.”

Cementbouw BVCirca 3.600 m3 betonmortel
Hierna gaat de focus op de onderwaterbetonvloer. De hiervoor te gebruiken betonmortel wordt op de betoncentrale van Cementbouw vermengd met 80 ton staalvezel, die het krimpen van de vloer vermindert. “Het aanbrengen van de onderwaterbetonvloer gebeurt met een team specialisten, waaronder duikers en mensen die vanaf de oppervlakte de zaak begeleiden om zo aan de afgesproken vloerdikte te komen”, vervolgt Ten Hulscher. “Met een continulevering van circa 300 vrachten à 12 kubieke meter voeren we binnen een kleine 36 uur de betonmortel aan die op de projectlocatie door een betonpomp in het werk wordt gebracht. Wanneer de betonmortel de juiste sterkte heeft bereikt, mag het water met een afgesproken snelheid uit de put worden gepompt. Daarbij is het van het grootste belang dat er een gesloten vloer zónder lekkage komt te liggen. Wanneer deze klus is geklaard, wordt de vrijgekomen vloer door de hoofdaannemer gereinigd en voorzien van wapening en betonmortel voor de eerste constructievloer. Daarna volgt de aanleg van rijbanen tot de begane grond waar zich de in- en uitritten bevinden.”  

Tekst | Chris Elbers   Beeld | Buro JP
Uitgelichte afbeelding: 
Overzicht van het werk.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Een sterk staaltje stempelwerk

Foto-1-MarsÇ-Montage-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het uitvoeren van hulpconstructies, stempelframes en verankeringsconstructies in bouwputten en andere grondkeringen is de specialiteit van Marsé Montage uit Castricum. Het bedrijf is een vaste partner van Dura Vermeer, dat samen met BESIX de bouwcombinatie vormt tijdens de realisatie van de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt in Leiden. Een project waaraan Marsé Montage via onder meer de levering en montage van het stempelwerk een aanzienlijke bijdrage levert.

Marsé MontageHet stempelraam in de met water gevulde bouwkuip.

Robèr Zoontjes is als uitvoerder nauw betrokken bij de werkzaamheden die Marsé Montage in Leiden uitvoert. “We zijn gestart met het maken van een 300 ton wegend stalen stempelraam dat ónder het door de bouwcombinatie geplaatste betonnen stempelraam is aangebracht. Vervolgens is de staalconstructie door ons vastgelast en opgehangen aan 28 trekstangen, waarna de bouwcombinatie de bouwkuip tot op een diepte van 8 meter heeft uitgegraven. Aansluitend hebben we het stempelraam met behulp van vijzels circa 7 meter onder water laten zakken en is het op zijn plaats gehangen, afgesteld en door duikers vastgezet met grout­zakken, zodat het raam zijn werk kan doen wanneer het water uit de bouwkuip wordt gepompt.”

Luchtkussens
Het verder uitgraven van de bouwput tot een diepte van ongeveer 19 meter heeft erin geresulteerd dat het stalen stempelraam momenteel halverwege de bouwkuip hangt. “Het raam dient de diepwanden te ondersteunen totdat de verdiepingsvloeren erin zitten”, vervolgt Zoontjes. “Uiteindelijk nemen zij de functie van het stempelraam over en kunnen we de stalen constructie demonteren en afvoeren.” Een klus die Marsé Montage vanwege het immense gewicht van de raamcomponenten voor een fraaie uitdaging zal stellen. “Vanwege de hoge vloerbelasting is het niet mogelijk om het gedemonteerde stempelraam met een heftruck te verwijderen. In plaats daarvan zullen we de materialen met luchtkussens via een opening in de vloeren naar buiten toe manoeuvreren.” In de tussentijd zitten de specialisten van Marsé Montage echter niet stil. Het bedrijf neemt namelijk ook onder meer het dichtlassen van de damwanden en het maken van putten en doorvoeren voor zijn rekening. Zoontjes: “We zijn bijna doorlopend op de bouwlocatie aanwezig en hebben alles in huis om op vele staalgerelateerde vragen een antwoord te geven.”  

