Tagarchief: NEN

NEN NCS 7201 – Zelfverklaring ‘Proefbelasting van funderingspalen’ behorend bij NPR 7201 nogmaals uitgelegd

NEN34100
Lees het gehele artikel

Als basis voor het ontwerpen van nieuwbouw worden de rekenregels van de Eurocodes voor constructieve veiligheid gebruikt. Hiermee wordt de vereiste veiligheid van bouwconstructies gewaarborgd. Maar het is ook belangrijk dat er geen onnodige extra veiligheden worden ingebouwd, waardoor een oneconomisch ontwerp ontstaat. Bij de draagkracht berekening voor paalfunderingen worden de voorschriften van NEN 9997-1 (Eurocode 7 met nationale bijlage) gehanteerd. Hierin zijn veilige waarden voor paalfactoren opgenomen.

Om de draagkracht van palen beter te kunnen bepalen, vinden er steeds meer proefbelastingen plaats. Op basis van de gevonden paalklasse-factoren uit de proefbelasting kunnen ontwerpen worden geoptimaliseerd. Dit leidt vaak tot lagere kosten, omdat ontworpen kan worden met waarden die ter plekke worden gemeten.

NEN heeft de ‘NEN NCS 7201 – Zelfverklaring’ ontwikkeld zodat men aan kan tonen, dat deze proefbelastingen op een kwalitatief goede manier zijn uitgevoerd volgens NPR 7201.

Praktijkrichtlijn

NPR 7201 beschrijft regels voor de uitvoering, uitwerking en interpretatie van proefbelastingen op axiaal belaste funderingspalen. Door het werken volgens NPR 7201 zijn de rekenparameters geborgd. De registratie van de ‘NEN NCS 7201 – Zelfverklaring’ maakt deze ontwerpparameters voor de gehele geotechnische markt toegankelijk.

Voor meer informatie ga naar: Certificatie & keurmerk Funderingspalen.

Norm voor uitvoering van betonconstructies gepubliceerd

NEN
Lees het gehele artikel

De nieuwe norm geeft aanvullende eisen bij NEN-EN 13670:2009 ‘Het vervaardigen van betonconstructies die toegespitst zijn op de Nederlandse praktijk’. Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van betonwerken hebben een plek gekregen in de norm.

De norm is relevant voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van betonconstructies: aannemers, constructeurs, leveranciers en toezichthouders. Ook voor opdrachtgevers biedt NEN 8670 aanvullende eisen voor de kwaliteit van uitvoering die aansluiten op de hedendaagse praktijk.

NEN 8670

Samen met NEN-EN 13670 komen alle aspecten voor het vervaardigen van betonconstructies in NEN 8670 aan bod. Dit geldt voor zowel vooraf vervaardigede betonelementen als voor in het werk gestort beton. Daarnaast is de bepalingsmethode voor horizontale betondruk op de bekisting uit DIN 18218 overgenomen.

Met het verschijnen van NEN 8670 is er een opvolger van NEN 6722, die in 2013 ingetrokken is. In NEN 6722 waren zaken opgenomen die niet in NEN-EN 13670:2009 geregeld waren. Dit is nu verholpen dankzij de ruimte die de Europese norm laat om op nationaal niveau aspecten nader in te vullen.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Uitvoering van betonconstructies’ houdt zich bezig met het bevorderen van een eenduidige uitvoering. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie  een mail naar mb@nen.nl.

NEN heeft een nieuwe brand style!

NEN_Standaard_voor_vooruitgang[3]
Lees het gehele artikel

Het logo vertelt het verhaal van NEN door in de letter E normering uit te beelden. Deze normeringen werken door in het hele design(systeem). De kleur rood onderstreept de visie van NEN en de waarden ‘ontdekken, gedreven en betrokken’. Het logo is een beetje eigenzinnig en speels, net als NEN. 

Strategie NEN 2025

In het voorjaar van 2019 is NEN een transitie ingegaan; de governance van NEN werd herzien en de strategie herijkt. In de nieuwe strategie NEN 2025 zijn verbinding, data en flexibliteit sleutelbegrippen.

NEN ontleent zijn bestaansrecht aan het leggen van verbinding tussen relevante partijen op relevante onderwerpen. NEN creëert al meer dan 100 jaar op die manier een uniek platform met impact. In 2025 vraagt dat, nog meer dan nu, dat we tijdig inspelen op behoeftes uit de markt en de samenleving. Nog meer dan nu liggen deze behoeftes dan over de grensvlakken van sectoren en markten heen. Nog meer dan nu gaat onze dienstverlening digitaal plaatsvinden en is deze direct toepasbaar met zichtbare positieve impact voor de samenleving.

