Tagarchief: Betonakkoord

De Nederlandse betonsector wil vooroplopen

Naturalis Leiden
Lees het gehele artikel

Klimaatneutraal en circulair beton in 2030

Het Betonakkoord komt met een aanpak om de betonsector versneld te verduurzamen, die ook onderschreven wordt door Betonhuis en Betonvereniging. De eerste maatregelen zullen al in 2023 leiden tot een reductie van 15%-20% CO2-uitstoot ten opzichte van 2021. Ook ligt een pakket aan maatregelen klaar om daarna verder te versnellen. De partijen streven naar een CO2-neutrale  en circulaire betonsector in 2030, bij voorkeur door emissies zo ver mogelijk terug te dringen.

Wij willen vooroplopen”, zegt Marcel Bettonvil, bestuurslid bij Betonhuis. “Als sector hadden we in eerste instantie de nodige kanttekeningen bij de ambities. We maken in Nederland al het meest duurzame beton ter wereld. Is het realistisch om dan zulke grote stappen na te streven? Daarop antwoorden we nu gezamenlijk met een volmondig ‘ja’.” Dorien Staal, voorzitter Betonvereniging, vult het antwoord aan: “Wij willen het meest duurzame beton ter wereld blijven maken én we willen de wereldwijde proeftuin zijn voor duurzame betoninnovaties. Er ligt nu een aanpak waarmee we denken onze ambities te kunnen realiseren.

Stapsgewijs naar klimaatneutraal en circulair

De aanpak om de betonsector klimaatneutraal en circulair te maken, bestaat uit drie stappen. Met de invoering van een aantal maatregelen die productierijp zijn, kan als eerste stap de komende twee jaar al een besparing van 15%-20% CO2-uitstoot en een flinke verhoging van recyclingpercentages gerealiseerd worden ten opzichte van 2021. De aanbestedingseisen van opdrachtgevers worden hierop afgestemd.

Aan de meest noordoostelijke kant van Rozenburg, pal achter de dijk van de Nieuwe Waterweg, heeft Giesbers Rotterdam Bouw een kleinschalig woningbouwproject gebouwd. In opdracht van Ressort Wonen zijn daar twee woonblokjes met twaalf eengezinswoningen en twaalf appartementen naar een ontwerp van A3 Architecten uit Rotterdam gebouwd. De beide blokken zijn opgetrokken in tunnelgietbouw.

Versneld opschalen van innovaties

De volgende, tweede stap is het versneld opschalen van – op kleine schaal of bijna beschikbare – innovaties. Marktpartijen en opdrachtgevers werken samen om duurzame innovaties te testen en te valideren of te certificeren op basis van huidige normstelling dan wel de richtlijn ‘Beton op prestatie’ die eind 2022 gereed is. De proeftuin duurzaam beton op de Afsluitdijk is hier een mooi voorbeeld van. Van dergelijke proeftuinen zullen er veel meer komen. Met aangescherpte eisen in aanbestedingen wordt ervoor gezorgd dat duurzame innovaties niet uit de markt geprijsd worden.  Opdrachtgevers zorgen ervoor dat duurzame innovaties een plek krijgen in bouwprojecten.   

De laatste, derde stap wordt gezet door marktpartijen die disruptieve innovaties ontwikkelen in consortia van bedrijven, opdrachtgevers en kennisinstellingen. Dit na 2025, om de betonsector nog grotere sprongen in duurzaamheid te laten maken. Het streven is dat CO2-neutraal, volledig hergebruik van betonreststromen en betonelementen en slim, adaptief en circulair ontwerpen en bouwen dé standaard wordt in 2030.

Breed gedragen

Het Betonakkoord voert met deze stappen een breed gedragen aanpak uit om ambitieus en versneld de gehele betonketen te verduurzamen”, stelt voorzitter Jacqueline Cramer. “Vertegenwoordigers van alle partijen in de betonketen zijn hierbij betrokken: van producenten van prefabbeton en betonmortel tot constructeurs en ontwerpers, recycling- en sloopbedrijven, zand- en grindwinning en de publieke en private opdrachtgevers. Dat heeft er ook toe geleid dat Betonhuis en Betonvereniging de gekozen aanpak volledig onderschrijven.’

