Tagarchief: WKB

Ontwikkeling checklist zorgt voor beter naleven Wkb

Trimble Connect
Lees het gehele artikel

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) is wederom uitgesteld. Dit keer wordt verwacht dat de wet er komt op 1 januari 2024. De wet moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever versterkt. De nieuwe wet heeft een enorme impact op de werkwijze en verantwoordelijkheden van de bouwende partij. De aansprakelijkheid komt namelijk grotendeels bij de aannemer te liggen. Om het uitvoeren van de wet een stuk makkelijker te maken komt Trimble Connect daarom met een nieuwe checklist-tool!

Verbetering van de kwaliteit van bouwwerken

Wat houdt de nieuwe wet eigenlijk in? Met de Wkb richt de overheid de kwaliteitsbewaking voor en tijdens de bouw op een andere manier in. Voorheen was toezicht op de bouw een taak van de gemeente, maar vanaf 2024 moet de houder van de bouwvergunning hiervoor zelf een private partij inschakelen: de kwaliteitsborger. Deze persoon houdt toezicht tijdens de bouw en geeft na de bouw een verklaring af. Deze nieuwe manier van werken moet leiden tot een betere bouwkwaliteit, minder bouwfouten en minder gebreken die pas na de oplevering aan het licht komen. Dit zorgt uiteindelijk voor minder faalkosten in de bouw.

Effect op werkwijze en verantwoordelijkheden aannemer

Naast minder faalkosten wordt door de nieuwe wet ook de positie van de opdrachtgever verbeterd. De aannemer is vanaf de zomer aansprakelijk voor alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt. Daarnaast is er ook een informatieplicht richting de klant. Een aannemer moet de klant vooraf vertellen of en hoe hij verzekerd is tegen faillissement en gebreken na de oplevering. “Om de aannemer het gemakkelijker te maken om de Wkb na te streven, zijn wij op dit moment druk bezig met het creëren van een checklist in het cloudplatform Trimble Connect”, vertelt Eelco van Es, accountmanager bij Construsoft.

Nieuwe tool in Trimble Connect

“Met de Wkb worden aannemers verantwoordelijk voor alle gebreken, ook als die pas na de oplevering aan het licht komen”, legt Van Es uit. “Ook de bewijslast ligt bij de aannemer. Van elk bouwproject moet een dossier opgebouwd worden, waarin staat dat aan alle contractuele eisen is voldaan.” Processen en de vastlegging daarvan moeten dus goed op orde zijn. Hiermee wordt de registratielast flink bij aannemers flink opgevoerd. “Op papier werken is geen werkbare methode meer”, licht Van Es toe. “Het cloudplatform Trimble Connect biedt dan oplossing. De checklist zorgt ervoor dat een aannemer straks over de bouwplaats kan lopen en makkelijk het een en ander kan vastleggen en registreren.”

Benieuwd naar de mogelijkheden van Trimble Connect?

Benieuwd wat het samenwerkingsplatform nu al voor uw processen kan betekenen? Lees op de website van Construsoft meer over de mogelijkheden.

Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

hugo-de-jonge-4
Lees het gehele artikel

Overheden hebben nog te weinig kunnen oefenen

Minister Hugo de Jonge stelt de invoering van de Omgevingswet (en daarmee de Wkb) uit. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

“De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering” zo zegt Hugo de Jonge.

Het is belangrijk dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet wordt belemmerd.

Nieuwe invoeringsdatum 1 oktober 2022
of 1 januari 2023?

De komende weken zal worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de invoeringsdatum die de minister kiest.

Lees ook het bericht op de website van de Rijksoverheid.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt bouwers voor nieuwe uitdagingen

shutterstock_1562417947_0001
Lees het gehele artikel

Hoe toon je aan dat een bouwwerk voldoet aan de eisen van de Wkb?

In 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. De Wkb moet de kwaliteit van bouwprojecten verbeteren en de rechtspositie van de consument versterken. Nu wordt de kwaliteit van bouwplannen nog getoetst aan de hand van het projectplan. Voldoet dit plan aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit en de eisen van Ruimtelijke Ordening, dan wordt de bouwvergunning afgegeven.

Onder de Wkb moeten partijen echter bewijzen dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan de voorschriften. Een forse verandering voor bevoegd gezag, bouwondernemers en consument/opdrachtgever.

