Tagarchief: Stichting KOMO

Wkb geeft meerwaarde aan het certificaat. De inzet van certificaten voor kwaliteitsborging

shutterstock_2116012478
Lees het gehele artikel

Met de aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden risicobeheersmaatregelen zoals kwaliteitsregelingen belangrijker. De Wkb vraagt immers om aangetoonde kwaliteit van bouwwerken in relatie tot de bouwregelgeving (Bouwbesluit en Besluit bouwwerken leefomgeving/Bbl). Het KOMO-certificaat biedt hierbij ondersteuning voor alle betrokken partijen: certificaathouder, opdrachtgever, bouwer en kwaliteitsborger. 

Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste producten, de montage ervan en het eindresultaat.

Met de invoering van de Wkb in 2023 (te beginnen bij gevolgklasse 1 bouwwerken) worden opdrachtgevers verplicht bij vergunningsplichtige bouwprojecten een kwaliteitsborger in te schakelen. Deze borgt dat het gebouw aan de technische regels voldoet en legt in een verklaring vast dat het gebouw aan de eisen van het Bbl voldoet. Bij elk onderdeel waarvan de kwaliteit dan al is aangetoond, groeit het vertrouwen en daalt het risicoprofiel. Dat bespaart de kwaliteitsborger kostbare tijd voor inspectie en controle en daarmee gaan de kosten omlaag. Met KOMO-certificaten kunnen bouwers bovendien hun bewijslast voor kwaliteit managen.

Aansprakelijkheid bouwer

De belangrijkste wijziging in het Burgerlijk wetboek en de invoering van de Wkb is de verplaatsing van de bewijslast. De bouwer wordt in de toekomst aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, ook als de opdrachtgever deze wel had kunnen ontdekken. Hij zal hiervoor een consumentendossier aan de opdrachtgever moeten overhandigen, waarin hij aantoont dat hij de vereiste kwaliteit heeft geleverd. “KOMO-certificaten kunnen hem hier enorm bij helpen”, vertelt Erik-Jan de Bont van KOMO. “Certificaten zijn nu niet alleen interessant voor de certificaathouders, maar evenzeer voor kwaliteitsborgers en bouwers. Voor de opdrachtgever, die de kwaliteitsborger betaalt, wordt de kwaliteit aantoonbaar met certificaten. Hoe beter de kwaliteit op voorhand aantoonbaar is, hoe lager de kosten voor kwaliteitsborging.” 

KOMO koppelt de geschiktheid van een bouwproduct voor een bepaalde toepassing aan strikte toepassingsvoorwaarden.

Voorkomen van bouwfouten

Het KOMO-instrument voor Kwaliteitsborging (KiK) faciliteert deze betrouwbare borging voor de hele bouwsector. De borging bevat onder andere een gedetailleerde documentatie, waardoor de bewijslast wordt vastgelegd, en een risicoanalyse met beheersmaatregelen voor risicoverkleining. Zo ontstaat een solide dossier voor de bouwer in verband met zijn aansprakelijkheid. Daarnaast genereert de KiK-tool de verplichte dossiers voor bevoegd gezag en de consument. Bijzonder aan de tool is de interactiemogelijkheid met het databeheersysteem van de bouwer. “Veel bouwfouten komen voort uit de onjuiste toepassing van materialen en bouwproducten”, vertelt De Bont hierover. “KOMO koppelt de geschiktheid van een bouwproduct voor een bepaalde toepassing aan strikte toepassingsvoorwaarden en beoordeelt of de verwerker zich hieraan heeft gehouden. Ook hierdoor verminderen de risico’s.”

Kwaliteitsbeheersing van product tot en met het hele gebouw

De wet stelt dat de kwaliteitsborger een verklaring moet afgeven dat er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gerede bouwwerk voldoet aan de eisen. “In feite betekent dit dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste producten, de montage ervan en het eindresultaat oftewel: het bouwwerk”, verduidelijkt De Bont. Met KOMO-kwaliteitsverklaringen/certificaten kan dit hele proces worden afgedekt:

  • KOMO-productcertificaat;
  • KOMO-attest voor de prestaties van een product in zijn toepassing;
  • KOMO-attest-met productcertificaat, een combinatie van een productcertificaat met een attest;
  • KOMO-procescertificaat (voor realisatieprocessen). 

