Tagarchief: VSB

VSB werkt aan BIM-protocol voor tijdelijke constructies

VSB_BIM-protocol_tijdelijke_constructies
Lees het gehele artikel

De sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB heeft het initiatief genomen om voor de Nederlandse markt een protocol te maken voor gegevensuitwisseling voor tijdelijke constructies binnen de BIM methode. De vereniging verwacht het BIM-protocol binnen afzienbare tijd te hebben afgerond. Naar verwachting zal het BIM-protocol voor tijdelijke constructies ook door andere secties van de VSB worden ondersteund.

Achtergrond

In alle delen van de samenleving en ook in de bouw wordt momenteel volop ingezet op digitalisering. Naast het feit dat veel van de VSB-leden uiterst actief zijn op dat gebied, wil de vereniging ook bijdragen en sturing geven aan digitalisering binnen de branche. Met een gecentraliseerd model als BIM kunnen diverse partijen samenwerken en het model gebruiken voor planning, ontwerp, uitvoering en beheer. Door ervoor te zorgen dat alle gegevens en informatie uniform zijn opgesteld, kan informatie beter en zonder fouten worden uitgewisseld.

BIM-model voor tijdelijke constructies

Tijdelijke constructies voor de bouw, zoals steigers en ondersteuningsconstructies, moeten binnen een bouwproject goed en efficiënt worden ontworpen en gebruikt – ook als tijd, kwaliteit en kosten belangrijk zijn. Leveranciers en fabrikanten hebben vaak eigen software of een eigen bibliotheek ontwikkeld. Dit vormt vaak al een goede basis voor integratie in de BIM-methode.

Het document waar de VSB-sectie Betonbekistingbedrijven momenteel aan werkt, omvat een protocol dat rekening houdt met het eenmalige en tijdelijke karakter van tijdelijke constructies tijdens het bouwproces. Met het protocol wil de vereniging een transparante en eenduidige overdracht van informatie over tijdelijke constructies tot stand brengen, die aansluit op de in de bouw veel toegepaste BIM Basis ILS die zich vooral richt op permanente constructies. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan informatie over de te gebruiken NL-SfB code, het niveau waaraan de tijdelijke constructie moet worden gekoppeld, de hoeveelheid informatie die een model moet hebben, en hoe het model van de tijdelijke constructies gepositioneerd moet worden.

Deze informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen de verschillende projectdeelnemers in de verschillende fasen van een bouwproject. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat waardes voor input en output via een parameterlijst gecommuniceerd worden, wat de basis vormt voor een database-achtige implementatie in diverse IT-systemen.

Het document is gebaseerd op de GSV Guidelines BIM Formwork Technologies Discipline Model (in situ concrete construction), opgesteld door het Güteschutzverband Betonschalungen in Duitsland en sluit aan op de BIM Basis ILS.

Arjan de Velde voorzitter sectie Steigerbedrijven

vsb-header
Lees het gehele artikel

Tijdens de vergadering van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) heeft Arjan de Velde de voorzittershamer van de sectie Steigerbedrijven overgenomen van Gijs Buijs.

Arjan de Velde heeft de voorzittershamer van de sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) overgenomen van Gijs Buijs.

Als nieuwe voorzitter van de sectie treedt Arjan de Velde ook toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens (voorzitter, Sectie Hoogwerkbedrijven) en Jan Remmits (penningmeester, Sectie Betonbekistingbedrijven).

Arjan de Velde neemt de functie van sectievoorzitter over van Gijs Buijs die tientallen jaren bestuursmatig actief is geweest binnen de vereniging. Daarnaast representeerde hij lange tijd ook de VSB, onder meer binnen het bestuur van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en was hij gesprekspartner bij de onderhandelingen voor de CAO Bouw. Arjan de Velde is Director Operations bij Brand Infrastructure Services B.V. en als zodanig goed ingevoerd in de steigerbouwmarkt.

Het bestuur van de sectie steigerbedrijven bestaat verder uit  R. Engelaar (Bilfinger Industrial Services), C. Hunter (Kaefer) en D. Koster (Steigerbouw Van der Panne).

De bestuurswisseling vindt plaats in een periode waarin er binnen de sectie Steigerbedrijven aan een belangrijke update van de Richtlijn Steigers wordt gewerkt. Gijs Buijs zal deze update nog zolang blijven begeleiden en ook voor de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies werkzaamheden blijven uitvoeren. Voor de komende jaren verwacht de sectie een groei van het aantal leden en staat een aantal nieuwe initiatieven voor alle aangesloten bedrijven op het programma, waaronder een e-learning en digitale toolbox. Ook is er volop beweging in de andere secties, waarbij de speerpunten onder meer zijn: scholing, nieuwe wet- en regelgeving, richtlijnen, kennisoverdracht en product- en procesinnovaties.