Met de introductie van de Wkb en Omgevingswet worden ook de aansprakelijkheid en bewijslast van de bouwer aangepast in het Burgerlijk wetboek. Als bouwwerken gebreken vertonen is de bouwer hiervoor aansprakelijk, ook na oplevering. De bouwer heeft hierbij de bewijslast. Hij moet kunnen aantonen dat hij goed werk heeft geleverd en niet aansprakelijk is voor de schade. De bouwer, en met hem zijn onderaannemers en toeleveranciers, zullen deze bewijslast dus goed moeten managen. KOMO-certificaten en KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) helpen hierbij.

Gekwalificeerde kwaliteitsborgers

Daarnaast wordt het traject van toezicht op ontwerp en realisatie van het bouwwerk geprivatiseerd. Voor veel bouwwerken, voor gevolgklasse 1 vanaf 1 juli 2022, wordt het toezicht op ontwerp en realisatie conform het Bouwbesluit uitgevoerd door gekwalificeerde kwaliteitsborgers. De kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor een risicobeoordeling en borgingsplan, waarin is aangegeven hoe risicogestuurd toezicht wordt gehouden op de realisatie van het bouwwerk. Bij een positieve beoordeling geeft de kwaliteitsborger een verklaring af dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat het bouwwerk voldoet. “KOMO-certificaten vergemakkelijken dit werk”, vertelt Ton Jans, directeur van KOMO. “De bouwer die werkt met gecertificeerde producten, processen en diensten hoeft hiervan de kwaliteit niet meer aan te tonen. Hij heeft zijn bewijslast op orde.”

KOMO, een deskundige partij

KOMO (Keuring en Onderzoek Materialen Openbare werken) blijkt de aangewezen partij om zich met de nieuwe methode van kwaliteitsborging in de bouw bezig te houden. De stichting is opgericht in 1962 onder auspiciën van VNG en Directeuren publieke werken en heeft sindsdien ruim 400 BRL’s en 6.200 kwaliteitsverklaringen afgegeven. Jaarlijks steekt de stichting er zo’n 75.000 mandagen in om met behulp van audits, inspecties en testen de kwaliteit van producten en processen vast te stellen. Jans: “Het beoordelen van kwaliteit zit in ons DNA. Als een product of proces KOMO- gecertificeerd is, is de kwaliteit hiervan deskundig, onafhankelijk en aantoonbaar bewezen.” 

Kiezen voor gecertificeerde producten

“KOMO heeft al ongelooflijk veel processen en producten gecertificeerd”, vertelt  Erik-Jan de Bont, operationeel manager van KOMO. “Daar kunnen bouwondernemers en kwaliteitsborgers groot voordeel mee doen. Bij KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen, installaties en processen heeft een onafhankelijke derde de kwaliteit al vastgesteld. In dat geval hoeft enkel nog de kwaliteit van de aansluitingen te worden gecontroleerd. Dat maakt de kwaliteitsborging aanzienlijk efficiënter.”

De voorbereiding

De Bont signaleert dat bij kleinere bouwondernemers de voorbereiding op de Wkb trager op gang komt, terwijl juist zij nog weinig met certificering in aanraking zijn gekomen. Toch zullen hoofdaannemers straks van hen verlangen dat zij het aansprakelijkheidsgedeelte voor hun werkzaamheden op zich nemen en hun bijdrage leveren aan de dossieropbouw. “Op het internet vinden deze bedrijven hoe een KOMO-certificering kan worden geregeld”, vertelt De Bont. “Ook KOMO en KiK kunnen hierbij helpen.”

Effectieve ondersteuning

Als onderdeel van KiK is een tool ontwikkeld voor iedereen die met kwaliteitsborging te maken heeft, ook voor bouwondernemers. De KiK-tool is een softwareapplicatie waarmee mogelijke risico’s tijdens het bouwproces, hun omvang en de relevante beheersmaatregelen worden gestructureerd en gedocumenteerd. 

De tool maakt bovendien zichtbaar wat de bouwer kan doen om de risico’s te managen en de bewijslast vorm te geven. De tool heeft een directe link naar alle beoordelingsrichtlijnen en certificaten van producten en processen waarmee dossiervorming – lees ‘bewijslast’ – efficiënt kan worden ingevuld.

