Tagarchief: Zinkinfo Benelux

‘Wereldkampioen in corrosiepreventie’

Circulair-paviljoen-Energie-Kenniscentrum-©Tristan-Fopma(ENT_ID
Lees het gehele artikel

Thermisch verzinken is een uniek proces en bestaat al meer dan 150 jaar. Geen enkele andere methode komt volgens Hans Boender van Zinkinfo Benelux ook maar in de buurt van deze meest complete en duurzame vorm van corrosiepreventie voor staal. “Thermisch verzinken is wereldkampioen in corrosiepreventie en zorgt voor een onderhoudsvrije levensduur van vele tientallen jaren.” Ook in de circulaire economie bewijst de eeuwenoude methodiek zijn meerwaarde.

ENCI-groeve trappartijen en uitkijkplatform. Spectaculair uitzichtplatform uit thermisch verzinkt staal met een duizelingwekkende trap die je tot in de groeve brengt. (Beeld: Maité Thijssen)

Zinkinfo Benelux behartigt als brancheorganisatie de belangen van de thermische verzinkers in de Benelux. “Al meer dan 70 jaar houden we ons bezig met het promoten van thermisch verzinken”, zegt Boender. “De conserveringsmethode voor staal werd al in 1742 op laboratoriumschaal ontdekt door de Fransman Malouin, maar pas honderd jaar later tijdens de industriële revolutie op grote schaal toegepast. Destijds werden vooral de kleine voorwerpen verzinkt, die dagelijks op de boerderij gebruikt werden, zoals emmers en teilen. Tegenwoordig zijn die van (gerecycled) plastic en worden juist de stalen balken van de grote stallen verzinkt, om maar eens in de agrarische sector te blijven. En zeker in die omgeving bewijst de lange, onderhoudsvrije levensduur zijn meerwaarde.”

In de loop der jaren is het thermisch verzinken steeds bekender geworden en breed geaccepteerd. “Er is ook al heel veel bereikt als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en optimalisaties in energieverbruik en zinksamenstelling om te komen tot CO2-neutrale producten”, zegt Boender. “Een belangrijke doelstelling van de stichting is om als branche gezamenlijk stappen te zetten en verder te komen. Dankzij thermisch verzinken gaan we voor 100% circulair staal. Als het demonteren van een constructie en elders opnieuw opbouwen geen soelaas meer biedt, is het mogelijk om het verzinkte staal aan het einde van de levenscyclus te ontzinken en om te smelten. Het zink wordt dan afgevangen, zodat beide grondstoffen zonder verlies van eigenschappen intact blijven en 100% gerecycled worden. Een sterke troef in de circulaire economie.”

Thermisch verzinken is een hele betrouwbare conservering, resumeert Boender. “Je brengt het aan en het ‘valt’ er niet meer af. Ook niet na tientallen jaren. Kortom, ‘what you see is what you get’.” Om de vele voordelen van thermisch verzinken, ook in de circulaire economie, voor het voetlicht te brengen, organiseert Zinkinfo Benelux regelmatig kennissessies, webinars en learning lunches voor architecten, staalbouwers, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. “Daarnaast verzorgen we als onafhankelijke partij keuringen en inspecties en fungeren we steeds vaker als helpdesk. Ook niet-leden met vragen over thermisch verzinken staan we met raad en daad bij.” 

BENELUX TROFEE VOOR THERMISCH VERZINKEN 2023

Naamloos-7
Lees het gehele artikel

Wij nodigen u van harte uit om uw project in te schrijven voor de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken (BTTV) 2023.

Met deze wedstrijd wil Zinkinfo Benelux een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken tonen. Thermisch verzinken biedt designers én hun klanten heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid zijn belangrijke troeven van dit conserveringssysteem. Bovendien waarderen ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal waardoor het met de jaren die typische natuurlijke patina krijgt.

Drie categorieën

In lijn met de filosofie van ZEKER ZINK maakt de BTTV Trofee een onderscheid tussen drie categorieën:

1. Functioneel verzinken: 
De keuze voor discontinu thermisch verzinken werd vrijwel uitsluitend ingegeven door de functionele kwaliteiten van de thermische zinklaag. Levensduur door optimale corrosiewering en onderhoudsvrij karakter van het thermisch verzinken gaf de doorslag.

2. Esthetisch verzinken: 
Naast de functionele eisen waren er ook esthetische verwachtingen/eisen waaraan het thermisch verzinkte staal diende te voldoen. De architect/de opdrachtgever kozen voor het typische patina van verzinkt staal dat zich perfect verhoudt tot andere materialen en de omgeving.

3. Duplex :
Verzinken + coaten (natlak of poeder)

De jury reikt daarnaast de prijs “Circulair Bouwen” uit voor een project waarin de principes van het circulair bouwen zo consequent mogelijk werden toegepast.

Jury

Een onafhankelijke jury selecteert de genomineerden en de laureaten en kent de prijzen toe.

Voor meer gedetailleerde informatie over deelnemingsvoorwaarden, jurering, mediacampagne e.d. verwijzen we naar onze website.

De uiterste inschrijfdatum is 31 januari 2023.

Bouwakkoord Staal: collectief startpunt voor duurzamer staal in bouw en infra

Foto-2—Zinkinfo
Lees het gehele artikel

Brancheorganisatie voor discontinu thermisch verzinken is nauw betrokken bij initiatief

Met als doel om een verdere verduurzaming van staal in de bouw en infra te realiseren, heeft de Nederlandse staalbouwsector de handen stevig ineengeslagen. Het resultaat van de krachtenbundeling is het Bouwakkoord Staal, waarvan het convenant voor de gehele staalbouwketen afgelopen maart door alle betrokken partijen werd ondertekend en gepubliceerd. Een van de medeondertekenaars is Zinkinfo Benelux, dat als brancheorganisatie voor discontinu thermisch verzinken ook bij de verdere uitrol van het akkoord mede de kar zal trekken.   

