Tagarchief: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En nu de praktijk!

Skeleton,Steel,House,Building.,Construction,Business,Concept.,Caucasian,Worker,In
Lees het gehele artikel

Zij zullen voor elk project een dossier moeten opbouwen. Alleen als hierin exact is vastgelegd welke kwaliteit is geleverd, staan zij sterk wanneer zich later toch gebreken voordoen. KOMO biedt voor deze dossieropbouw zeer efficiënte hulpmiddelen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in het leven geroepen om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de rechtspositie van de opdrachtgevers van deze bouwwerken te versterken. Naar verwachting treedt de wet per juli 2022 in werking. Vanaf dat moment moeten bouwondernemers kunnen aantonen dat zij de gewenste kwaliteit geleverd hebben. Een goede basis is de toepassing van processen en producten met een KOMO-certificaat. Dan is onafhankelijk vastgesteld dat de kwaliteit voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

KiK maakt zichtbaar wat de bouwer kan doen om de risico’s te managen.

Kiezen voor gecertificeerde producten

“KOMO heeft al ongelooflijk veel processen en producten gecertificeerd”, vertelt Erik-Jan de Bont, operationeel manager van KOMO. “Daar kunnen bouwondernemers en kwaliteitsborgers groot voordeel mee doen. Bij KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen, installaties en processen heeft een onafhankelijke derde de kwaliteit al vastgesteld. In dat geval hoeft enkel nog de kwaliteit van de aansluitingen te worden gecontroleerd. Dat maakt de kwaliteitsborging aanzienlijk efficiënter.”

De voorbereiding

De Bont signaleert dat grotere bedrijven de voorbereiding op de Wkb voortvarend oppakken en dat ook de kwaliteitsborgers ermee bezig zijn. Bij kleinere bouwondernemers ziet hij de voorbereiding trager op gang komen, terwijl juist zij nog weinig met certificering in aanraking zijn gekomen. Toch zullen hoofdaannemers straks van hen verlangen dat zij het aansprakelijkheidsgedeelte voor hun werkzaamheden op zich nemen en hun bijdrage leveren aan de dossieropbouw. “Op het internet vinden deze bedrijven hoe een KOMO-certificering kan worden geregeld”, vertelt De Bont. “Ook KOMO en KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) kunnen hierbij helpen.” 

In de toekomst komen alle KOMO-certificaten in een elektronische vorm beschikbaar.

Effectieve ondersteuning

Als onderdeel van KiK is een tool ontwikkeld voor iedereen die met kwaliteitsborging te maken heeft, ook voor bouwondernemers. De KiK-tool is een softwareapplicatie waarmee mogelijke risico’s tijdens het bouwproces, hun omvang en de relevante beheersmaatregelen worden gestructureerd en gedocumenteerd. De tool maakt bovendien zichtbaar wat de bouwer kan doen om de risico’s te managen en de bewijslast vorm te geven. De tool heeft een directe link naar alle beoordelingsrichtlijnen en certificaten van producten en processen waarmee dossiervorming – lees ‘bewijslast’ – efficiënt kan worden ingevuld.

Bij KOMO-gecertificeerde processen heeft een onafhankelijke derde de kwaliteit al vastgesteld.

Kant-en-klare Wkb-koker

“Als de Wkb eenmaal van toepassing is, hebben hoofdaannemers behoefte aan dossiervorming door de hele bouwketen. Vergelijk het maar met een estafettekoker waar iedereen de bewijslast voor zijn onderdeel in stopt”, voorspelt De Bont. “Ook voor woningconcepten kan KOMO de koker onafhankelijk beoordelen en deze vertalen naar de eisen van het Bouwbesluit. Dat wekt vertrouwen.”

KOMO streeft ernaar om de vertaalslag voor KOMO-certificaten in een elektronische vorm (die de markt wenst) ter beschikking te stellen. Dan wordt het voor grote en kleine bouwondernemingen nog gemakkelijker om de Wkb in de praktijk toe te passen.    