Kant en klare Wkb-koker

“Als de Wkb eenmaal van toepassing is, hebben hoofdaannemers behoefte aan dossiervorming door de hele bouwketen. Vergelijk het maar met een estafettekoker waar iedereen de bewijslast voor zijn onderdeel in stopt”, voorspelt De Bont. “Ook voor woningconcepten kan KOMO de koker onafhankelijk beoordelen en deze vertalen naar de eisen van het Bouwbesluit. Dat wekt vertrouwen.” KOMO streeft ernaar om de vertaalslag voor KOMO-certificaten in een elektronische vorm (die de markt wenst) ter beschikking te stellen.

Bouwbedrijven verdiepen zich steeds meer in standaardisering en industrialisering. Met woonconcepten bieden zij totaaloplossingen voor woningbouw. De vraag naar woonconcepten is zeer actueel, onder andere vanwege het grote tekort aan woningen en de zoektocht van opdrachtgevers (vooral woningcorporaties) naar betaalbare woningen.

Woonconcepten certificeren

De komst van de Wkb en de gewijzigde bewijslast voor de bouwer stelt de bouwer van woonconcepten voor een nieuwe uitdaging. Hoe toont hij aan dat zijn concept aan de eisen van de Wkb en het Burgerlijk Wetboek (bewijslast) voldoet? En hoe houdt hij de kosten voor de kwaliteitsborger betaalbaar? Bouwbedrijven die zich specialiseren in woonconcepten kunnen ervoor kiezen om hun concept te certificeren. Ze tonen daarmee objectief getoetste en goedgekeurde kwaliteit aan en managen tegelijkertijd hun bewijs en de kosten voor kwaliteitsborging.

KiK helpt bouwers van woningconcepten met template in KiK-tool

De ontwikkeling van de softwareapplicatie KiK-tool staat niet stil. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om templates aan te maken voor een type gebouw. Deze templates zijn reproduceerbaar en aan te vullen voor elk volgend bouwproject. Het voordeel is dat het de fase van planvorming/toetsing, risicobeoordeling tot en met het borgingsplan gemakkelijker en korter maakt.

Een template waaraan je certificaten kunt koppelen, heeft nog een voordeel: wanneer het woningconcept is gecertificeerd, bijvoorbeeld met de KOMO BRL 0904 of 0905, dan erkent de tool dit als beheersmaatregel en kan de intensiteit van toezicht door de kwaliteitsborger omlaag met als resultaat een kostenreductie. De certificaten geven bovendien invulling aan de bewijslast van de bouwer.   

Praat mee over de Wkb!

NkB
Lees het gehele artikel

Wkb-lunch “Kleine bouwwerken”. Meer weten over kleine bouwwerken onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? In een extra editie van de Wkb-lunch beantwoorden gastvrouw Titia Siertsema en sidekick Hajé van Egmond op woensdag 6 oktober uw vragen. Zij worden daarbij bijgestaan door een panel met ervaringsdeskundigen (aannemer, kwaliteitsborger en gemeente). Bent u dus op zoek naar de antwoorden, schrijf hier in voor de sessie van woensdag 6 oktober van 12.00 tot 13.00 uur.

Stel uw vraag tijdens de lunchsessies over de Wkb

Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) nu precies in? Wat is en doet een kwaliteitsborger? Wat verandert er voor ons als bedrijf of gemeente? Een greep uit de vragen die op dit moment, een jaar voor het in werking treden van de Wkb (per 1 juli 2022 is het zover), leven.

Om de vragen te beantwoorden, zijn er tussen 1 april en 1 juli 2021 6 interactieve lunchsessies van de Wkb gehouden. In elke sessie nam Titia Siertsema, implementatiemanager Wkb, u mee in de ontwikkelingen van de Wkb. Ook schoof een expert aan de lunchtafel aan. Deze expert ging dieper in op een specifiek thema of onderwerp en kon vragen beantwoorden. De voorgaande sessies kunt U hier terugzien.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van één van de sessies of een voorstel voor een te bespreken thema? Klik hier en geef het aan ons door!

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En nu de praktijk!

Skeleton,Steel,House,Building.,Construction,Business,Concept.,Caucasian,Worker,In
Lees het gehele artikel

Zij zullen voor elk project een dossier moeten opbouwen. Alleen als hierin exact is vastgelegd welke kwaliteit is geleverd, staan zij sterk wanneer zich later toch gebreken voordoen. KOMO biedt voor deze dossieropbouw zeer efficiënte hulpmiddelen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in het leven geroepen om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de rechtspositie van de opdrachtgevers van deze bouwwerken te versterken. Naar verwachting treedt de wet per juli 2022 in werking. Vanaf dat moment moeten bouwondernemers kunnen aantonen dat zij de gewenste kwaliteit geleverd hebben. Een goede basis is de toepassing van processen en producten met een KOMO-certificaat. Dan is onafhankelijk vastgesteld dat de kwaliteit voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

KiK maakt zichtbaar wat de bouwer kan doen om de risico’s te managen.