De uitdaging voor de internationale gemeenschap om de aarde voor nu én morgen leefbaar te houden, is groot, verstrekkend en ingewikkeld tegelijk. De globale opwarming, het intensieve verbruik van primaire grond- en hulpstoffen en de teruggang in biodiversiteit: de continue aantasting van het leefmilieu van mens, plant en dier moet koste wat kost worden gestopt. Om dat te bereiken, zijn op mondiaal, Europees en nationaal niveau niet alleen kiezelharde doelstellingen geformuleerd, ook zijn er diverse beleidsplannen gemaakt en ligt er een gevarieerd pakket maatregelen op de plank. In lijn met het internationale Akkoord van Parijs heeft bijvoorbeeld Nederland het eigen nationaal Klimaatakkoord. Fit for 55, het beleidsprogramma dat in 2030 moet resulteren in 55% minder CO2-uitstoot dan in 1990 het geval was, is door de Europese Unie geïnitieerd. Daarnaast introduceerde de EU onlangs nog het Circular Economy Action Plan, waarop in ons land wordt voortgeborduurd met het Rijksbreed programma Nederland Circulair 2050. Beide plannen zetten in alle economische sectoren breed in op een forse reductie van het verbruik van primaire grondstoffen. Voor het jaar 2030 is het streven een afname van 50%; per 2050 moet dat percentage de volle 100 bedragen.

Circulair Paviljoen Energie Kenniscentrum, een licht gebouw dat met een nastelbare fundering op een voormalige afvalberging is gebouwd.

Coalitie

Om de milieueffecten van de productie en het gebruik van materialen en producten binnen gebouwen en bouwwerken te verminderen, is er ook voor de Nederlandse bouw- en infrabranche flink wat werk aan de winkel. Juist om tot een verdere verduurzaming van staal in de bouwwereld te komen, hebben de spelers binnen de staalsector op initiatief van het landelijke kennis- en netwerkinstituut Bouwen met Staal een op duurzaamheid gericht coalitieakkoord gesloten. Het is een branchebreed initiatief: van opdrachtgeving en ontwerp tot en met productie, uitvoering, demontage en recycling. De visie, missie, ambities en strategie van het collectief betreffende een verdere afname van grondstoffen- en energieverbruik, emissies, hinder en afval als gevolg van het bouwen met staal per 2030 en daarna zijn vastgelegd in het Bouwakkoord Staal (BAS). Binnen dit op 10 maart van dit jaar door alle betrokkenen ondertekende en gepubliceerde convenant wordt tot 2024 verder gewerkt aan roadmaps, handelingsperspectieven en andere hulpmiddelen, met als beoogd resultaat om de op duurzaamheid gerichte ambities effectief te kunnen vertalen in de praktijk. 

Deze thermisch verzinkte steigerinstallatie, De Trap, naar een idee van architectenbureau MVRDV is een knipoog naar 75 jaar wederopbouw van de stad Rotterdam. (Beeld: Ossip van Duivenbode)

Opbouwen en opschalen 

Rondom de totstandkoming en implementatie van het Bouwakkoord Staal zijn verschillende vooraanstaande bouw- en infrabedrijven en organisaties betrokken die staalverduurzaming hoog in het vaandel hebben staan. Deze zogenaamde koplopers zijn afkomstig uit alle sectorgeledingen en vormen onder leiding van Jacqueline Cramer de BAS-werkgroep. Via dit kenniscluster, waarbinnen het delen van kennis, ervaringen, inzichten en ideeën centraal staat, wordt de weg naar een duurzamere toepassing van staal in de bouw- en infrasector uitgestippeld. Die route, de daadwerkelijke praktische implementatie van het Bouwakkoord Staal, is verdeeld in een opbouwfase en een opschalingsfase. Tijdens de opbouwfase worden tot december 2022 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de uitgesproken ambities en afspraken in het akkoord optimaal te laten landen in de gehele staalbouwketen. Mogelijke thema’s daarbij zijn onder meer de reductie van CO2-emissies, het circulair ontwerpen en bouwen door hergebruik en emissievrije transport en assemblage. Wanneer het opbouwstadium is beëindigd, start begin volgend jaar de opschalingsfase. Deze loopt minimaal door tot 2030, het eerste doeljaar. Tijdens deze opschalingsfase komen verschillende uitvoeringsteams in actie om voor elk thema de benodigde roadmaps te ontwikkelen. Daarnaast staat de borging van de gemaakte afspraken met alle betrokkenen op het programma en worden eventueel nieuwe aanbestedingsprocedures ontwikkeld die linken met de doelen en overeenkomsten in het Bouwakkoord Staal.

Agrotopia, de grootste hightech stadsboerderij in Europa. (Beeld: Filip Dujardin)

Actieve deelnemer

Een van de partijen die het Bouwakkoord Staal mede heeft ondertekend, is het vanuit Breda actieve Zinkinfo Benelux. Naast het zetten van de krabbel onder het Bouwakkoord Staal zal de brancheorganisatie voor discontinu thermisch verzinken ook collectief als branche deelnemen aan de werkgroepen die als uitvloeisel van het akkoord zijn samengesteld. “De thermische verzinkers willen graag hun steentje bijdragen aan de doelstellingen die in het Bouwakkoord Staal zijn vastgelegd”, zegt Hans Boender, technisch expert binnen Zinkinfo Benelux. “Er is immers veel te winnen. De toegevoegde waarde van verzinkt staal op het vlak van circulariteit is ondertussen wel bekend, maar er kan nog veel meer en beter worden ingezet op het hergebruiken van verzinkt stalen constructies en constructieonderdelen. Bijvoorbeeld door slimmer en efficiënter te ontwerpen. Verder zullen de thermische verzinkers in Nederland de komende jaren flink gaan investeren in de energietransitie, zodat de Fit for 55-doelstellingen qua CO2-reductie behaald gaan worden. Kortom, er komt zowel op de korte als langere termijn het nodige op ons af.”

Bron: Bouwakkoord Staal. Kijk voor meer informatie op www.bouwakkoordstaal.nl

Een uniek proces

Zinkinfo Benelux wil bij stakeholders van nu én morgen discontinu thermisch verzinken algemeen erkend laten worden als de meest doelmatige en duurzame vorm van corrosiepreventie voor staal.

Thermisch verzinken is een uniek proces en al meer dan 150 jaar ‘Wereldkampioen in corrosiepreventie’. Geen enkele andere methode komt ook maar in de buurt van deze meest complete bescherming van staal. Bovendien is het de slimste en meest verantwoorde keuze.