NIEUW: Leergang MKI

Afbeelding-persbericht
Lees het gehele artikel

In 2021 hebben de uitvoeringsteams uit het Betonakkoord hun eindrapporten uitgebracht. Deze omvatten o.a. adviezen en (handelings)perspectieven voor de bouwsector om de grote klimaatuitdagingen aan te gaan. Gedegen kennis van zaken is daarbij essentieel. De Betonvereniging lanceert daarom als eerste uit een reeks leergangen rond het Betonakkoord, de ‘Leergang MKI’.

Milieukostenindicator

MKI drukt de milieueffecten van een (bouw)oplossing over verschillende levensfasen uit; van grondstoffenwinning tot hergebruik of afval, in één enkele financiële waarde.  Omdat voor opdrachtgevers duurzame inkoop steeds belangrijk wordt, zullen zij de MKI-waarde in toenemende mate meewegen in hun opdrachten. MKI wordt daarmee een gunningscriterium. 

Leergang MKI

De ontwikkeling van de cursussen uit de Leergang MKI is tot stand gekomen met medewerking van diverse deskundigen uit de betonsector en het uitvoeringsteam ‘Dalende MKI’. Zij geven niet alleen vorm aan de leergang, maar spelen in veel gevallen ook een actieve rol als spreker of docent. Deze leergang bestaat uit één introductiecursus en drie verdiepingscursussen. Je kunt je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven.

Introductiecursus

De cursus ‘Introductie MKI’ bestaat uit een online en een fysiek onderdeel. In het online gedeelte wordt de basis van MKI behandelt, de bewegingen rond MKI, de beschikbare rekenmethodieken en de relevante richtlijnen en normen. Tijdens het fysieke programma gaan de cursisten actief met elkaar aan de slag met de vraagstukken rond MKI.

Verdiepingscursussen

Voor degenen die al meer bekend zijn met MKI en graag concreet aan de slag willen, biedt de Leergang MKI drie verdiepingscursussen die ingaan op het rekenen aan of met MKI. Hierin leert de cursist hoe de (reken)regels, richtlijnen en normen kunnen worden ingezet bij het maken van een MKI-berekening, wordt uitgelegd hoe de beschikbare berekeningsinstrumenten optimaal kunnen worden ingezet en leert de cursist op welke aspecten gestuurd kan worden, rekening houdend met de afwegingen die opdrachtgevers/inkopers maken in de aanbesteding van opdrachten.
 
Meer informatie & inschrijven

Meer weten of wil jij je inschrijven voor één of meerdere cursussen uit de leergang? Bekijk de cursussen van de Leergang MKI via de volgende links: 

Aan de slag met het Betonakkoord

Betonh
Lees het gehele artikel

Het Betonakkoord, een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei in de betonbouwketen. Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en bouwsector heeft samen met opdrachtgevers de afgelopen 2½ jaar routekaarten gemaakt. Alles is zó voorbereid dat de resultaten ervan uitgevoerd kunnen worden. De ambitie is groot. De opgestelde routes laten zien dat het mogelijk is om in 2030 50 tot 60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd toeslagmateriaal) terug te brengen in nieuwe producten. Maar dat lukt alleen als de cement- en betonketen, de bouwsector en opdrachtgevers de innovaties versneld gaan implementeren.

Webinars Betonhuis

Betonhuis gaat daarom kennis met jullie delen. In een serie van elf webinars worden relevante routekaarten vanuit de cement- en betonindustrie uitgediept. Wat kunnen betonproducerende bedrijven nu zelf doen? Hoe ziet de weg van CO2-neutraal cement eruit? Welke technische mogelijkheden zijn er tussen nu en vijf jaar binnen handbereik? Wat is van belang voor opdrachtgevers? Welke rol spelen de bouwers?

Nieuwsgierig geworden? Haak aan en schrijf in

Start Innovatieprogramma Duurzame betonketen

header-news-betonakkoord_955x415
Lees het gehele artikel

Het Innovatieprogramma van het Betonakkoord ging op 26 maart jl. van start. Marktpartijen uit de betonketen gaan samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam Ontwerpen en Bouwen met beton. Met deze innovaties zijn hoge ambities op het gebied van CO2 reductie en circulariteit binnen de gehele betonketen te behalen.

Voorbereiding gereed

Het Betonakkoord nadert de opschalingsfase. Een groep vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector en opdrachtgevers heeft de afgelopen 2 ½ jaar alles zó voorbereid dat de resultaten nu opgeschaald kunnen worden. De ambitie is groot. De opgestelde routekaarten laten zien dat het mogelijk is om in 2030 tenminste 50-60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd beton) terug te brengen in nieuwbouw. Maar dat lukt alleen als de betonketen samen met de opdrachtgevers innovaties versneld gaat implementeren. Het door het Betonakkoord opgestelde innovatieprogramma voorziet hierin.