De VSB telt met leden en donateurs inmiddels circa 75 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. De breed georiënteerde achterban van de VSB streeft één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige werkplek op hoogte. Verdeeld in drie secties van montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers en hangbruginstallaties tot betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhoudsinstallaties.

VSB komt met praktische richtlijn voor bepaling windbelasting op steigers

vsb_windtunnelonderzoek_02
Lees het gehele artikel

De sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) heeft een praktische richtlijn samengesteld met rekenmethoden voor bepaling van de windbelasting op steigers. De richtlijn, die bedoeld is voor steigerconstructeurs en professionals die bekend zijn met normen, verschaft een eenduidige rekenmethode zodat eenzelfde methodiek kan worden gehanteerd.

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op steigers. Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de energiesector en de offshore. Uiteraard moet veiligheid daarbij voorop staan. Tijdens het gebruik, maar eveneens bij de (de)montage en voor de omgeving. Eén van de grootste ‘vijanden’ is de wind die op de constructie voor grote belastingen kan zorgen. Die belasting kan zelfs zo groot zijn dat de steigerconstructie zijn stabiliteit verliest en verschuift of -in het ergste geval- omvalt.

Windbelasting

Optredende belastingen, zoals die van wind, zijn van nog groter belang voor steigers die vrijstaand zijn. Dat aantal neemt toe; klanten geven daarbij steeds vaker aan dat de steiger ook moet worden afgedicht met een bekleding in de vorm van netten, zeilen of folie. Hiermee wordt het werken op de steiger niet alleen minder afhankelijk van weersinvloeden, maar wordt ook positief bijgedragen aan een beter milieu (minder belastende stofdeeltjes) en de veiligheid rondom de steiger. Tegelijkertijd neemt het effect van de windbelasting met de toepassing van bekleding echter toe.

Om dit effect te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel. Dit rekenmodel is complex terwijl een eenduidige aanpak voor de windbelastingbepaling en een consequente rekenmethodiek ontberen. NEN EN 12811-1 (Steigers – Prestatie-eisen en algemeen ontwerp) geeft weliswaar enkele handreikingen, maar deze hebben voornamelijk betrekking op objectsteigers, terwijl er juist behoefte is aan een rekenmethodiek voor alle vormen van steigerconstructies. Deze is sinds kort beschikbaar.

VSB

Voor de ontwikkeling van een uniforme rekenmethodiek om de windbelasting op steigerconstructies te bepalen, werden windtunneltesten uitgevoerd op 64 verschillende steigerconstructies.

Aansluiting Eurocode

De oorsprong hiervoor dateert van 2012 toen de TGB 1990 werd vervangen door een nieuwe set normen, genaamd Eurocode. Deze Europese norm voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies beschrijft een hogere betrouwbaarheid en daarmee een hogere rekenwaarde voor de windbelasting.

De sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) startte in datzelfde jaar met onderzoek naar de windbelasting op steigerconstructies. Het onderzoek moest leiden tot een uniforme methodiek om de windbelasting op steigerconstructies te bepalen, toe te passen en te toetsen. Hiertoe werden in 2015 bij ingenieursbureau Peutz in Mook windtunneltesten uitgevoerd op 64 verschillende steigerconstructies. Met de uitkomsten is de speciale Werkgroep Wind aan de slag gegaan om de resultaten en bevindingen van de wintunnelonderzoeken om te zetten tot een praktisch handvat voor het eenduidig bepalen van windbelasting op steigerconstructies voor de branche. In bepaalde situaties levert deze nieuwe rekenwijze lagere windbelastingen op het steigerconstructie-rekenmodel op ten opzichte van de huidige benadering.

Praktisch handvat

Bij de samenstelling van het handvat is getracht aan te sluiten op Eurocode en dan in het bijzonder op NEN EN 1991-1-4 (Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting). Met name daar waar de Eurocode geen uitsluitsel geeft over de steigerconstructievorm, biedt het handvat uitkomst. De opbouw en opzet zijn daarbij zodanig gekozen, dat deze overeenkomt met de Nederlandse nationale bijlage. De praktische rekenmethoden zijn tevens voorzien van extra uitleg en figuren.

Deze ANNEX voor bepaling van de windbelasting op steigerconstructies is speciaal bedoeld voor steigerconstructeurs en andere professionals die bekend zijn met het gebruik van normen. De richtlijn is binnenkort te bestellen bij het secretariaat van de VSB en wordt ondersteund door online webinars die via het VSB-secretariaat worden georganiseerd.

Nieuwe sectiebestuurssamenstellingen en nieuwe huisvesting voor VSB

vsb_nieuwe_huisvesting-kopieren
Lees het gehele artikel

Tijdens de najaarsvergadering van de VSB is Arjan de Velde, directeur Infrastructure & Civil bij Brand Energy & Infrastructure Services, toegetreden tot het bestuur van de sectie Steigerbedrijven van de VSB.