Kiezen voor gecertificeerde producten

“KOMO heeft al ongelooflijk veel processen en producten gecertificeerd”, vertelt Erik-Jan de Bont, operationeel manager van KOMO. “Daar kunnen bouwondernemers en kwaliteitsborgers groot voordeel mee doen. Bij KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen, installaties en processen heeft een onafhankelijke derde de kwaliteit al vastgesteld. In dat geval hoeft enkel nog de kwaliteit van de aansluitingen te worden gecontroleerd. Dat maakt de kwaliteitsborging aanzienlijk efficiënter.”

De voorbereiding

De Bont signaleert dat grotere bedrijven de voorbereiding op de Wkb voortvarend oppakken en dat ook de kwaliteitsborgers ermee bezig zijn. Bij kleinere bouwondernemers ziet hij de voorbereiding trager op gang komen, terwijl juist zij nog weinig met certificering in aanraking zijn gekomen. Toch zullen hoofdaannemers straks van hen verlangen dat zij het aansprakelijkheidsgedeelte voor hun werkzaamheden op zich nemen en hun bijdrage leveren aan de dossieropbouw. “Op het internet vinden deze bedrijven hoe een KOMO-certificering kan worden geregeld”, vertelt De Bont. “Ook KOMO en KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) kunnen hierbij helpen.” 

In de toekomst komen alle KOMO-certificaten in een elektronische vorm beschikbaar.

Effectieve ondersteuning

Als onderdeel van KiK is een tool ontwikkeld voor iedereen die met kwaliteitsborging te maken heeft, ook voor bouwondernemers. De KiK-tool is een softwareapplicatie waarmee mogelijke risico’s tijdens het bouwproces, hun omvang en de relevante beheersmaatregelen worden gestructureerd en gedocumenteerd. De tool maakt bovendien zichtbaar wat de bouwer kan doen om de risico’s te managen en de bewijslast vorm te geven. De tool heeft een directe link naar alle beoordelingsrichtlijnen en certificaten van producten en processen waarmee dossiervorming – lees ‘bewijslast’ – efficiënt kan worden ingevuld.

Bij KOMO-gecertificeerde processen heeft een onafhankelijke derde de kwaliteit al vastgesteld.

Kant-en-klare Wkb-koker

“Als de Wkb eenmaal van toepassing is, hebben hoofdaannemers behoefte aan dossiervorming door de hele bouwketen. Vergelijk het maar met een estafettekoker waar iedereen de bewijslast voor zijn onderdeel in stopt”, voorspelt De Bont. “Ook voor woningconcepten kan KOMO de koker onafhankelijk beoordelen en deze vertalen naar de eisen van het Bouwbesluit. Dat wekt vertrouwen.”

KOMO streeft ernaar om de vertaalslag voor KOMO-certificaten in een elektronische vorm (die de markt wenst) ter beschikking te stellen. Dan wordt het voor grote en kleine bouwondernemingen nog gemakkelijker om de Wkb in de praktijk toe te passen.    

Hoe toon je aan dat een bouwwerk voldoet aan de eisen van de Wkb?

The,Inspector,Is,Inspection,To,The,Steel,Materials,In,The
Lees het gehele artikel

In 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. De Wkb moet de kwaliteit van bouwprojecten verbeteren en de rechtspositie van de consument versterken. Nu wordt de kwaliteit van bouwplannen nog getoetst aan de hand van het projectplan. Voldoet dit plan aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit en de eisen van Ruimtelijke Ordening, dan wordt de bouwvergunning afgegeven. Onder de Wkb moeten partijen echter bewijzen dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan de voorschriften. Een forse verandering voor bevoegd gezag, bouwondernemers en consument/opdrachtgever.