THE SILO: een nieuwe overjas van verzinkt staal voor betonnen graansilo in Kopenhagen

The-Silo_24_credit-Rasmus-Hjortsh¢j—COAST
Lees het gehele artikel

Het havengebied Nordhavn in Kopenhagen ondergaat sinds een aantal jaar een transformatieproces. Naast een nieuwe terminal voor cruiseschepen zal de wijk in de toekomst woon- en leefruimte bieden voor meer dan 40.000 mensen. Daarnaast zullen nog eens circa 40.000 mensen er werken in nieuwe kantoren en bedrijfspanden. 

De perforaties in de stalen gevelbekleding zorgen voor een groot uitzicht vanuit de appartementen, maar behouden de privacy voor de bewoners.

In 2018 werd een vijftig jaar oude graansilo omgevormd tot appartementencomplex. De landmark, die van ver zichtbaar is, werd door het Deense kantoor COBE omgevormd tot een luxueuze residentiële hoogbouw: THE SILO. Hiervoor werd de betonnen mastodont ‘gedrapeerd met een nieuwe overjas’ van gegalvaniseerd staal. Er zijn 40 appartementen van verschillende grootte gecreëerd, die zijn geïntegreerd in de bestaande silostructuur met zijn 17 verdiepingen. De afmetingen van de appartementen variëren tussen 80 en 800 m². Elk appartement heeft een panoramisch uitzicht op de skyline van Kopenhagen en de Öresund. 

Een sculpturale en complexe gevelgeometrie maakt vrijdragende balkons mogelijk, die het ruige beton op elk moment van de dag een steeds wisselend patroon geeft. De bekleding en onderbouw van de complexe gevel en de balkons zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal. In de balkonbalustrades werden de staalplaten geperforeerd voordat ze werden thermisch verzinkt, wat zorgt voor semi-transparante grafische effecten. 

Naast de 38 appartementen zijn twee publiek toegankelijke functies toegevoegd; een ruimte voor evenementen en tentoonstellingen op het gelijkvloerse deel en bovenaan een glazen verdieping met restaurant. 

De betonnen ruimtes van de silo zijn omgetoverd tot 39 unieke appartementen. Het beton is een karakteristiek detail in het interieur van de appartementen.

Bekleding en verzinken 

Voor de gevelbekleding zelf zocht COBE naar een ‘eerlijk’, ‘levendig’ materiaal dat zou resoneren met het industriële erfgoed van Nordhavn en de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van THE SILO zou dragen. Perforaties in de vooraf door de architect ontworpen stalen gevelbekleding zorgen voor een groot uitzicht vanuit de appartementen, maar behouden ook de privacy voor de bewoners binnenin. Ze voegen ook een extra textuur toe – elk geperforeerd paneel is zo net iets anders dan het volgende.

De keuze voor verzinkte staalplaten (volgens EN ISO 1461) was niet eenvoudig. Gezien de omringende zeelucht, de blootgestelde positie en het risico op fysieke schade aan de coating, was corrosie vanaf het begin een uitdaging. De klant en aannemer, NRE Denemarken, wilde aluminium gebruiken, omdat hij het goedkoper en eenvoudiger vond om te installeren. De opdrachtgever gaf het Force Institute, een particuliere organisatie in Denemarken die onderzoek doet naar bouwmaterialen, opdracht om de voor- en nadelen van beide materialen (staal vs. aluminium) in hun verschillende vormen – duurzaamheid, vereiste coatings, mogelijke bevestigingen en kosten – te bestuderen en te onderzoeken. Het vergeleek gewone staalplaat met discontinu thermisch verzinkt staal, voorverzinkte platen, aluminiumplaten en aluminium dat met verschillende type zinkcoatings is behandeld. 

Er werd ook een 1:1 prototype van de verschillende bekledingsopties gemaakt om het besluitvormingsproces te ondersteunen, wat ook deel uitmaakt van de eisen voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor hoge gebouwen in Kopenhagen. Het prototype van de gevel, waarbij ook gekeken werd naar mogelijke kleuren van de beglazingskaders en de mogelijke afmetingen van de regenwerende panelen, testte de verschillende materiaalopties om ze esthetisch en qua duurzaamheid te vergelijken, over een periode van zes maanden.

De gevel is opgebouwd uit zeer nauwkeurige geprefabriceerde 3D-modules.

Duurzame keuze

De keuze voor een discontinu thermisch verzinkte stalen gevelbekleding  werd gebaseerd op het interessantere, speelsere en levendigere karakter van het materiaal, de vergelijkende kostprijscalculatie en het advies van het Force Institute over de levensverwachting. 

Het onderzoek concludeerde dat de beoogde levensduur van discontinu verzinkt staal kon worden bereikt door een zorgvuldige selectie van het basisstaal om een iets dikkere coating te garanderen. Voor de 3 mm dikke gevelplaten werd staal met een gespecificeerd minimum siliciumgehalte gebruikt teneinde een zinklaagdikte van minstens 100 micron te behalen. Indien een nog langere levensduur nodig zou zijn, kunnen de verzinkte gevelplaten op een later moment worden verwijderd en opnieuw gegalvaniseerd. De keuze viel op discontinu verzinkt staal in plaats van voorverzinkte platen om te voorkomen dat blootliggende stalen randen zouden gaan roesten. 

Zinkinfo heeft samen met haar Europese zusterorganisaties een prachtige publicatie over The SILO uitgebracht. Verzinkte stalen gevels zijn voor veel architecten nog een onbekend terrein maar we hopen dat deze publicatie u kan inspireren om in de toekomst de mogelijkheden en architecturale kwaliteiten van thermisch verzinkt staal in geveltoepassingen af te tasten. 

Indien u deze publicatie wil bestellen naar aanleiding van dit artikel of indien u meer wil weten over discontinu thermisch verzinken, aarzel dan niet om ons te contacteren via de website www.zekerzink.com   

BENELUX TROFEE VOOR THERMISCH VERZINKEN 2021

default
Lees het gehele artikel

Over de drie categorieën heen werd ook de prijs voor circulair bouwen uitgereikt. Aangezien er wegens de coronamaatregelen geen grote prijsuitreiking kan worden georganiseerd, heeft Zinkinfo de 4 laureaten persoonlijk bezocht om hen de trofee te overhandigen.  