Het Betonakkoord kiest, in lijn met het EU Circular Economy Package (2020), voor een zogenaamde Koplopersaanpak. Koplopers zijn die ketenpartners die met bewezen innovaties aan strengere milieueisen kunnen voldoen dan ‘het peloton’. Zij geven aan wat ‘het peloton’ over een paar jaar ook moet kunnen toepassen.

Innovatieprogramma

Sommige innovaties zijn nu al toepasbaar, maar worden nog niet op grote schaal gebruikt. Deze quick wins gaan het Betonhuis en de Betonvereniging de komende periode breed onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn er zo’n 18 innovaties geïdentificeerd die binnen 1-5 jaar toegepast en gevalideerd kunnen worden.

Het innovatieprogramma roept partijen in de beton- en bouwsector op om deze 18 kansrijke innovaties in de praktijk beproeven en valideren. De bij het Betonakkoord betrokken opdrachtgevers hebben toegezegd de benodigde innovaties te financieren samen met de markt. Hiervoor is in principe 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met een vergelijkbare bijdrage vanuit de marktpartijen (deels in kind mogelijk).

 Marktpartijen worden uitgenodigd om vóór 1 mei hun innovatie-
voorstellen in te dienen. Voor nadere informatie hierover, zie https://www.betonakkoord.nl/opschalingsfase

Duurzaam en circulair beton

Het innovatieprogramma richt zich op twee thema’s: Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton. Bij Duurzaam beton gaat het om het gericht verbeteren van de milieuprestatie en de levensduurverlenging van beton, bijvoorbeeld om het gebruikmaken van CO2 arme bindmiddelen, het toepassen van versnellers en het gebruik van CO2 arme wapening. Bij Duurzaam ontwerpen en bouwen gaat het ondermeer om slim, adaptief en modulair ontwerpen en circulair bouwen. Daarbij kun je denken aan topologisch ontwerpen, 3D printen, ontwerpen op hergebruik elementen en slimmere bouwplanning.

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord: “Dit innovatieprogramma maakt het mogelijk om in de betonketen de CO2 uitstoot met tenminste 50-60% te reduceren en 100% hergebruik van circulair gesloopt beton te realiseren in 2030. Daarmee vervullen we als Nederland internationaal een voortrekkersrol. Door met alle partijen in de beton- en bouwsector samen op te trekken bouwen we de komende jaren aan een duurzame keten die floreert, innoveert en concurreert en aantrekkelijk is om in te werken.”

Bron: Betonvereniging

Eerste Betonhuis symposium geslaagd

betonhuis
Lees het gehele artikel

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseerde Betonhuis haar eerste symposium in Vianen. Het thema van het evenement was ‘Beton voor een duurzame toekomst van Nederland’. Op het programma stonden verschillende lezingen over de circulaire en CO2 uitdagingen van de betonketen. 

Jaarlijks gebruiken we in Nederland ongeveer 15 miljoen m3 beton. Dat zorgt in Nederland voor 2% van de totale CO2-uitstoot. Al decennialang zijn we koploper in het gebruik van CO2-arme bindmiddelen en duurzame betonconstructies, maar er liggen nieuwe ambitieuze maatschappelijke vraagstukken om nog een stap verder te gaan. Hoe werd tijdens het symposium door verschillende sprekers toegelicht. Voorzitter Rob van Gijzel gaf aan dat de cement -en betonsector aan het veranderen is en de circulaire gedachte omarmt. Wat betreft de CO2 uitdagingen was hij duidelijk: “Wij willen naar een Europees level playing field. Een CO2heffing alleen in Nederland kan niet. Dan loop je voor de muziek uit. Er is veel zorg over de toekomst, maar de maatschappelijke vragen kunnen wij niet alleen beantwoorden. Dat moeten wij samen doen!”