‘Speel mee met de Wkb’

screen-Wkb_kennisquiz
Lees het gehele artikel

PlanGarant, Develop Inc. en Merkvast hebben een online game ontwikkeld om de marktkennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te testen. De game  is bedoeld voor projectontwikkelaars, architecten, bouwers, woningcorporaties en het bevoegd gezag. Doel van het spel is kennisontwikkeling en bewustwording van de kansen en risico’s van de Wkb te stimuleren.

Hoe werkt de game?

Per spelronde krijgt de deelnemer 8 vragen over de Wkb voorgeschoteld. Na iedere vraag draai je aan het digitale rad voor een nieuwe vraagcategorie. Na iedere ronde wordt de score getoond en zie je direct of je kans maakt op een prijs. Categorieën gaan van ontwerp tot oplevering en van vergunningen tot garanties.

Marktonderzoek en kennisontwikkeling

Het doel van het spel is meerledig. Naast een kennistest is spel ook bedoeld voor marktonderzoek. De antwoorden op de vragen geven een goed beeld van de kennis over de Wkb binnen de bouwkolom. Het is mogelijk om het kennisniveau te duiden per functiegroep, bedrijfstype en bedrijfsgrootte.

Uitkomsten van het onderzoek zullen met regelmaat worden gepubliceerd. Met de uitkomsten kunnen overheden, kwaliteitsborgers en brancheorganisaties hun communicatie en dienstverlening specificeren op het kennisniveau en de kennisbehoefte van de markt.

Kennis, houding en gedrag

De bouwpartijen zelf krijgen hiermee ook een duidelijk beeld over kennishiaten die nadere invulling nodig hebben. Effectieve implementatie van de Wkb begint immers met de juiste kennis en inzicht in de risico’s. Daarna volgen de gewenste houding en gedrag. Op www.wkbonline.nl kan iedereen op een leuke en eenvoudige manier testen hoe het met de kennis van de Wkb is gesteld.

Akkoord VNG en BZK over Wet kwaliteitsborging bouwen

minister-ollongren-vert-3
Lees het gehele artikel

De VNG en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben op 12 november jl. een akkoord bereikt over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022.

Momenteel worden de afspraken die de VNG heeft gemaakt met BZK over de Wkb verder uitgewerkt in een AMvB.

Minister Ollongren: “Ik ben blij met dit akkoord tussen gemeenten en Rijk. De kwaliteit van bouwprojecten is hiermee sterker geborgd en de consument beter beschermd. En de gemeente behoudt haar toezichthoudende en handhavende bevoegdheden”.

Wethouder Liesbeth Grijsen, lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit: ‘Het is goed dat gemeenten nu duidelijkheid krijgen over de juridische borging van de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag. Met dit akkoord zijn wat ons betreft de juridische belemmeringen weggenomen. Gemeenten en ook alle andere betrokkenen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet. Partijen staat nu niets meer in de weg om aan de slag te gaan met proefprojecten.’

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door de toets vooraf op de papieren bouwplannen te vervangen door de toets in de praktijk op de bouwplaats zelf tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk zal (in eerste instantie voor bouwwerken gevolgklasse 1) door onafhankelijke kwaliteitsborgers worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten. Dit biedt toekomstige bewoners meer zekerheid dat hun woning zonder fouten wordt opgeleverd en de garantie dat fouten worden hersteld of worden vergoed.

Zorgen over uitvoerbaarheid weggenomen

In 2019 waren de Kamers al akkoord gegaan met deze wet. Bij de verdere uitwerking van de regelgeving hadden de gemeenten zorgen over de uitvoerbaarheid op een aantal onderdelen, die door het akkoord zijn weggenomen. Zo wordt de taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger nog duidelijker beschreven, krijgen de gemeenten de mogelijkheid om in specifieke gevallen informatie over een project op te vragen en wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan.

Artikel 2-onderzoek Financiële verhoudingswet

Ook is afgesproken dat er een onderzoek komt om inzicht te krijgen in de kosten die het toezicht op de gehele bouwregelgeving met zich meebrengt voor gemeenten (art. 2 Financiële verhoudingswet).

De Wkb sluit aan bij de implementatie van de Omgevingswet, die beide beoogd zijn om op 1 januari 2022 in werking te treden. Het akkoord biedt alle partijen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met proefprojecten en de implementatie van de Wkb.