Net zoals bij de editie in 2019 werden er dit jaar 3 projecten in 3 categorieën bekroond: functioneel verzinken, esthetisch verzinken, duplexsystemen en de prijs voor circulair bouwen. De keuze tussen esthetisch verzinken en functioneel verzinken moet de dialoog tussen uitvoerder en verzinkerij bevorderen, zodat het verwachtingspatroon van de (eind)klant en het eindresultaat beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast werd de aparte categorie voor duplexsystemen behouden en reikte de jury opnieuw de prijs uit voor het meest duurzame, zeg maar circulaire project. Een duidelijk ‘statement’ dat de steun van de sector uitdrukt voor de principes van circulair bouwen.

De winnaars zijn:

CATEGORIE FUNCTIONEEL VERZINKEN: Tropische kas voor botanische tuin Flora

De afmetingen en vorm van deze kasconstructie boden heel wat technische uitdagingen. De glazen schil is rechtstreeks op de staalconstructie gemonteerd. Om glasbreuk te voorkomen, zijn geen toleranties in het verzinkte staal mogelijk. Met grote, getogen ronde spanten was het een hele klus om dit te realiseren. Bovendien ging veel aandacht naar de optimale laagdikte en het uiterlijk van de zinklaag. Kortom: zowel vanuit technisch als esthetisch oogpunt een zeer geslaagd project dat de troeven van thermisch verzinkt staal optimaal benut.

Melopee. Credit: Maxime Delvaux.

CATEGORIE ESTHETISCH VERZINKEN: Melopee

Opvallend aan Melopee is de groene buitenkamer: een raster van verzinkt staal langs waar weelderig groen straks zijn weg zal vinden. De staalconstructie creëert een gevoel van slankheid voor de buitenkamer om de openheid te vrijwaren en het visuele contact met het water te versterken. Verzinkt staal is een soort ruwbouwmateriaal dat unieke en interessante resultaten oplevert op voorwaarde dat de nodige aandacht wordt besteed aan uitvoering en detaillering, wat hier zeker het geval is.

Stationsoverkapping Mechelen NMBS, Credit: Mechelen in Beweging.

CATEGORIE DUPLEX: Stationsoverkapping Mechelen NMBS

Dit project is zowel architecturaal als bouwtechnisch een huzarenstukje. Als verlenging van de bestaande Vierendeelbruggen over de Leuvense Vaart is de luifel uitgezet met 3 geschakelde bogen. Door de boogvorm van de bruggen door te trekken in de overkapping, betoont de architect niet alleen respect voor de Mechelse spoorweggeschiedenis, maar betrekt hij meteen ook de unieke aanwezigheid van een waterweg in het ontwerp. Het verzinken van de uitkragende armen voor de gevelconstructie vormde een grote uitdaging die dankzij intensief overleg tussen ontwerper, staalbouwer en verzinker perfect werd uitgevoerd.

Circulair Paviljoen Energie Kenniscentrum. Credit: Tristan Fopma.

PRIJS CIRCULAIR BOUWEN: Circulair Paviljoen Energie Kenniscentrum

Het Energie Kenniscentrum is een toonvoorbeeld van circulair bouwen en de consequente keuzes die daarbij horen. De architecten gingen voluit voor herbruikbare én hergebruikte bouwmaterialen. Bouwen op een vuilnisbelt vormt een uitdaging. Heien of zware funderingen waren uit den boze. Het demonteerbare verzinkte staalskelet rust met zijn 108 kolommen los op betonplaten die in een zandbed op een beschermende folie zijn geplaatst. Deze bouwmethodiek laat toe om desgevallend de tijdelijke ingreep in het landschap uit te wissen.   

‘Er is een mooie toekomst weggelegd voor thermisch verzinken’

Innovation Powerhouse -Tycho Merijn kopiëren
Lees het gehele artikel

Deze technieken kennen een brede toepassing, niet enkel in de bouwsector maar ook in de landbouw en bij de productie van straat- en tuinmeubilair of hekwerken. Wat de organisatie zo uniek maakt, is het feit dat ze de belangen van zowel Nederlandse als Belgische en Luxemburgse verzinkerijen behartigt en dat haar leden ruim 90% van de totale sector vertegenwoordigen. Op 1 april 2021 gaf Bruno Dursin, na 10 jaar directeurschap, de fakkel door aan Peter De Brabandere.

Afscheidnemend directeur Bruno Dursin.

Grensoverschrijdende aanpak: samen sterker

Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht in Nederland onder de naam ‘Stichting Doelmatig Verzinken’. Nadien werden ook de Belgische verzinkerijen vanuit Progalva mee opgenomen in het verhaal en werd de naam gewijzigd in ‘Zinkinfo Benelux’. Sindsdien wordt de sectorvereniging traditiegetrouw geleid door een Nederlandse voorzitter en een Belgische directeur. De formule werkt perfect, en dit ondanks enkele kleine landelijke verschillen. Zo beschikken de meeste Nederlandse verzinkerijen over een geïntegreerde coatingafdeling, terwijl dit in België niet het geval is.

Bruno Dursin fungeerde de voorbije 10 jaar als directeur en wist in die tijd een aantal belangrijke mijlpalen te realiseren. Zo riep hij de sensibiliseringscampagne ‘Zeker Zink’ in het leven en blies hij de ‘Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken’ nieuw leven in, met awards voor functioneel verzinken en daarnaast een aparte categorie duplex (verzinken + coaten) en een prijs Circulair Bouwen. Voor de editie 2021 werden maar liefst 77 projecten geselecteerd. Alle winnaars en genomineerde projecten zijn te bekijken in het volgende artikel en via www.zinkinfobenelux.com.

