Tagarchief: KAM Consultants

Veiligheid begint van bovenaf

Afbeelding-1—Vakblad-beton-en-staalbouw—KAM-Consultants(ENT
Lees het gehele artikel

Begeleiding in proces tot certificering

Sinds 2022 is de Safety Culture Ladder certificering verplicht voor aanbestedingen in de bouw. Deze beoordelingsmethode wordt gebruikt om het veiligheidsbewustzijn en -handelen in bedrijven te meten. KAM Consultants helpt bedrijven om de certificering te behalen. Dit doet ze onder andere door het aanbieden van trainingen en tools via het platform HSE-Tools.

Het doel van de Safety Culture Ladder is het terugbrengen van het aantal onveilige situaties en het vergroten van de Safety Awareness. Certificatie Specialist Ralph de Brouwer: “Het initiatief kwam van de grote bouwers en semi- overheden. Zij hebben dit in gang gezet en zijn dit van zichzelf en van alle bedrijven in de keten gaan eisen. Het behalen van deze certificering doe je niet even in een maand. Met andere certificering lukt dat misschien wel, maar de Safety Culture Ladder cultuur gaat over mensen. Bewustwording is een proces.” 

Eén van de posters die bij de campagne horen.

Het voorbeeldgedrag begint bij de directie

Tijdens dit proces biedt KAM Consultant meer, intensievere en langere begeleiding. Volgens De Brouwer moet iedereen in een bedrijf zich inzetten voor deze certificering. “Het is belangrijk dat mensen de waarde van dit certificaat inzien, omdat de cultuur rond veiligheid moet veranderen. Veel bedrijven in de bouw hebben een KAM- of HSE-afdeling. In klassieke gevallen zegt de directie tegen hen: wij vinden dit belangrijk, jullie moeten deze certificering regelen. Dat gaat bij de Safety Culture Ladder niet op, het zijn juist de directe leidinggevenden die het verhaal moeten vertellen. Zij moeten aangeven waar het bedrijf voor staat en goed gedrag belonen. Zij moeten echt voor de groep op het kratje gaan staan om de rest van het bedrijf mee te krijgen.” 

Personalisatie mogelijkheden in de Safety App.

KAM Consultants begeleidt het hele proces. “Wij maken een analyse van het bedrijf en brengen in kaart hoe het ervoor staat op de verschillende afdelingen. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht? We hebben de afgelopen jaren trainingen ontwikkeld die zich in eerste instantie richten op de leidinggevende. We willen bewustzijn creëren en onze klanten inzicht geven in menselijk gedrag door observatie. Hier kunnen de deelnemers gelijk mee aan de slag.” Om bedrijven te certificeren wordt tijdens een audit gepraat met mensen uit alle lagen van de onderneming.

Safety App rapportagemodule.

Betrokkenheid van het hele bedrijf

Als voorbeeld van het proces richting certificering noemt De Brouwer een bedrijf uit Rotterdam. “We kwamen daar de eerste keer binnen bij de KAM-afdeling, waarvan verwacht werd dat zij de certificering wel voor elkaar zouden krijgen. Naarmate de tijd vorderde, hebben we verschillende sessies gedaan, ook met de directie, en veiligheidscampagnes ingevoerd. Die campagnes zetten per kwartaal één onderwerp op het gebied van veiligheid centraal, met bijbehorende instructies en posters. Vanaf dat moment merkte je een bepaald enthousiasme, het werd een soort wedstrijd waar iedereen aan mee wilde doen. Wat je wel echt nodig hebt, zijn een paar aanjagers die er positief in zitten.”

Om de route naar certificering te vergemakkelijken, biedt KAM Consultants kennis en ervaring. Het bedrijf biedt echter ook verschillende tools aan. Zoals apps waarmee praktisch elk element van de Safety Culture Ladder efficiënt kan worden ingevuld. Hieronder vallen werkplekinspecties, audits, het melden van ongevallen en het uitvoeren van een Last Minute Risico Analyse. “Tot nu toe is er geen enkele klant die de certificering niet in een keer heeft gehaald, de scores zijn ver bovengemiddeld. Het gemiddelde ligt tussen de 80 en 85% met uitschieters naar 95 tot 100%.”   