Instrument KiK officieel toegelaten voor Wkb

Toelating-KiK[3]
Lees het gehele artikel

TloKB geeft definitieve status aan KiK

KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) is op 9 juni 2022 definitief toegelaten als instrumentaanbieder in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)! De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) geeft daarmee aan dat het instrument KiK in alle opzichten voldoet aan de criteria volgens het Toetsingskader Wkb-instrument. Het instrument KiK is opgenomen in het Register instrumenten kwaliteitsborging. Daarmee hebben ook de KiK-kwaliteitsborgers een officiële status. Na jaren van voorbereiding zijn wij blij met de verkregen status.

De overheid stimuleert met de Wkb een verbetering van de bouwkwaliteit van gebouwen door minder bouwfouten en gebreken. Dit versterkt de positie van de opdrachtgever. De Wkb verplicht om vanaf de verwachte ingangsdatum 1 januari 2023 voor gevolgklasse 1 vergunningsplichtige bouwprojecten gebruik te maken van een toegestaan instrument als KiK én een kwaliteitsborger in te schakelen.

Het instrument KIK

KiK is een vooraanstaand instrument voor de Wkb. KiK biedt specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. Met KiK voldoet de sector aan alle weten regelgeving in bouw en infra én aan private kwaliteitseisen. KiK is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunning-plichtig. Het instrument is in beginsel geschikt voor alle gevolgklassen.

Officiële status KiK-kwaliteitsborgers

Ton Jans, directeur KiK-KOMO geeft aan wat de toelating voor KiK-kwaliteitsborgers betekent: “De toelating van het instrument KiK brengt met zich mee dat ook de kwaliteitsborgers die een licentie hebben met KiK een officiële status hebben. Zij kunnen vanaf de startdatum Wkb formeel kwaliteitsborgingsprojecten uitvoeren voor de gevolgklasse 1.

Op dit moment zijn er 11 kwaliteitsborgers die een licentie hebben met KiK. Zij werken nu al in proefprojecten om zich samen met de keten voor te bereiden op de Wkb. In totaal zijn er bij die kwaliteitsborgers circa 75 gekwalificeerde medewerkers beschikbaar voor kwaliteitsborging. Wij verwachten een flinke toename van het aantal KiK-kwaliteitsborgers zodra de definitieve ingangsdatum Wkb bekend is.”

KiK-tool

De KiK-tool is de softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico en de gevolgen structureert. Daarna legt de tool de basis voor een efficiënte borging. De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. Met de KiK-tool kunnen bouwpartijen de verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten maken. In het borgingsplan maakt de KiK-tool zichtbaar wat te doen om deze risico’s te managen.

Een flinke stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten en bouwers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen.

Ton Jans, directeur KiK-KOMO

Breed inzetbaar

De veelzijdigheid in het gebruik van de KiK-tool maakt de tool geschikt voor verschillende doelen en partijen. Daarom stellen wij de tool beschikbaar voor een brede toepassing in de gehele bouwkolom. De ontwikkelaar, de architect en de bouwer kunnen er efficiënt mee aan de slag. Zo ontstaat een integraal gebouwdossier waarmee uiteindelijk de KiKkwaliteitsborger zijn werkzaamheden doelmatig en effectief kan uitvoeren. De KiK-tool is nu al te gebruiken in Wkb-proefprojecten. Vanwege de hoeveelheid data die de KiK-tool in zich kan dragen, vormt de tool ook de basis voor het beheer van gebouwen.

Waar kunt u terecht?

Wilt u KiK-kwaliteitsborger worden? Neem dan contact met ons op. Bent u van plan te oefenen met de Wkb in een proefproject, benader dan een van onze kwaliteitsborgers.

De huidige KiK-kwaliteitsborgers zijn: gBou., ZiN Kwaliteitsborging, Toets + Bouw, Bouwplantoetsers Nederland, Borgings Combinatie Nederland, De Borgermeester, TÜV Nederland, Vertex Kwaliteitsborgers, Alphaplan, Plangarant Nederland, BBA Kwaliteitsborging.