Toepassing van thermisch verzinkt staal: Floating Farm Dairy. (Beeld: Ruben Dario)

Verder op de ingeslagen weg

Zijn opvolger, Peter De Brabandere, bouwde een stevige reputatie op in diverse ledenorganisaties en bedrijven. Zo was hij jarenlang directeur marketing en communicatie bij Agoria, de Belgische federatie van de technologische industrie en bij Voka, de overkoepelde organisatie van de Vlaamse Kamers van Koophandel. Daarvoor was hij internationaal actief bij diverse industriële bedrijven en bouwde hij samen met zijn partner een online marketingbureau uit. De Brabandere: “Mijn ervaring met ledenorganisaties, mijn kennis van communicatie en marketing en van technische en ook politieke lobbying zal in mijn nieuwe functie ongetwijfeld goed van pas komen. Het feit dat Zinkinfo de belangen van zowel de Nederlandse als Belgische bedrijven verdedigt, maakt de uitdaging alleen maar boeiender. En, heel belangrijk, ik kan verder bouwen op de stevige fundamenten die mijn voorganger de laatste 10 jaar gelegd heeft. Ik wil dan ook overminderd blijven inzetten op thema’s als het verder uitbouwen van technische ondersteuning, het nauwgezet opvolgen van normen en regelgeving en het stimuleren van innovatie en kennisdeling. Daarnaast blijft de promotie van thermisch verzinken als toekomstgerichte en duurzame technologie en het opwaarderen van onze bedrijven als aantrekkelijke werkgevers belangrijk. Onze sector blijft immers zeer arbeidsintensief, waardoor het vinden van geschikt en voldoende technisch geschoold personeel niet altijd makkelijk is.”

Toepassing van thermisch verzinkt staal: The Silo, Kopenhagen. (Beeld: Rasmus Hjortshoj)

Een wervend collectief verhaal: Zeker Zink!

Eén van de speerpunten uit het beleid van afscheidnemend directeur Bruno Dursin is de ‘Zeker Zink’ campagne die onverminderd wordt verdergezet. Het draait hier om een manifest dat in boekvorm werd gegoten en dat verspreid wordt bij alle actoren, die van ver of van nabij met zink te maken krijgen. ‘Zeker Zink’ legt onder meer de nadruk op het feit dat het verzinken van staal al meer dan 150 jaar wordt toegepast en nog steeds de beste corrosiebescherming biedt. Ook de 30 jaar waarborg die de leden bieden, getuigt van de efficiëntie van het procedé.

‘Zeker Zink’ benadrukt eveneens het feit dat nagenoeg alle thermische verzinkers in de Benelux van oorsprong familiebedrijven zijn die dicht bij de klanten staan en hun noden door en door kennen. Thermisch verzinken is bovendien een eerlijk en transparant proces. Je ziet meteen of een stuk goed verzinkt is of niet. Geen risico dus op verborgen gebreken die later aan het licht kunnen komen.

Peter De Brabandere, de nieuwe directeur van Zinkinfo Benelux.

De campagne stimuleert de dialoog tussen voorschrijver, uitvoerder en verzinkerij om verwachtingspatroon en eindresultaat nog beter op elkaar af te stemmen, of het nu gaat om een technische of esthetische verzinking. Ook de inzet en de inspanningen van de leden-verzinkers op vlak van mogelijke verbetertrajecten inzake logistiek en kwaliteitscontrole wordt extra belicht in het manifest. Hierdoor kan te allen tijde voldaan worden aan de steeds veranderende wensen en eisen van klanten. Dursin: “Ik kan in het volste vertrouwen mijn taak overdragen aan mijn opvolger Peter De Brabandere. We zitten op dezelfde lijn wat de belangrijke punten betreft. Ik kijk tevens met hooggespannen verwachting uit naar de manier waarop Peter verzinkt staal een prominente plaats zal geven binnen het circulair bouwen, waar het in de toekomst steeds meer om zal draaien. In functie hiervan is nu reeds de uitgave van een boek ‘Oplossingen voor Circulair Bouwen’ voorzien.”   

Nieuwe algemeen directeur voor ZinkInfo Benelux

fullsizeoutput_d3e-1
Lees het gehele artikel

Peter De Brabandere (55jaar) heeft heel wat ervaring opgebouwd binnen de werkgeverswereld in België. Zo was hij onder meer Directeur Marketing en Communicatie en Directeur Ondernemingsrelaties bij Voka, de koepel van de Vlaamse Kamers van Koophandel en bekleedde hij verschillende directiefuncties bij Agoria, de Belgische federatie voor de technologische industrie. Naast deze ervaring bouwde hij als partner ook een succesvol B2B-marketingbureau uit dat vandaag is uitgegroeid tot de Belgische referentie in content marketing.

“Samen met zijn team is Bruno Dursin is er de afgelopen jaren in geslaagd ZinkInfo Benelux stevig op de kaart te zetten als belangenverdediger van de Belgische en Nederlandse verzinkerijen. ZinkInfo Benelux vertegenwoordigt vandaag ruim 90% van alle Belgische en Nederlandse verzinkerijen. Het is voor mij dan ook een eer om deze kleine maar sterke organisatie te mogen leiden en verder uit te bouwen tot een krachtige promotor van thermisch verzinken als duurzame en toekomstgerichte oplossing voor corrosiebescherming” Peter De Brabandere

Renovatie van geleiderails technisch en economisch haalbaar, met winst voor milieu

plaatsing-geleiderail-kopieren
Lees het gehele artikel

De renovatie van geleiderails (vangrails) kan op een verantwoorde manier in de praktijk worden gebracht. Renoveren en opnieuw gebruiken geeft een aanzienlijke winst voor het milieu, met een besparing op de milieukosten tot wel 70 procent. Daarnaast is renovatie goedkoper dan nieuw produceren en past het binnen de strenge veiligheidseisen die gelden voor geleiderails. Dit blijkt een verkenning van Rijkswaterstaat, organisatieadviesbureaus TwynstraGudde en LBPSight, betrokken aannemers, leveranciers van geleiderails en verzinkerijen.

Het circulair maken van geleiderails is één van de manieren voor Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken en dus zo min mogelijk primaire grondstoffen te gebruiken. In de verkenning naar circulaire geleiderails is de hele renovatieketen onder de loep genomen, waarbij gebruikte geleiderails een volgend leven krijgt door de rail te demonteren, schoon te maken, te ontzinken en opnieuw te verzinken om daarna weer langs de weg te worden geplaatst.