Het sectiebestuur bestaat daarmee uit voorzitter Gijs Buijs wiens tijdelijke voorzitterschap tot het einde van de zittingsperiode wordt voortgezet, Peter van den Bergh (Nivo Steigerwerken), Rob Engelaar (Bilfinger Industrial Services), Chris Hunter (Kaefer), Dick Koster (Steigerbouw Van der Panne) en Hub Moonen (Altrad Hertel Industrial Services).

Bij de commissie Hefsteigers en Liften werd voorzitter Koen Geuens opgevolgd door Arnoud  Gerritsen (Mol Lifting). Hij neemt daarmee ook zitting in het bestuur van de sectie Hoogwerkbedrijven, die bestaat uit Frank Klessens, voorzitter (Alimak HEK Benelux), Henk Dirks (Dirks Klimmaterialen), Arnoud Gerritsen en Klaas Kragt (Jako/Yelloo Materieeldienst).

Het Algemeen Bestuur van de VSB blijft bestaan uit Frank Klessens (sectie Hoogwerkbedrijven, voorzitter), Jan Remmits (sectie Betonbekistingbedrijven, penningmeester) en Gijs Buijs (sectie Steigerbedrijven).

Nieuwe huisvesting VSB-secretariaat

Sinds kort heeft de vereniging daarnaast een nieuw onderkomen. Het secretariaat verhuisde van Zoetermeer naar Veenendaal, waar de nieuwe contactgegevens zijn:

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal
0318 – 544 900

Nieuwe bestuurssamenstelling VSB sectie Betonbekistingbedrijven

vsb_kees_de_bont-kopieren
Lees het gehele artikel

Tijdens de voorjaarsvergadering van de VSB is Kees de Bont toegetreden tot het bestuur van de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB. Kees vervangt de aftredende René van Zutven en zal binnen het bestuur het eerste aanspreekpunt worden voor de onderwerpen techniek en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies.

Het sectiebestuur bestaat daarmee uit voorzitter Jan Remmits (Safe/Safe Montage), Peter Kraaijeveld (Hendriks Groep), Jan Thomassen (NOE-Bekistingtechniek) en Kees de Bont (Hünnebeck). Het Algemeen Bestuur van de VSB blijft bestaan uit Frank Klessens (sectie Hoogwerkbedrijven, voorzitter), Jan Remmits (sectie Betonbekistingbedrijven, penningmeester) en Gijs Buijs (sectie Steigerbedrijven).

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB telt met leden en donateurs inmiddels circa 85 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. De breed georiënteerde achterban van de VSB streeft één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige werkplek op hoogte.

Verdeeld in drie secties van montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers en hangbruginstallaties tot betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhouds-installaties.

Kennisdag Veilig Steigergebruik

VSB_Kennisdag_Veilig_Steigergebruik-1
Lees het gehele artikel

Richtlijn Steigers en opbouwmethode rolsteigers centraal

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekisting-bedrijven VSB, die dit jaar haar 40-jarig bestaan viert, organiseert samen met Cobouw, Arbo en de NVVK Vakgroep Bouw en Infra de Kennisdag Veilig steigergebruik. Het evenement vindt op 16 mei 2019 plaats in de Jaarbeurs Meetup in Utrecht.

Tijdens de kennisdag staan veilig steigergebruik tegen de achtergrond van de Richtlijn Steigers en de opbouwmethode voor rolsteigers centraal. Deze dag is bedoeld voor veiligheidskundigen, KAM-coördinatoren veiligheidsfunctionaris in de bouw of industrie en andere geïnteresseerden die dagelijks te maken hebben met (stationaire) steigers of rolsteigers.

Als onderwerp voor 16 mei staat de nieuwe status van de Richtlijn Steigers op het programma. Vervolgens zal in afzonderlijke lezingen worden ingegaan op de voorbereidings-, uitvoerings- en gebruiksfase van steigers. Een en ander zal worden toegelicht aan de hand van praktijkcases.

Voor de rolsteiger wordt een inhoudelijke presentatie verzorgd over de nieuwe opbouwmethode voor veilig rolsteigergebruik. Ook deze presentatie zal worden afgesloten met praktijkcases.

De lezingen worden verzorgd door ervaren deskundigen op het gebied van steigerbouw en het werken met rolsteigers. De dag staat onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Belzen, journalist van Cobouw.

Rondom de Kennisdag is de speciale website www.steigergebruik.nl gecreëerd die meer informatie geeft over lezingen en sprekers en waar bezoekers zich kunnen aanmelden voor deelname. Snelle beslissers profiteren daarbij van een vroegboekkortingdie tot 1 april a.s. geldt.

De VSB telt met leden en donateurs inmiddels circa 85 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. De breed georiënteerde achterban van de VSB streeft – verdeeld over drie secties – één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige werkplek op hoogte.

Voor meer informatie: www.steigergebruik.nl