Relevant blijven door te ontwikkelen en te innoveren

In 2025 faciliteert NEN nog steeds normcommissies. Dit is belangrijk werk en dat blijven we doen. Maar de onderwerpen worden de komende jaren steeds meer sectoroverstijgend, steeds belangrijker voor een goede ketenwerking, complexer én impactvoller. Het normalisatieproces koesteren we en willen we verder doorontwikkelen. Op welke wijze kunnen we dat vormgeven én vooroplopen? Laten we eens nadenken en dromen over andere vormen en andere manieren van afspraken maken of waarde toevoegen aan de maatschappij. Zo stellen wij onszelf in staat om nog meer belanghebbers bij het normalisatieproces te betrekken.

NEN loopt voorop en zet de toon

In 2025 verkoopt NEN nog steeds normen, alleen veel meer in de vorm van samengestelde, digitale dienstverlening, die voor de specifieke gebruiker direct waarde oplevert. De tijd dat een gebruiker zelf in de ‘papieren’ normen op zoek moet naar de passages die hij nodig heeft, is straks voorbij.

Herziening norm voor beton gepubliceerd voor commentaar

pexels-scott-webb-2117937 kopiëren
Lees het gehele artikel

Veel van de toegepaste betonsoorten in Nederland bevatten lage klinkergehaltes, bijvoorbeeld hoogovencement. Dit blijkt ze gevoelig te maken voor schade door de aangroei van mos, met name in omgevingen waarin het beton blootgesteld is aan vocht of vorst- en dooiwisselingen.

Minimaal klinkergehalte

Om de kwaliteit van het beton te kunnen garanderen, stelt de normcommissie voor om voortaan een minimaal klinkergehalte aan te houden in bepaalde  milieuklassen.  

Wijzigingsvoorstel

Belanghebbenden kunnen het wijzigingsvoorstel inzien via normontwerpen.nen.nl en daar van commentaar voorzien. De normcommissie behandelt het commentaar om tot een definitieve wijziging te komen.

De normcommissie heeft ook een technische toelichting geschreven over de keuze om deze wijziging voor te stellen. De toelichting is kosteloos te downloaden in de normshop op nen.nl

Meer informatie over normontwerp NEN 8005

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: neem contact op met Finnbar McComb, 015 2 690 443 of e-mail mb@nen.nl

Meepraten over normen voor beton?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Beton’ houdt zich bezig met de samenstelling en kwaliteit van beton. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

Ontwikkeling normdocument voor hergebruik stalen constructieve elementen van start

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

NEN start in 2021 met de standaardisatie van een proces dat het mogelijk moet maken om stalen elementen die een constructieve functie hebben vervuld in een bouwwerk, gemakkelijker opnieuw in te kunnen zetten als constructief element.

Constructief staal dat vrijkomt uit bouwwerken die afgebroken worden, wordt veelal gerecycled. Om de milieu-impact van staal te beperken, is hergebruik van deze elementen een aantrekkelijke optie. De constructieve veiligheid van bouwwerken mag hierdoor echter niet in het gedrang komen. De kwaliteit bepalen van een element dat hergebruikt wordt is daarom belangrijk.

Aanvullend nationaal normdocument

Het huidige systeem voor de bepaling van de kwaliteit van stalen constructieve elementen, is gericht op nieuwe elementen. Partijen die dezelfde procedure proberen toe te passen voor gebruikte elementen, ervaren moeilijkheden die deels door een aanvullend nationaal normdocument wordt ondervangen. Ook ondersteunt een dergelijk normdocument ontwerpers die toekomstig hergebruik van nieuwe producten mogelijk willen maken.

Het te ontwikkelen normdocument maakt onder andere inzichtelijk:
– wat de procedure behelst om de kwaliteit van de her te gebruiken elementen te bepalen;
– bij welke partij welke verantwoordelijkheid ligt;
– hoe de procedure past binnen het proces van de vergunningverlening.

Het normdocument wordt ontwikkeld door een werkgroep binnen NEN en wordt kortstondig ter consultatie voorgelegd aan de markt.