Met de introductie van de Wkb en Omgevingswet worden ook de aansprakelijkheid en bewijslast van de bouwer aangepast in het Burgerlijk wetboek. Als bouwwerken gebreken vertonen is de bouwer hiervoor aansprakelijk, ook na oplevering. De bouwer heeft hierbij de bewijslast. Hij moet kunnen aantonen dat hij goed werk heeft geleverd en niet aansprakelijk is voor de schade. De bouwer, en met hem zijn onderaannemers en toeleveranciers, zullen deze bewijslast dus goed moeten managen. KOMO-certificaten en KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) helpen hierbij.

Bouwpartijen moeten per project vastleggen hoe de kwaliteit geregeld is.

Verbetering rechtspositie consument

“De behoefte aan kwaliteitsborging in de bouw bestaat al lang”, weet Ton Jans, directeur van KOMO. “De aanleiding om de Wkb nu in te voeren, komt voort uit de behoefte om de rechtspositie van de consument en het vergunningstraject te verbeteren. Consumenten die worden geconfronteerd met fouten in hun bouwproject staan nu nog behoorlijk zwak. Het huidige vergunningentraject blijkt onvoldoende de kwaliteit van de uitvoering te garanderen. Met de invoering van de Wkb staat de consument sterker en door de verandering in het Burgerlijk wetboek zal de bouwer moeten aantonen dat hij goed werk heeft geleverd.”

Kwaliteitsborging door gekwalificeerde kwaliteitsborgers

Daarnaast wordt het traject van toezicht op ontwerp en realisatie van het bouwwerk geprivatiseerd. Voor veel bouwwerken, voor gevolgklasse 1 vanaf 1 juli 2022, wordt het toezicht op ontwerp en realisatie conform het Bouwbesluit uitgevoerd door gekwalificeerde kwaliteitsborgers. De kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor een risicobeoordeling en borgingsplan, waarin is aangegeven hoe risicogestuurd toezicht wordt gehouden op de realisatie van het bouwwerk. Bij een positieve beoordeling geeft de kwaliteitsborger een verklaring af dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat het bouwwerk voldoet. “KOMO-certificaten vergemakkelijken dit werk”, vertelt Jans. “De bouwer die werkt met gecertificeerde producten, processen en diensten hoeft hiervan de kwaliteit niet meer aan te tonen. Hij heeft zijn bewijslast op orde.”   

Bij producten of processen van onvoldoende kwaliteit verwijst de tool naar gecertificeerde producten en processen.

KOMO, een deskundige partij

KOMO (Keuring en Onderzoek Materialen Openbare werken) blijkt de aangewezen partij om zich met de nieuwe methode van kwaliteitsborging in de bouw bezig te houden. De stichting is opgericht in 1962 onder auspiciën van VNG en Directeuren publieke werken en heeft sindsdien ruim 400 BRL’s en 6.200 kwaliteitsverklaringen afgegeven. Jaarlijks steekt de stichting er zo’n 75.000 mandagen in om met behulp van audits, inspecties en testen de kwaliteit van producten en processen vast te stellen. Jans: “Het beoordelen van kwaliteit zit in ons DNA. Als een product of proces KOMO-gecertificeerd is, is de kwaliteit hiervan deskundig, onafhankelijk en aantoonbaar bewezen.”

KiK-tool

Bij invoering van de Wkb worden onafhankelijke gekwalificeerde kwaliteitsborgers ingeschakeld. Voor hen is het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de KiK-tool, een softwareapplicatie specifiek ingericht voor de Wkb en beschikbaar voor kwaliteitsborger, ontwerper en bouwer. Met deze tool worden mogelijke risico’s tijdens het bouwproces, de omvang ervan en de relevante beheersmaatregelen gestructureerd en gedocumenteerd. Hiermee is de basis voor een efficiënte borging gelegd. De tool maakt bovendien zichtbaar wat de bouwer kan doen om de risico’s te managen en de bewijslast vorm te geven. De tool heeft een directe link naar alle BRL’s en certificaten van producten en processen, waarmee dossiervorming (bewijslast) effectief en efficiënt kan worden ingevuld.

Onder de Wkb moeten partijen ook bewijzen dat de uitvoering voldoet aan de voorschriften.

Impact voor veel partijen

Samenvattend heeft de Wkb grote impact voor veel partijen. Bouwpartijen die straks 20 jaar aansprakelijk zijn voor de geleverde kwaliteit, moeten per project vastleggen hoe de kwaliteit geregeld is. Dat vraagt om dossiers die op orde zijn. “Grote bouwers hebben hiervoor nu al speciale managers aangesteld”, weet Jans, “maar voor kleinere partijen is dit een pittige belasting. Ook gemeentes zullen hun processen opnieuw moeten inrichten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal de bouwsector moeten enthousiasmeren om nog meer proefprojecten te starten. Deze moeten immers aantonen dat het systeem gaat werken.”