Tekst | Chris Elbers  Beeld | Buro JP
Uitgelichte afbeelding: 
Het stempelraam in afwachting van de ontgraving waarbij het 7 meter naar beneden zal zakken.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Gevarieerde funderingstechnieken voor project Garenmarkt Leiden

naamloos-5-kopieren
Lees het gehele artikel

Nadat het voor Dura Vermeer al eerder de ankerpalen verzorgde voor de projecten Cornerstone (Rotterdam), TaTa Steel (Velsen), AFAS Experience Centre (Leusden) en Tournooiveld (Den Haag), legde Jetmix Funderingstechniek ook onder de parkeergarage aan de Leidse Garenmarkt een stabiele basis. In opdracht van bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX tekende het Werkendamse bedrijf namelijk voor de levering en montage van maar liefst 369 ankerpalen. Componenten die met behulp van een zelf ontworpen en vervaardigd zelfborend groutinjectiesysteem werden aangebracht.

Jetmix FunderingstechniekDe stalen damwand is met een 100-tons funderingsmachine trillingsvrij gerealiseerd.

“Medio 2017 vroeg de bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX ons om een offerte uit te brengen voor de levering en uitvoering van ankerpalen ten behoeve van het project Parkeergarage Garenmarkt te Leiden”, zegt hoofd bedrijfsbureau Marinus de Heus namens Jetmix. “Aansluitend daaraan hebben we een ontwerp gemaakt wat betreft de benodigde ankerpalen en is één en ander afgestemd met het projectteam. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overeenkomst tussen de bouwcombinatie en Jetmix Funderingstechniek. Na verkrijging van de opdracht is het aanbiedingsontwerp door ons uitgewerkt, eerst in een definitief ontwerp en uiteindelijk in het uitvoeringsontwerp.”

369 ankerpalen
Jetmix besloot de ankerpalen te plaatsen met behulp van een zelfborend groutinjectiesysteem; een hoogstandje dat volledig in eigen beheer werd ontworpen en geproduceerd. “In totaal zijn 369 ankerpalen van de typen Jetmix Ø76,1, Ø82,5 en Ø101,6 met boorpunten variërend van 300 tot 380 millimeter vanaf een werkniveau op N.A.P. met een ontgraven bouwputbodem op N.A.P. -/- 18,50 meter aangebracht”, aldus De Heus. “De maximale rekenwaarden voor de belastingen op de ankerpalen liggen tussen 1.900 kN trek in de bouwfase en 1.500 kN druk in de gebruiksfase. Het paalpuntniveau varieert tussen N.A.P. -/- 43,0 en -/- 51,0 meter.”

Jetmix FunderingstechniekDe zeer beperkte werkruimte resulteerde in de nodigde uitdagingen.

Uitdagingen
De zeer beperkte werkruimte stelde alle partijen tijdens het project voor de nodige uitdagingen. Zo ook Jetmix. “Een deel van de ankerpalen is vanaf het betonnen stempelframe in het midden van de bouwkuip aangebracht, de rest vanaf het water via koppelbare pontons”, vertelt De Heus. “Tevens hebben we de complete logistiek en handeling van alle hulpwerken, materieel en materiaal verzorgd. Verder waren we verantwoordelijk voor de maatvoering in de X-, Y- en Z-richting.”

Minimaal transport
Medio 2017 koos Jetmix ervoor om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden met grootschaliger funderingstechnieken. Een besluit dat inmiddels heeft geresulteerd in onder meer de komst van een 100-tons funderingsmachine. “In diezelfde periode liepen de gesprekken met de bouwcombinatie over de funderingstechnieken die nodig waren rondom de bouw van de inrit naar de parkeergarage”, aldus De Heus. “Men gaf er sterk de voorkeur aan om het werk met één machine uit te voeren, zodat zware transportbewegingen in de binnenstad geminimaliseerd zouden worden. Jetmix heeft in dit kader aanvullende offertes uitgebracht voor het leveren en aanbrengen van damwanden, grondverdringende schroef-combipalen en -schroef-buispalen, alsmede het staalwerk ten behoeve van de damwanden. Uiteindelijk heeft ook dít in een opdracht geresulteerd.” Concreet bracht Jetmix met behulp van de multifunctionele funderingsmachine Woltman 90DR circa 1.800 m2 stalen damwand trillingsvrij aan door middel van drukken met een quatro-piler. Daarnaast werden zowel 112 grondverdringende schroef-combipalen type 455/555 met een prefab betonnen kern en een boordiepte van 18,0 meter als vier schroef-buispalen van het type 762/950 met een lengte van 24,0 meter toegepast.  