Meer informatie

Interesse in deelname aan het proces om een normdocument te ontwikkelen voor het hergebruik van stalen constructieve elementen? Neem contact op met Suzanne Dietz, consultant Bouw, telefoon 015 2 690 384 of e-mail mb@nen.nl.

lees het bericht op nen.nl

De veiligheidsladder

dreamstime_xl_44766386-kopieren
Lees het gehele artikel

‘Veiligheidsbeleid werkt pas als het in de houding en het gedrag van de medewerkers zit’

Veiligheid is al lang een thema, zeker in bouwgerelateerde bedrijven. Wie is niet bekend met begrippen als VCU, ISO 9001, ISO 14001 en bedrijfsnoodplannen? Toch is er meer, volgens Jeannette Hofman-Züter. “Veiligheid wordt niet geborgd door certificaten aan de muur. Het moet in het DNA van de mensen zitten.”

Hiermee maakt Jeannette Hofman-Züter, projectmanager voor de Veiligheidsladder, meteen duidelijk dat de Veiligheidsladder – internationaal bekend als de ‘Safety Culture Ladder’ – niet focust op documentatie. Binnen de Veiligheidsladder draait het om interviews en observaties waarmee wordt getoetst of veiligheid een onderdeel is van het denken en doen van de medewerkers.

Tijdelijk en vast

De audits tonen eerst aan op welk niveau van de Veiligheidsladder een bedrijf zich bevindt. ”Op de eerste trede is het bedrijf nog pathologisch bezig”, licht Hofman-Züter toe. “Op de vijfde en hoogste trede vinden medewerkers het thema Veiligheid zo belangrijk dat zij er met hun collega’s over praten en van elkaar willen leren. Ook wisselen bedrijven onderling en binnen sectoren informatie uit om gezamenlijk de veiligheid in de gehele branche en keten te verbeteren.”

Voor alle lagen van het bedrijf

Hofman-Züter: “Veilig willen werken moet vooral gedragen worden door het management. Daar ligt een voorbeeldfunctie en dat betekent investeren in attributen zoals veiligheidsschoenen, maar bovenal tijd vrijmaken om over veiligheid te praten en voorbeeldgedrag te laten zien.”

Breed inzetbaar

De Veiligheidsladder was in 2011/2012 een initiatief van ProRail. Het spoorwegbedrijf schreef het schema, uiteraard toegespitst op de werksituaties binnen ProRail. In 2016 nam NEN het certificatieschema over om het breed inzetbaar te maken. “Hieraan wordt nog steeds gewerkt”, vertelt Hofman-Züter. “Wij hebben al stappen gezet, maar zijn nu met een grote herziening bezig. Hiermee moet in 2021 het laatste spoorwegjargon uit het handboek verdwenen zijn. Het is aan de auditoren om de risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen en te onderzoeken of het bedrijf zich hiervan bewust is. Nieuw is dat er vier producten voor de Veiligheidsladder beschikbaar zijn. Deze onderscheiden zich in het auditregime dat wordt aangehouden. Hierdoor kunnen ook bedrijven met minder budget kennismaken met de Veiligheidsladder.” Voor meer informatie verwijst ze naar de website van de Veiligheidsladder: www.safetycultureladder.org.

In Nederland en Duitsland is de Veiligheidsladder inmiddels een begrip. NEN richt zich nu – samen met haar partners – op landen zoals België, Zwitserland en Scandinavië. “Veel bedrijven zien het verschil met de reguliere veiligheidscertificaten. Voor hen is de omslag in cultuur, oftewel ‘houding en gedrag’, the next step. Zij realiseren zich dat elk veiligheidsbeleid staat of valt met de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.”

Meer weten? Kijk op www.veiligheidsladder.org voor meer informatie of raadpleeg NEN via info@veiligheidsladder.com.    

Bouwsector maakt afspraken over vastlegging informatie van assets

naamloos-7-kopieren
Lees het gehele artikel

NTA 8035 ‘Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving is gepubliceerd’. Door gebruik te maken van NTA 8035 kunnen marktpartijen efficiënt data uitwisselen, delen en integreren. Dit zorgt voor betere communicatie en besluitvorming.

Het vastleggen van betekenisvolle digitale informatie over assets zoals gebouwen, wegen en viaducten noemen we semantisch modelleren. Hiermee kunnen eigenschappen als afmetingen, materialen en relaties tussen verschillende assets worden vastgelegd. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers is het essentieel dat dit eenduidig gebeurt.