Gedeeld beeld

TwynstraGudde en LBPSight hebben als onafhankelijke partijen het proces rondom de verkenning begeleid, zodat alle belangen werden afgewogen en iedereen vanuit zijn eigen expertise kon bijdragen. Zo ontstond er een gedeeld beeld van de businesscase en hebben alle ketenpartijen hun commitment uitgesproken. ‘Met een werkgroep van aannemers, verzinkerijen, een renovatiebedrijf en leveranciers hebben we intensieve discussies gehad om alle aspecten van renovatie tegen het licht te houden. Zo hebben we samen kunnen vaststellen dat het technisch en economisch haalbaar is. Dankzij een open houding en enthousiasme van iedereen is dit gelukt. Nu gaan we samen verder om het validatieproject in te richten. Renovatie van geleiderails is logisch, maar komt niet vanzelf tot stand’, aldus Henk Senhorst, projectmanager vanuit Rijkswaterstaat.

Validatieproject

Het validatieproject heeft enerzijds tot doel om samen met de ketenpartijen kennis en ervaring op te doen met technische en organisatorische kanten van de renovatieketen. Anderzijds heeft het als doel om te demonstreren dat de renovatieketen de keuze is voor de toekomst waar de ketenpartijen zich op gaan richten. Inmiddels is een groot onderhoudsproject van een rijksweg geselecteerd waarmee de inrichting van de renovatieketen eind 2020 en begin 2021 in de uitvoering wordt gevalideerd.

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken en onderschrijven het werken met hergebruikte geleiderails: Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, BAM, Berm Beveiliging Nederland, Heijmans, Zinkinfo, Arosso, Laura Metaal, SafeRoad, Steel Constructions, en Van Doorn Geldermalsen.

‘We moeten de kracht van thermisch verzinken collectief verder versterken’

naamloos-3-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Twee jaar geleden is Zinkinfo Benelux, de brancheorganisatie van thermische verzinkers, gestart met de communicatiecampagne Zeker Zink, dat de dialoog tussen (eind)klant en verzinker op gang moest brengen en stroomlijnen. Nu stelt de brancheorganisatie vast dat de campagne resultaat heeft, maar dat het noodzakelijk is om de kracht van thermisch verzinken collectief verder te versterken. Alle leden moeten de kracht van het collectief denken in praktijk brengen, ook op de werkvloer. Wat levert het collectief denken op en hoe gaat men hiermee om in een markt waarin sprake is van hevige onderlinge concurrentie?

“Zeker Zink heeft ons geleerd dat we er allemaal beter van worden als we collectief een aantal uitdagingen aangaan en dat betekent onder meer dat de leden meer informatie met elkaar willen delen. Dat die nieuwe houding tot mooie resultaten kan leiden, wordt nu steeds breder beseft”, zegt Bruno Dursin, directeur van Zinkinfo Benelux. “Om collectief denken echt handen en voeten te geven en te voorkomen dat je in ad hoc samenwerkingen blijft steken, heb je een wervend verhaal nodig. Zeker Zink heeft ons geleerd wat de kracht is van het thermisch verzinken en tegelijk wat de uitdagingen zijn. Maar ook dat het ons stimuleert om samen naar gemeenschappelijke onderwerpen te zoeken en gedefinieerde uitdagingen op te pakken.”

38526780991_4bf0141fcb_h-kopieren

Garantievoorwaarden

Kortom: een collectieve aanpak zal vruchten afwerpen bij de individuele bedrijven. Dursin heeft bij zijn aantreden in 2010 aan de leden de vraag gesteld waarom de branche als geheel geen garantievoorwaarden kende. Daar is toen niet echt op gereageerd. “Maar toen Zeker Zink liep, zei ik: als we nú geen garantie gaan geven, hoeven we het nooit meer te doen. Die campagne had immers als motto: uw verzekeringspolis tegen corrosie. Toen zijn in vrij korte tijd branchebrede garantievoorwaarden opgesteld. Alle leden gebruiken nu dezelfde termijnen, uitsluitingen en dergelijke. Het maakt niet uit naar wie een klant belt: hij krijgt overal dezelfde garantie. Daarmee maak je de boodschap van zekerheid geloofwaardiger. Garantie kan geen commercieel wapen zijn. Ieder biedt dezelfde garantie en met elkaar concurreren op dat vlak heeft geen zin. Wel kun je je daarmee als branche onderscheiden ten opzichte van andere oppervlaktetechnieken.”

Gevaarlijke branche?

Verder zet men zich collectief in op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Bij de thermisch verzinkers gebeurt gelukkig maar zelden een ongeval, maar als dat gebeurt, is het vaak ernstig. “We moeten voorkomen dat de perceptie gaat ontstaan dat je een gevaarlijke branche bent. Die perceptie zou kunnen ontstaan als hier en daar een ongeluk gebeurt. Ook dit moeten we collectief aanpakken en we hebben reeds een eerste stap gezet. Alle aangesloten verzinkerijen hebben een risico-inventarisatie gemaakt. In 2020 gaan we met deze uitkomsten collectief aan de slag. De uitkomsten van de verschillende risico-inventarisaties worden als het ware op elkaar gelegd, waarna voor alle leden dezelfde prioriteiten worden vastgesteld op het gebied van veiligheid, zodat we ons ook op dit punt als branche kunnen manifesteren. Deze actie, dus het delen van die informatie, was een aantal jaar geleden niet mogelijk geweest.” Een soortgelijke actie is uitgevoerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Via een inventarisatie bij alle bedrijven is een collectieve lijst van gevaarlijke stoffen opgesteld en op basis daarvan heeft elke verzinkerij dezelfde lijst gekregen, waarop men kan zien wat men per stof moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zodoende is een uniforme aanpak verkregen.

naamloos-3-kopieren

Klachtenanalyse

Een ander punt waarop de leden (geanonimiseerd) informatie gaan delen, betreft de analyse van binnengekomen klachten. Dit is van belang om branchebreed heel goed te weten wat er in de markt speelt en welke verbeterpunten moeten worden opgepakt. Via keuringen en inspecties die de brancheorganisatie uitvoert op werven, heeft Zinkinfo al een vrij duidelijk zicht op de meest voorkomende klachten. Echter zal dit nu nog accurater gebeuren via de verzamelde klachtenanalyses. “We gaan de klachten rubriceren en daarmee hebben we de aandachtspunten voor alle verzinkers en voor ons als brancheorganisatie. Voortdurende verbetering kun je daarmee makkelijker realiseren. De uitdaging is om collectief te blijven denken terwijl je concurreert in een scherpe markt.”