Werken aan veiligheid op de werkvloer: lonend én bewustmakend

Foto-1-KAM-Consultants-kopiëren
Lees het gehele artikel

Om de gezondheid en het welzijn van mensen op de werkvloer te verzekeren, is het waarborgen van de veiligheid in bouw- en productieomgevingen van cruciaal belang. Zeker nu, in een tijd waarin de prestatiedruk almaar toeneemt, deadlines steeds krapper worden en een schreeuwend tekort is aan gekwalificeerd personeel. Als specialist in certificatiebegeleiding op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieumanagement biedt KAM Consultants uit Roermond een compleet dienstenpakket bij onder meer het opzetten en implementeren van een praktisch en resultaatgericht VCA-managementsysteem.

Waar VCA in het verleden door veel organisaties als een noodzakelijk kwaad werd gezien, is het managementsysteem bezig aan een gestage opmars. Een goede zaak, meent eigenaar/certificatiespecialist Joost Vaessen. “Voorheen werd een VCA-certificering vaak beschouwd als sec een voorwaarde om aan werk te kunnen komen. Gelukkig begint de markt steeds meer in te zien dat een praktisch ingericht VCA-managementsysteem daadwerkelijk waarde heeft. Zo zie je dankzij duidelijke oorzaakanalyses en het implementeren van acties om deze oorzaken in te perken het aantal ongevallen daadwerkelijk dalen. Het moeten is willen geworden. Daarnaast vormt veiligheid samen met kwaliteit en milieu steeds meer een geïntegreerd geheel. Met als resultaat dat er binnen de bedrijfsmuren een cultuur ontstaat die focust op een continue, alomvattende verbetering van processen.”

Meer dan keuren alléén

Tijdsdruk is een belangrijke oorzaak van incidenten en ongevallen. Ook in de bouw. Tegelijk is een tekort aan tijd voor organisaties een belangrijke reden om periodieke controles, zoals werkplekinspecties en interne audits, uit te besteden aan een kundige en onafhankelijke specialist. KAM Consultants is er zo één. “Men kiest er steeds meer voor om de omstandigheden op projectlocaties door een professional in kaart te laten brengen en aansluitend door hem van een gedegen advies te worden voorzien”, aldus Vaessen. “Een besluit dat de veiligheid op een hoger peil tilt, maar ook het bewustzijn van de mensen in het veld sterk verbetert. Vandaar ook dat we een locatiebezoek niet beperken tot het uitvoeren van een keuring alléén. Onze specialisten knopen ter plaatse ook gesprekken aan met de medewerkers van de klant. Op die manier creëer je steeds meer bewustzijn bij de mensen en maak je het voor hen inzichtelijk hoe VCA gelinkt is met het kwaliteits- en milieubeleid.”

Compleet dienstenpakket

Op weg naar minder risico en meer veiligheid biedt KAM Consultants haar opdrachtgevers een compleet dienstenpakket aan. Daartoe behoort onder andere het risicogericht vullen van toolboxen, een discipline waarvan steeds meer klanten gebruik maken. “We maken vooraf een analyse van de incidenten en ongevallen en kijken op basis daarvan naar de risico’s op de werkvloer”, licht Vaessen toe. “Deze risico’s worden vervolgens als onderwerpen voor toolboxen gegenereerd. Om deze daarna bij de medewerkers te krijgen, maken we steeds vaker gebruik van een e-learning platform. Verder bieden we diverse apps, waarmee praktisch elk element van VCA efficiënt kan worden ingevuld. Daarbij kun je denken aan werkplekinspecties, audits, het melden van ongevallen en het uitvoeren van een Last Minute Risico Analyse. De mogelijkheden zijn even talrijk als divers.”  

Tekst | Chris Elbers   Beeld | KAM Consultants