Voor de totstandkoming van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) hebben opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstituten en softwarebouwers de handen ineengeslagen. Door gezamenlijke afspraken te maken over semantische gegevensmodellering, is een solide basis gelegd voor digitale informatie-uitwisseling, op een manier waarmee al deze partijen uit de voeten kunnen. NTA 8035 is vrij beschikbaar dankzij Provincie Gelderland, BIM Loket en Rijkswaterstaat en kosteloos te downloaden via de NEN Shop en via NEN Connect.

Digitale informatie eenduidig vastgelegd

De NTA 8035 is geschikt voor zowel eenvoudige als meer geavanceerde toepassingen. Deze NTA geeft uitleg over hoe digitale informatie eenduidig wordt vastgelegd: om af te stemmen hoe de informatie wordt gemodelleerd, hoe deze wordt gedeeld en geïntegreerd en hoe data aan elkaar kan worden gekoppeld (linked data). Hiermee helpt NTA 8035 zowel beginnende als gevorderde datamodelleurs op weg. De gemaakte afspraken zijn zowel van toepassing op de bouwsector als op de procesindustrie. Voor de bouwsector wordt bij de herziening van NEN 2660 momenteel gewerkt aan voor de sector herkenbare modelleerpatronen en sluit aan op NTA 8035. NTA 8035 vormt het voorwerk voor internationale afspraken. In internationale context gaat de NTA 8035 door onder de noemer “Semantic Modelling and Linking Standard (SMLS)”, bij het Europese CEN.

Betrokken partijen

NTA 8035:2020 is ontwikkeld door de normcommissies ‘Informatie-integratie en interoperabiliteit’ en ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving’. NTA 8035 bevat bijdragen van onder andere BIM Loket, Croonwolter&dros, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Semmtech, Techniek Nederland en TNO.

NTA 8035 wordt verder toegelicht in een webinar (1 juli 2020) en belangstellenden kunnen bovendien in een workshop (9 juli 2020) zelf een semantisch gegevensmodel leren maken. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar NEN Evenementen.

Meer informatie en meepraten over de inhoud van normen

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Sanne Jansweijer, Consultant KID, 015 2 690 200, kid@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Informatie-integratie en interoperabiliteit’ houdt zich bezig met Building Information Modelling (BIM) en semantisch modelleren. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

NEN organiseert informatiemiddag over staal

worker-1895691_960_720
Lees het gehele artikel

Op donderdag 16 mei 2019 organiseert NEN een informatiemiddag over de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector. Tijdens deze informatiemiddag wordt er gepraat over de aanleiding en doel van de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector.

Na jarenlange discussie over het voortbestaan van ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization) is besloten om ECISS en twaalf Technische Commissies onder te brengen bij een nieuw op te richten CEN/TC 459 ‘ECISS – European Committee for Iron and Steel Standardization’. Deze nieuwe CEN/TC 459 heeft twaalf Subcommittees opgericht. Dit zijn de voormalige Technische Commissies van ECISS.

Doel herstructurering in Europa
In het kort gaat het om een betere transparantie van het traject voor Europese normontwikkeling en een veel strakkere termijn voor de ontwikkeling van Europese normen. CEN heeft een goed georganiseerd bureau en diverse hulpmiddelen om het driejarige traject van Europese normontwikkeling te begeleiden en te monitoren.

Doel herstructurering in de Nederlandse Staalsector
In het verleden hebben veel bedrijven actief bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende Europese normen. Dit gebeurt via de inbreng van leden in een nationale normcommissie. Bij NEN zijn veel nationale normcommissies opgericht voor verschillende onderwerpen in het gevarieerde werkgebied van staal. In de afgelopen jaren nam de activiteit af voor het ontwikkelen van Europese normen. NEN heeft besloten om alle nationale commissies samen te voegen in één nieuwe nationale normcommissie ‘Staal – productie en toepassing’ en hierdoor nieuw enthousiasme, focus en onderlinge betrokkenheid te brengen voor de onderwerpen van de twaalf voormalige ECISS Technische Commissies.

Verwachting
NEN verwacht met deze nieuwe aanpak te komen tot een sterker draagvlak, een grotere betrokkenheid, meer uitwisseling van kennis (over inhoud en proces) en een duidelijkere visie. Ook kan er meer NL invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de Europese normen voor de staalsector.

Voor wie?
Deze eerste staalnetwerkmiddag organiseert NEN voor alle mensen die de Europese normen gebruiken in de staalsector. Het gaat om de hele keten van producent tot handelaar voor o.a. damwanden en automotive sector.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden voor de informatiemiddag kan via NEN Evenementen. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Wiene Fokkinga, consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 322 of e-mail iv@nen.nl.