Tagarchief: Kwaliteitsborging

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

betere-kwaliteit-in-de-bouw-1
Lees het gehele artikel

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.  Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. 

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw.

Kwaliteitsborging

Meer waarborgen voor de veiligheid

De toenemende complexiteit in de bouw maakt meer en beter toezicht noodzakelijk. Naast kwaliteit biedt de nieuwe werkwijze meer waarborgen voor de veiligheid. In plaats van de huidige, vaak papieren toets worden bouwers verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook wordt bij oplevering getoetst of het bouwwerk voldoet aan eisen van brandveiligheid, goede ventilatie en een laag energieverbruik. Voor de consument, en voor de particuliere en professionele opdrachtgevers is van groot belang dat alles is uitgevoerd volgens de wettelijke bouwvoorschriften en gemaakte afspraken. Een publieke toelatingsorganisatie houdt toezicht op de werking van het stelsel.

Bestuursakkoord

Begin 2019 sloot minister Ollongren een bestuursakkoord met de VNG, waardoor bij gemeenten en andere maatschappelijke partijen breed draagvlak ontstond voor de invoering van de nieuwe wet. Met dit akkoord zijn partijen het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument beschermt. Ook is overeenstemming over de voorwaarden waaronder de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen vervullen. Die kunnen blijven handhaven wanneer een aannemer zich niet aan de bouwvoorschriften houdt.

Het voorstel van het kabinet werd 21 februari 2017 in de Tweede Kamer met ruime meerderheid (110 stemmen) aangenomen. Het wetsvoorstel stuitte medio 2017 bij de behandeling in de Eerste Kamer op uitvoeringstechnische bezwaren. De senatoren wilden onder andere meer duidelijkheid over de informatiepositie van het gemeenten ten opzichte van de nieuwe kwaliteitscontroleurs. In afwachting van nadere afspraken met de VNG werd de behandeling van het wetsvoorstel toen aangehouden.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Onafhankelijke kwaliteitsborging: een ‘must’ binnen de moderne bouw

Foto-1-bouAd-kopiëren
Lees het gehele artikel

Tijdens de realisatie van de parkeergarage aan de Garenmarkt in Leiden werkt de bouwcombinatie Dura Vermeer/BESIX intensief samen met bouAd adviesgroep. Het in Katwijk aan Zee gevestigde bureau verzorgt de eerste- en tweedelijns kwaliteitscontrole en biedt tijdens de uitvoering een solide ondersteuning.

BouAd AdviesgroepOog voor het detailniveau is een ‘must’.

De samenwerking tussen Dura Vermeer en bouAd is niet nieuw. Enkele jaren geleden al sloegen de bedrijven de handen ineen rondom de bouw van een aantal parkeergarages en kelders in Amsterdam. “Tijdens die projecten stelde Dura Vermeer zich al verantwoordelijk op en liet het zijn werken, los van een op handen zijnde regelgeving voor kwaliteitsborging, keuren door een onafhankelijke specialist. En dat waren wij”, aldus Henk Prijs, tweedelijns kwaliteitscontroleur binnen bouAd.

Sluitend stuk
Het bewaken en vastleggen van de kwaliteit is primair een taak van de bouwer. Zo ook binnen de Leidse projectkaders. Vanuit het ontwerptraject tekent Dura Vermeer/BESIX zélf voor de eerstelijnscontrole. bouAd adviesgroep verzorgt als onafhankelijk inspecteur de eerste- en tweedelijnscontrole. Aansluitend wordt de onderaanneming middels een derdelijnscontrole bewaakt. “In de traditionele bouw liep de opzichter vroeger zelf zijn controleronden, nu wordt dat gedaan door een eerste-/tweedelijnsinspecteur”, zegt Prijs. “Alle te controleren onderdelen worden zorgvuldig digitaal omschreven, vastgelegd en bewaakt in Gappless. Natuurlijk maken we nog wel eens gebruik van papieren tekeningen. Maar voor het uitvoeren van inspecties on site is een digitaal apparaat als een iPad onmisbaar. Alles wordt digitaal gefotografeerd en direct gekoppeld aan het betreffende formulier, locatie en tekening. Het systeem zorgt ervoor dat een vervolghandeling niet kan plaatsvinden vóórdat een eventueel gebrek is opgelost en afgevinkt. Zo controleren we elkaar en hebben we een sluitend stuk waarin de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen zijn vastgelegd. En dat is erg belangrijk. Zeker wanneer er, zoals in dit geval, sprake is van een complexe betonconstructie.”

BouAd AdviesgroepDe iPad is onmisbaar bij opnamen.

Speerpunten
Kennis vergaren en kennis delen zijn voor ‘rot in het vak’ Henk Prijs belangrijke speerpunten. “Na een half jaar meelopen beheersen we het proces en het project volledig”, zo zegt hij. “De door ons opgedane ruwbouwkennis wordt dan ook meegenomen tijdens de afbouw. Een fase waaraan ik, naast het verzorgen van de projectleiding, ook qua uitvoering een behoorlijk steentje zal bijdragen.”  

Tekst | Chris Elbers  Beeld | bouAd adviesgroep
Uitgelichte afbeelding: 
De man in zijn werkomgeving.