Jans realiseert zich dat het te kort door de bocht is om bouwers en leveranciers nu maar te verplichten om hun producten, processen en systemen te certificeren. Goed is immers goed, met of zonder certificaat. “Maar hoofdaannemers zullen hun wettelijke bewijslast doorschuiven naar hun toeleveranciers”, waarschuwt hij. “Zij zullen toeleveranciers die de bewijslast van hun producten en processen op orde hebben, een preferente marktpositie geven. Leveranciers moeten zich hiervan bewust zijn.”   

‘Speel mee met de Wkb’

screen-Wkb_kennisquiz
Lees het gehele artikel

PlanGarant, Develop Inc. en Merkvast hebben een online game ontwikkeld om de marktkennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te testen. De game  is bedoeld voor projectontwikkelaars, architecten, bouwers, woningcorporaties en het bevoegd gezag. Doel van het spel is kennisontwikkeling en bewustwording van de kansen en risico’s van de Wkb te stimuleren.

Hoe werkt de game?

Per spelronde krijgt de deelnemer 8 vragen over de Wkb voorgeschoteld. Na iedere vraag draai je aan het digitale rad voor een nieuwe vraagcategorie. Na iedere ronde wordt de score getoond en zie je direct of je kans maakt op een prijs. Categorieën gaan van ontwerp tot oplevering en van vergunningen tot garanties.

Marktonderzoek en kennisontwikkeling

Het doel van het spel is meerledig. Naast een kennistest is spel ook bedoeld voor marktonderzoek. De antwoorden op de vragen geven een goed beeld van de kennis over de Wkb binnen de bouwkolom. Het is mogelijk om het kennisniveau te duiden per functiegroep, bedrijfstype en bedrijfsgrootte.

Uitkomsten van het onderzoek zullen met regelmaat worden gepubliceerd. Met de uitkomsten kunnen overheden, kwaliteitsborgers en brancheorganisaties hun communicatie en dienstverlening specificeren op het kennisniveau en de kennisbehoefte van de markt.

Kennis, houding en gedrag

De bouwpartijen zelf krijgen hiermee ook een duidelijk beeld over kennishiaten die nadere invulling nodig hebben. Effectieve implementatie van de Wkb begint immers met de juiste kennis en inzicht in de risico’s. Daarna volgen de gewenste houding en gedrag. Op www.wkbonline.nl kan iedereen op een leuke en eenvoudige manier testen hoe het met de kennis van de Wkb is gesteld.

5e lunchsessie ‘Praat mee met de Wkb’: toelichting op de verschillende instrumenten

shutterstock_269181923.IN_
Lees het gehele artikel

De verschillende instrumentaanbieders zitten dit keer virtueel aan tafel en vertellen over hun instrument en geven hun visie op de Wkb. Ook aanwezig is Martijn Tummers, directeur Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

Vijf instrumentaanbieder geven acte de presence

Er zijn nu vijf aanbieders van instrumenten: KGW, KiK, TIS, VKB, Wki. Elk instrument heeft zijn eigen werking en bijzonderheden. Elke aanbieder krijgt tijdens de lunchsessie kort het woord over hoe hun instrument werkt en wat deze voor u kan betekenen. En natuurlijk kunt u weer uw vragen stellen!

Aanschuiven een must

Voor elke partij, die straks met de Wkb te maken krijgt, een absolute must om bij deze sessie aan te schuiven. En het is ook nu al belangrijk omdat u ook in proefprojecten bij bouwprojecten in gevolgklasse 1 verplicht een instrument moet gebruiken. De initiatiefnemer kiest, vaak in overleg met de kwaliteitsborger (en soms de architect en de adviseur) voor een bepaald instrument. Goed dus om inzicht te krijgen in het aanbod van instrumenten en zo samen een keuze te kunnen maken welk instrument het beste past bij de organisatie.

En extra voor gemeenten: ook voor jullie is het goed om alvast kennis te nemen van de diverse voorzieningen van de instrumenten, om zo informatiestromen goed vorm te kunnen geven.

Kortom: graag tot 10 juni, om met elkaar van gedachten te wisselen over de boeiende wereld van instrumenten.
Meld u hier kosteloos aan!