Beton heeft het in zich om de doelen uit het Betonakkoord te halen

Friso van der Zee (Wageningen Environmental Research) sprak over de Biodiversiteit bij zand en grind winning. En kwam tot de conclusie: zand- en grindwinprojecten realiseren tal van nieuwenatuurgebieden in het rivierengebied. De biodiversiteit is na de winning hoger dan voor de winning. Met name de natte natuur profiteert. Zand- en grindwinprojecten leveren flinkebijdrage aan waterveiligheid. Wat zijn de gevolgen van de juridische inpassing van circulair bouwen? Deze vraag werd beantwoord door Alexandra Boot (Boot advocaten). Zij gaf aan dat er nu al 114 definities van circulair bouwen zijn.” Eigenlijk zijn ze allemaal goed, maar maak geen gebruik van bestaande juridische modellen, deze zijn niet geschikt voor circulair bouwen.”, was één van haar punten. De Nederlandse regering onderzoekt de introductie van een directe heffing op industriële broeikasgasemissies en een verschuiving in belasting op gas en elektriciteit. Dorine Helmer (PwC) gaf een toelichting op de effecten hiervan. Evert Schut (Rijkswaterstaat) gaf het advies om samen na te denken over welke informatie je over 100 jaar nodig hebt om het zelfde product te kunnen maken. Hoe zorg je dat die informatie bewaard blijft. Mantijn van Leeuwen (NIBE) sloot de middag af. “De transitie zal serieuze investeringen vragen van opdrachtgevers en bedrijven. Beton heeft het zeker in zich om de doelen uit het betonakkoord voor 2030 te halen. De tijd is kort en er moet wel het nodige gebeuren”.

Bijna 100 deelnemers

Aan het symposium namen bijna 100 mensen deel. Het waren veel mensen uit de cement- en betonindustrie, maar ook mensen die werkzaam zijn bij de overheid of adviesbureau’s en deelnemers aan het betonakkoord.

De (totale) presentatie van de sprekers is hier te downloaden.

Interview | Rob van Gijzel – 1 jaar Betonhuis

Rob-van-gijzel-Boudewijn-van-Lieshout-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het Betonhuis bestaat één jaar.

De werkgeversvereniging voor de cement- en betonindustrie zet zich in voor de belangen van deze industrietak. Door een krachtige lobby te voeren, kennis te delen en de sterke eigenschappen van beton te promoten, speelt Betonhuis in op actuele thema’s zoals circulaire economie, de bouwagenda en duurzaam bouwen.

“Nu het zover is, vraag je je af waarom het Betonhuis niet eerder in het leven is geroepen”, vertelt Rob van Gijzel, voorzitter van het Betonhuis. “Inmiddels hebben ruim 200 beton(mortel)fabrieken zich aangesloten bij het Betonhuis. Dat is een stevige basis om onze missie waar te maken. Door onze krachten te bundelen, willen we het bouwkundige, financiële en maatschappelijke potentieel van beton als bouwmateriaal optimaal benutten. Dat doen we in de eerste plaats door bijeenkomsten te organiseren waarin de leden, lidbedrijven en opdrachtgevers elkaar kunnen leren kennen.”

Betonakkoord
De eerste grote actie van het Betonhuis was haar betrokkenheid bij het Betonakkoord. “Er waren allerlei mensen betrokken bij het opstellen van het Betonakkoord”, vertelt Van Gijzel, “maar niet één vertegenwoordiger uit de branche. Tijdens een ledenbijeenkomst hebben we besloten dat we hier thuis hoorden en zeker van ons wilden laten horen. Vanaf dat moment was de samenwerking een feit. We hebben het akkoord bestudeerd en aangevuld. Daarna kon het merendeel ermee instemmen.”

De grote opdrachten
Betonhuis was in haar eerste jaar ook actief op het gebied van onderwijs. Zij bracht de talentbehoefte in beeld en houdt zich nu bezig met de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s. Zij creëert stageplaatsen voor alle niveaus en kijkt wat de leden gezamenlijk kunnen doen aan de grote opgaven zoals bouwen aan de infrastructuur, energietransitie en klimaatbeheersing. Van Gijzel: “Er is nog veel werk aan de winkel. Nog niet één van de grote opdrachten is uitgevoerd. Toch zie ik veel mogelijkheden, juist voor de betonindustrie. Ik denk hierbij aan anders bouwen, waardoor de woningprijs met zo’n 25% naar beneden kan en een gigantische impuls kan worden gegeven aan de energietransitie. Ik denk aan waterregulering en waterdoorlatend beton, waardoor we een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatadaptatie. We zijn hier nog onvoldoende mee bezig geweest. Nu we samen nadenken over de klimaatadaptatie, ben ik ervan overtuigd dat er oplossingen komen.”