Zekerheidsgedachte

Dursin vervolgt: “Het zijn allemaal acties waarbij het noodzakelijk is dat de leden informatie die ze lange tijd het liefst voor zichzelf hielden, nu gaan delen. Men moet dan vaak eerst een drempel over, maar dat gaat een stuk makkelijker met een goed, collectief en wervend verhaal waarvan de leden ook individueel profiteren. Daarom gebruiken de leden ook ons Zeker Zink-handboek en werken ze met dezelfde checklist voor goed en veilig verzinken.”

Dit betekent voor de bedrijven dat zij het collectief denken niet alleen naar buiten toe uitdragen, maar ook op de werkvloer moeten invoeren. Ook intern moet de dialoog gestimuleerd worden, zodat iedere medewerker het nut van collectief denken inziet en overeenkomstig daarmee handelt. Dursin onderkent dat het in praktijk brengen van het nieuwe gedachtegoed aanhoudende aandacht vraagt. “Ik ga niet beweren dat het overal gladjes verloopt; er is nog werk aan de winkel. We moeten het in de mindset van onze leden zien te krijgen. Wij moeten ons de komende jaren vasthouden aan onze kernboodschap en die verder uitdragen naar de markt toe, via collectieve acties. Dit vraagt om volharding en herhaling. Wij moeten de lastige inspecteur spelen bij onze eigen leden, maar de betrokkenheid van de bedrijven is ook heel belangrijk. De leden moeten elkaar ook aanspreken op wat ze hadden beloofd te doen. Wat je zegt, moet je ook doen: practice what you preach. Ik zie dat nu ook opgepakt worden bij de leden. Het elkaar aanspreken, was vroeger ondenkbaar.”    

Kracht van thermisch verzinken collectief verder versterken

Lees het gehele artikel

Drie jaar geleden is Zinkinfo Benelux, de brancheorganisatie van de thermische verzinkers, gestart met de communicatiecampagne Zeker Zink die de dialoog tussen (eind)klant en verzinker op gang moest brengen en stroomlijnen. Nu stelt die brancheorganisatie vast dat die campagne resultaat heeft, maar dat het noodzakelijk is de kracht van het thermisch verzinken collectief verder te versterken. Alle leden moeten de kracht van het collectief denken in praktijk brengen, ook op de werkvloer. Wat levert het collectief denken op en hoe gaat men hiermee om in een markt waar sprake is van hevige onderlinge concurrentie?

“Zeker Zink heeft ons geleerd dat we er allemaal beter van worden als we collectief een aantal uitdagingen aangaan en dat betekent onder meer dat de leden meer informatie met elkaar willen delen. Dat die nieuwe houding tot mooie resultaten kan leiden, wordt nu steeds breder beseft”, zegt Bruno Dursin, directeur van Zinkinfo Benelux. “Om collectief denken echt handen en voeten te geven en te voorkomen dat je in ad hoc-samenwerkingen blijft steken, heb je een wervend verhaal nodig. Zeker Zink heeft ons geleerd wat de kracht is van het thermisch verzinken en tegelijk wat de uitdagingen zijn. Maar ook dat het ons stimuleert om samen naar gemeenschappelijke onderwerpen te zoeken en gedefinieerde uitdagingen op te pakken.”

Garantievoorwaarden

Kortom, een collectieve aanpak zal vruchten afwerpen bij de individuele bedrijven. Bruno Dursin stelde bij zijn aantreden in 2010 aan de leden de vraag waarom de branche als geheel geen garantievoorwaarden kende. Daar is toen niet echt op gereageerd. “Maar toen Zeker Zink liep, zei ik: als we nú geen garantie gaan geven, hoeven we het nooit meer te doen. Die campagne had immers als motto ‘uw verzekeringspolis tegen corrosie’. Toen zijn in vrij korte tijd branchebrede garantievoorwaarden opgesteld. Alle leden gebruiken nu dezelfde termijnen … Het maakt niet uit naar wie een klant belt, hij krijgt overal dezelfde garantie. Daarmee maak je de boodschap van zekerheid geloofwaardiger. Garantie kan geen commercieel wapen zijn. Ieder biedt dezelfde garantie en met elkaar concurreren op dat vlak heeft geen zin. Wel kun je je daarmee als branche onderscheiden ten opzichte van andere oppervlaktetechnieken.”

Gevaarlijke branche?

Verder zet men zich collectief in op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Bij de thermisch verzinkers gebeurt gelukkig maar zelden een ongeval, maar als dat gebeurt, is het vaak ernstig. Bruno Dursin: “We moeten voorkomen dat de perceptie ontstaat dat je een gevaarlijke branche bent. Die perceptie zou kunnen ontstaan als er hier en daar een ongeluk gebeurt. Ook dit moeten we collectief aanpakken en we hebben reeds een eerste stap gezet. Alle aangesloten verzinkerijen hebben een risico-inventarisatie gemaakt. In 2020 gaan we met deze uitkomsten collectief aan de slag. De uitkomsten van de verschillende risico-inventarisaties worden als het ware op elkaar gelegd waarna voor alle leden dezelfde prioriteiten worden vastgesteld op het gebied van veiligheid, zodat we ons ook op dit punt als branche manifesteren. Deze actie, dus het delen van die informatie, was een aantal jaar geleden niet mogelijk geweest.”

Een soortgelijke actie is uitgevoerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Via een inventarisatie bij alle bedrijven is een collectieve lijst van gevaarlijke stoffen opgesteld en op basis daarvan heeft elke verzinkerij dezelfde lijst gekregen waarop men kan zien wat men per stof moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zodoende is een uniforme aanpak verkregen.

04-photo-depuis-lecole-dans-laxe_300dpi-kopieren

Klachtenanalyse

Een ander punt waarop de leden (anoniem) informatie gaan delen, betreft de analyse van binnengekomen klachten. Dit is van belang om branchebreed heel goed te weten wat er in de markt speelt en welke verbeterpunten moeten worden opgepakt. Via keuringen en inspecties die de brancheorganisatie uitvoert op werven heeft Zinkinfo al een vrij duidelijk zicht op de meest voorkomende klachten, maar nu zal dit nog accurater gebeuren via de verzamelde klachtenanalyses. “We gaan de klachten rubriceren en daarmee hebben we de aandachtspunten voor alle verzinkers en voor ons als brancheorganisatie. Voortdurende verbetering kun je daarmee makkelijker realiseren. De uitdaging is collectief te blijven denken terwijl je concurreert in een scherpe markt.”