Tekst | Chris Elbers   Beeld | Jetmix Funderingstechniek
Uitgelichte afbeelding: 
De ankerpalen zijn aangebracht vanaf het stempelraam en vanaf het ponton.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Slimme grondtechnieken als basis van Leidse parkeergarage

Foto-3-Franki-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het maken van paalfunderingen en in de grond gevormde wanden voor grote gebouwen en infrawerken vormen de specialismen van Franki Grondtechnieken. Het vanuit Barendrecht opererende bedrijf biedt voor elk funderingswerk een passende oplossing en legt voor ieder denkbaar project de juiste basis. Zo ook rondom de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt in het centrum van Leiden. In opdracht van de bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX realiseerde Franki Grondtechnieken hier circa 200 strekkende meter diepwanden en een achttiental baretten. Werkzaamheden die als redelijk uniek mogen worden bestempeld en waarvoor in Nederland slechts een beperkt aantal partijen de vereiste bagage aan boord heeft.

Franki GrondtechniekenWerkzaamheden met groot en zwaar materieel in een beperkte ruimte.

Nadat Franki Grondtechnieken eerder al de funderingsconstructie van de parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden uitvoerde, volgde in september 2017 de oplevering van de werken aan de Garenmarkt. “Projecten die zich vooral kenmerken vanwege de vorm van beide bouwwerken”, blikt directeur Jan-Wim Verhoeff terug. “Waar aan de Lammermarkt gekozen is voor een ronde parkeergarage, is aan de Garenmarkt een schaatsbaanvariant met twee rechte zijden en twee ronde koppen verrezen. Vooral het graven van een diepwand met dergelijke rondingen is redelijk bijzonder en vraagt om de nodige kennis en kunde. En die bieden we. Met behulp van de juiste tools en mensen zijn we er dan ook in geslaagd om ook in dít geval een funderingstechnisch hoogstandje op te leveren dat in alle opzichten aan de gestelde eisen voldoet.”

Franki GrondtechniekenEen foto die mooi de grootte van de machines weergeeft.

Steunvloeistof
Bij de realisatie van diepwanden, die samen de ruwbouwconstructie van de parkeergarage vormen, wordt gebruik gemaakt van een bijzondere graaftechniek. “Bij het graven van de 27 meter diepe sleuf voor de diepwandpanelen moet voorkomen worden dat deze instort”, legt Verhoeff uit. “Vandaar dat we tijdens de ontgraving de sleuf gevuld houden met bentoniet, een soort vloeibare klei die als steunvloeistof voor voldoende tegendruk zorgt en dus instorting voorkomt. Aansluitend zijn wapeningskorven aangebracht en werd de sleuf van onderaf met behulp van stortkokers gevuld met beton. Parallel aan dat werk is het bentoniet bovenin weer afgepompt.”

Franki GrondtechniekenDe ontgraven en drooggezette bouwput. Links de kolommen die gefundeerd zijn in de baretten.

Nauwkeurig werk
Geldt de realisatie van de diepwanden al als een grondtechnisch huzarenstukje, ook het plaatsen van achttien baretten in de parkeergarage onderschrijft de binnen Franki Grondtechnieken ruim aanwezige expertise. “De door ons aangebrachte baretten zijn op zichzelf staande diepwandpanelen”, aldus Verhoeff. “Als funderingselementen vormen ze 16 meter onder het maaiveld het kolommenstelsel waaraan het dak en de vloeren van de parkeergarage zijn opgehangen. En is het plaatsen van deze baretten op zichzelf al een behoorlijk complexe klus, in dit geval diende het werk ook nog eens met een extra grote nauwkeurigheid te worden uitgevoerd. Dat had alles te maken met het feit dat de baretten stuk-voor-stuk zijn voorzien van een stalen profiel, waar het stempelraam overheen moest zakken. Om te voorkomen dat deze profielen scheef kwamen te staan en aansluitend het stempelraam klem kwam te zitten, was de nodige aandacht vereist. Maar we zijn er glansrijk in geslaagd om ze op een fraaie wijze én binnen de toleranties op hun plek te krijgen.”  

Tekst | Chris Elbers   Beeld | Franki Grondtechnieken