Beton – Je kunt er prachtige dingen mee maken

Elk jaar komt er zo’n 15 miljoen m3 nieuw beton bij in Nederland. Dat is niet voor niets. Beton biedt ongekende mogelijkheden en laat zich niet vergelijken met welk ander bouwmateriaal dan ook. Door de hoge sterkte, natuurlijke materiaaleigenschappen, kleurmogelijkheden en eenvoudige verwerking biedt het een architectonische vormvrijheid waar iedereen warm voor loopt.

“Je kunt er prachtige dingen mee maken”, vindt ook Rob van Gijzel, voorzitter van het Betonhuis. “Bovendien hebben bouwwerken met beton een moderne en veilige uitstraling. Prachtige staaltjes zijn het gerenoveerde Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en straks het Naturalis Museum in Leiden. Daarbij is beton relatief goedkoop en duurzaam. Over de lange termijn is beton het meest duurzame materiaal dat we kunnen bedenken.”


Eerste branche in Nederland | Betonakkoord

2018 was het jaar van het Betonakkoord. Op 10 juli tekenden zo’n 50 van de grootste spelers in de cement- en betonindustrie het akkoord onder leiding van MVO Nederland. Nu er elk jaar in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bijkomt, zetten producenten, opdrachtgevers en aannemers zich gezamenlijk in om vergaand samen te werken op het gebied van duurzaamheid, recycling van materialen en forse verlaging van de CO2-uitstoot.

Rob van Gijzel, voorzitter van het Betonhuis, is blij met het akkoord en noemt het een mijlpaal. Tevens plaatst hij hierbij een kanttekening. “We doen het goed in Nederland. Wereldwijd staat de cement- en betonindustrie voor een CO2-uitstoot van 9%. In Europa is dat 6% en in Nederland 3%. Daar komt bij dat we op die 3% marginaal invloed meer hebben. We gebruiken de slakken uit de hoogovenindustrie en het vliegas van de energiecentrales als bindmiddel. Hiermee zijn we zeer circulair bezig. Nu hierin schaarste lijkt op te treden – bijvoorbeeld door het sluiten van de kolencentrales – zullen we moeten kijken naar alternatieven. De klinkerproductie in Nederland vindt niet meer plaats. Daarnaast importeren we – naast klinkers – cement uit Duitsland, België en Frankrijk en komt de CO2-uitstoot op rekening van deze landen. Dit betekent voor ons dat wij de CO2-uitstoot op dat vlak niet verder kunnen terugbrengen. Wel kijken we uit naar materialen die het vliegas en de hoogovenslakken kunnen vervangen in middel en functie.”

Verduurzamen
Een belangrijk onderdeel in het Betonakkoord is het verduurzamen van beton. Factoren die hierin een rol spelen, zijn de grondstoffen, circulariteit en CO2-reductie. “Op het gebied van grondstoffen moeten we dus stappen zetten om niet afhankelijk te zijn van andere landen. Zand en grind zijn volop aanwezig. Ook op het gebied van circulariteit kunnen we nog stappen maken. We moeten er al in de ontwerpfase rekening mee houden dat alles geschikt moet zijn voor hergebruik. Voor beton gaat dit goed; het is bijna 100% recyclebaar. Restbeton wordt gebroken tot granulaat en ingezet als grindvervanger in nieuw beton of het wordt ingezet als fundatiemateriaal onder wegen. Beton is al een zeer milieuvriendelijk bouwmateriaal.”

Als enige in Nederland
Met het Betonakkoord neemt de betonbranche haar verantwoordelijkheid. Zij bouwt aan een duurzame groei van de sector, waarbij de leden elkaar uitdagen om dingen beter te doen. “De betonsector is de enige sector in Nederland die een milieuakkoord heeft afgesloten”, besluit Van Gijzel. “Hierin lopen we voorop. Daarbij is het niet eenvoudig. Veel kritische ogen volgen de ontwikkelingen in de betonbranche op de voet.”

Uitgelichte afbeelding: Voormalig burgemeester van Eindhoven en oud Tweede Kamerlid Rob van Gijzel wordt de nieuwe voorzitter van Betonhuis. Het bestuur van de federatieve vereniging van de cement -en betonindustrie heeft daartoe besloten. Van Gijzel start per 1 maart 2018. Betonhuis zet daarmee de professionalisering van haar organisatie verder in.