Zekerheidsgedachte

Bruno Dursin: “Het zijn allemaal acties waarbij het noodzakelijk is dat de leden informatie die ze lange tijd het liefst voor zichzelf hielden, nu gaan delen. Men moet dan vaak eerst een drempel over, maar dat gaat een stuk makkelijker met een goed collectief wervend verhaal waarvan de leden ook individueel profiteren. Daarom gebruiken de leden ook ons Zeker Zink-handboek en werken ze met dezelfde checklist voor goed en veilig verzinken.”

Dit betekent voor de bedrijven dat zij het collectief denken niet alleen naar buiten toe uitdragen, maar ook op de werkvloer moeten invoeren. Ook intern moet de dialoog gestimuleerd worden, zodat iedere medewerker het nut van collectief denken inziet en overeenkomstig daarmee handelt. Dursin onderkent dat het in praktijk brengen van het nieuwe gedachtegoed aanhoudende aandacht vraagt. “Ik ga niet beweren dat het overal gladjes verloopt. Er is nog werk aan de winkel. We moeten het in de mindset van onze leden zien te krijgen. Wij moeten ons de komende jaren vasthouden aan onze kernboodschap en die verder uitdragen naar de markt toe via collectieve acties. Dit vraagt om volharding en herhaling. Wij moeten de lastige inspecteur spelen bij onze eigen leden, maar de betrokkenheid van de bedrijven is ook heel belangrijk. De leden moeten elkaar ook aanspreken op wat ze hadden beloofd te doen. Wat je zegt, moet je ook doen: practice what you preach. Ik zie dat nu ook opgepakt worden bij de leden. Het elkaar aanspreken, was vroeger ondenkbaar.”   

Thermisch verzinkers bieden gemeenschappelijke garantievoorwaarden

arsi-01-print-7-kopieren
Lees het gehele artikel

In januari 2018 trapte Zinkinfo Benelux zijn ZEKER ZINK-campagne op gang om kenbaar te maken dat thermisch verzinken een ongeziene zekerheid biedt voor de corrosiebescherming van staalconstructies. Via de introductie van gemeenschappelijke garantievoorwaarden zet de brancheorganisatie die boodschap extra kracht bij. Alle leden kunnen desgewenst hun klanten uit de Benelux voortaan tot dertig jaar garantie bieden op het geleverde zinkwerk in een C3 corrosiviteitsklasse. En het wordt nog mooier: ook voor poederlaksystemen op thermisch verzinkt staal pakt de branche uit met gemeenschappelijke garantievoorwaarden. Hierover meer in een volgend artikel.

Zinkinfo Benelux

Branche-overkoepelende garantievoorwaarden die alle leden van Zink-info Benelux kunnen toepassen: de droom is eindelijk werkelijkheid. Een belangrijke mijlpaal die de meerwaarde van thermisch verzinken extra in de verf zet, benadrukt Bruno Dursin, algemeen directeur bij Zinkinfo Benelux: “Vroeger paste elke verzinker eigen voorwaarden toe, waardoor er geen uniformiteit bestond. Verschillen qua duurtijd, uitsluitingen, voorwaarden, …: het werd allemaal wat verwarrend. Vanaf 1 juni 2019 kunnen alle verzinkers die lid zijn van Zinkinfo Benelux – niet minder dan 90% van de markt – in alle omstandigheden gemeenschappelijke garantievoorwaarden aanbieden. Een uitstekende zaak, want in het verleden waren sommige verzinkers veel te bescheiden en gaven ze met moeite een garantie, terwijl we er zeker niet voor moeten terugdeinzen om te onderstrepen dat thermisch verzinken niet alleen een kostbare levensduurgarantie biedt, maar ook de garantie dat er geen nazorg nodig is en dat bouwheren, aannemers en staalbouwers geen extra kosten hoeven te vrezen.”

Zinkinfo Benelux

Ook bij deze autonome, bio-ecologische kaswoning werd gekozen voor thermisch verzinkt staal. (Beeld: Joost Demuynck / photojoost.com)

 

Drie garantietermijnen

Naargelang de atmosferische corrosiebelastingcategorieën – lees: het risico op corrosie op de bouwplaats in kwestie – bieden de thermisch verzinkers specifieke garantietermijnen. De basistermijn op discontinu thermisch verzinkt staal die in het overgrote deel van de Benelux van toepassing is, is dertig jaar (categorieën C1, C2 en C3, indien er geen sprake is van staalelementen dunner dan 3 mm). Voor C3 (dikte staalelementen < 3 mm) en C4 (dikte staalelementen > 6mm) geldt een garantieperiode van twintig jaar. Tot slot krijgen klanten tien jaar garantie bij categorie C4 (dikte staalelementen < 6 mm) en categorie C5 (dikte staalelementen > 6 mm). “Over het algemeen kunnen klanten uit de Benelux ervan uitgaan dat de zinklaag de onderliggende staalstructuur minstens drie decennia beschermt tegen corrosie. Dat is behoorlijk lang, waardoor we ons onderscheiden van de klassieke beschermende verfsystemen, die onze termijnen niet halen en doorgaans (slechts) vijf à tien jaar garantie geven. Ook voor projecten buiten de Benelux beschikken we over een set garantievoorwaarden: twintig (C3), tien (C4) en vijf jaar (C5)”, verduidelijkt Dursin.

Collectief bewustzijn

Met de introductie van de gemeenschappelijke garantievoorwaarden speelt Zinkinfo Benelux in op het groeiende belang van onderhoud en de stijgende vraag naar garanties die klanten indekken tegen onverwachte meerkosten. Naast gemeenschappelijke garantievoorwaarden, zullen op 1 juni 2019 ook gemeenschappelijke algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden worden ingevoerd door de leden van ZIB. “Hiermee zijn we in Europa de eerste brancheorganisatie voor thermische verzinkers die erin geslaagd is om zo’n branche-overkoepelend systeem op poten te zetten; we hopen dat andere landen ons voorbeeld zullen volgen.”