Tagarchief: VCA

ISO 45001 of VCA?

foto-1-sccm-kopieren
Lees het gehele artikel

Vorig jaar maart werd zowel de ISO 45001-norm (als vervanger van de OHSAS 18001) als de nieuwe VCA-versie gepubliceerd. Hoewel beide normen focussen op het verminderen van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid binnen de werkomgeving, bestaan er ook duidelijke verschillen. Juist dat gegeven maakt het voor bedrijven wellicht moeilijk om een gefundeerde keuze te maken tussen de nieuwe ISO-norm en de 25 jaar geleden ontwikkelde VCA.

SCCM/NEN

Waar ISO 45001:2018 als nieuwe norm primair insteekt op ‘wat’ je moet regelen, ligt bij VCA meer de nadruk op ‘hoe’ veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer georganiseerd moeten worden. “ISO 45001 stelt gedetailleerde eisen aan de verschillende onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken”, zegt Frans Stuyt, directeur van de Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM). “Bedrijven kunnen vervolgens zélf kiezen welke middelen ze willen inzetten om daaraan invulling te geven. Daarnaast zijn organisaties op basis van ISO 45001 verplicht om zowel beleidsmatig als operationeel een complete verbetercyclus te doorlopen en de geboekte vorderingen te documenteren.” VCA daarentegen is wat praktischer ingericht. Het systeem is in beginsel ontwikkeld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. “Dat verklaart dat er binnen VCA meer aandacht is voor de inzet van concrete hulpmiddelen”, legt Stuyt uit. “Het geeft opdrachtgevers duidelijkheid over wat een aannemer binnen zijn bedrijfsmuren minimaal heeft geregeld. Concreet hebben VCA-gecertificeerde bedrijven minder vrijheid om zelf hun middelen te kiezen. Dit in tegenstelling tot ISO 45001, waarbinnen de beweegruimte wat groter is.”

SCCM/NEN

Informatieblad SCCM over ISO 45001 en VCA.

 

Kiezen

Bedrijven met OHSAS 18001 hebben, gerekend vanaf de publicatiedatum 12 maart 2018, drie jaar de tijd om hun managementsysteem aan de ISO 45001-norm aan te passen. Bedrijven met VCA zullen aan de nieuwe VCA-versie moeten voldoen en kunnen ISO 45001 overwegen. “Welke keuze je als bedrijf maakt, is afhankelijk van verschillende zaken”, aldus Stuyt. “ISO 45001 is allereerst een internationaal geaccepteerde norm. Dat maakt het systeem zeker interessant voor organisaties die over de grenzen actief zijn. Maar ook bedrijven die groter zijn en met meer risico’s te maken hebben, kunnen voordeel hebben van deze norm. Met ISO 45001 beschik je immers over een volwaardig instrument dat ook nog eens perfect aansluit op bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001. Maar eerst en vooral blijft het besluit om voor het één of het ander te kiezen natuurlijk afhankelijk van de binnen de organisatie bestaande veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Mijn advies luidt dan ook: kijk goed naar welke gevaren er binnen je organisatie op de loer liggen. Maar neem ook de wensen van klanten mee in je beslissing. Wat willen zij? Het komt vaak voor dat een bedrijf kiest voor VCA omdat de opdrachtgever alleen dáármee bekend is. Om evenwicht te krijgen in elkaars kennis en behoeften is het dan ook zaak om met elkaar het gesprek aan te gaan, afspraken te maken en die zorgvuldig te borgen. Zodat uiteindelijk voor het optimale managementsysteem wordt gekozen en de bestaande risico’s zo veel mogelijk worden uitgesloten. Want dát blijft natuurlijk de hoofdzaak.”

SCCM/NEN

“Kijk goed naar welke gevaren er binnen je organisatie op de loer liggen.”

 

VCA: doel of middel?

Foto-2-Bureau-Veritas-kopiëren
Lees het gehele artikel

Met de VCA-norm in de hand is Henk van Gennip, lead auditor bij Bureau Veritas, dagelijks bezig de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Ook in de bouw. Want ondanks alle goede bedoelingen, materialen en maatregelen vinden er jaarlijks grote en kleine ongelukken plaats. Hieronder licht Van Gennip toe hoe hij VCA in de praktijk beleeft en welke trends hij waarneemt.

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) helpt bedrijven om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. “Er zijn drie niveaus van VCA-certificatie”, aldus Van Gennip. “Terwijl VCA* is gericht op directe beheersing van VGM tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers, focust VCA** op directe beheersing van VGM rondom het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur. Dat laatste geldt ook voor VCA Petrochemie. Op dit laatste niveau zijn aanvullend specifieke eisen voor de petrochemische sector gedefinieerd.”

Vragen

De norm is opgebouwd uit vragen die betrekking hebben op aspecten als risicoanalyse, opleiding en voorlichting, milieu en gezondheid en de aanschaf en keuring van arbeidsmiddelen. “Om het certificaat te behalen, moeten de antwoorden op deze vragen positief zijn”, vervolgt Van Gennip. “Hoeveel antwoorden er nodig zijn, is afhankelijk van het niveau van VCA-certificatie. Met een jarenlange ervaring en expertise is Bureau Veritas in staat om bedrijven hierbij als een zeer professionele partner bij te staan. Onze auditoren en inspecteurs hebben dankzij een vergaande specialisatie het vermogen om zich volledig in te leven in de situatie van de klant en service op maat te bieden.”

Actieplan

Binnen een risicovolle omgeving is het extra belangrijk dat er veilig en gezond wordt gewerkt én dat dit mogelijk wordt gemaakt. “Met een VCA-certificaat toont een bedrijf aan dat het veilig en gezond werken belangrijk vindt”, zegt Van Gennip. “Maar een VCA-certificaat behaal je niet zomaar. Om het VGM-beheerssysteem inzichtelijk te maken, moet eerst een actieplan worden gemaakt met daarin de actiepunten ter verbetering en hoe deze uit te voeren. Daarna is een aanvraag mogelijk. Vervolgens voert een erkende certificatie-instelling, zoals Bureau Veritas, een audit uit op het VGM-beheerssysteem. Wanneer aan alle eisen is voldaan, volgt het certificaat.”

Doel of middel?

Op de vraag of het behalen van het VCA-certificaat een doel of middel is, geeft Van Gennip een helder antwoord. “Natuurlijk is het een doel, echter primair gaat het er om dat veiligheid, gezondheid en in mindere mate milieu binnen het organisatiebeleid worden gekaderd met als doel ze te verbeteren. Uiteindelijk gaat het om bewustwording en gedrag. Daarop moet binnen alle bedrijfsgeledingen continu de nadruk liggen. Het bestaande VCA-schema heeft hierop in de afgelopen decennia een aantoonbare invloed gehad en een positieve geleverd aan het veiligheidsbewustzijn.” De diverse initiatieven die door de jaren heen zijn genomen, geven aan dat ook de bouwsector zélf VCA meer ziet als middel dan als doel. Met de Governance Code Veiligheid in de Bouw bijvoorbeeld is samen met onder meer de SSVV actie ondernomen om collectief de veiligheid in de keten te verbeteren. “En daar komen mooie dingen uit voort, zoals de dit jaar gelanceerde Generieke Poortinstructie (GPI). Kortom, samenwerking is van groot belang om veiligheid, gezondheid en milieu op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.” 

Tekst | Chris Elbers    Beeld | Bureau Veritas